link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als insprekers hebben zich gemeld:

- Mw. Nijland, HR Manager Koskamp. Kan door omstandigheden niet aanwezig zijn. Haar bijdrage is aan dit agendapunt bijgevoegd.
- Dhr. Duijker, inwoner, voormalig werkgever en landelijk betrokken bij Harrie Helpt.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Benoeming leden Raad van Toezicht stichting Op Kop
Portefeuille Jongman-Smit
Voorstelnummer 2019-RAAD-00001
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Plan van Aanpak en begrotingswijziging 2019 IGSD
Portefeuille Bijl-Oord
Voorstelnummer 2019-RAAD-00002

Wethouder Bijl zal tijdens de raadsvergadering een mondelinge toelichting geven op de vragen over het ‘Harry project ‘ en wat hier het standpunt van het college in is.

5.2
Opheffing Gemeenschappelijke Regeling IGSD
Portefeuille Bijl-Oord
Voorstelnummer 2019-RAAD-00003
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken -.doc (231KB)
pdf 1.0 Circulaire 2019 onkosten vergoedingen voor politieke ambtsdragers.pdf (657KB)
pdf 3.0 RSJ - Zelffacturatie Regionaal Serviceteam Jeugd.pdf (69KB)
pdf 3.1 RSJ - Zelffacturatie Bijlage 1.pdf (343KB)
pdf 4.0 VNG - Standaardverklaring baseline informatiebeveiliging overheid.pdf (112KB)
pdf 4.1 VNG - bijlage Standaardverklaring baseline informatiebeveiliging overheid - dreigingsbeeld-2019-20.pdf (1.8MB)
pdf 5.0 VNG - Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022.pdf (375KB)
pdf 7.0 Provincie Overijssel - Vorm van toezicht op uw begroting 2019 - ondertekend.pdf (1.2MB)
pdf 7.1 Provincie Overijssel - Herstel evenwicht in begroting 2019.pdf (603KB)
pdf 8.0 RIEC - Versterkingsgelden ondermijning.pdf (303KB)
pdf 9.0 Right to Challenge - Brief Routeplanner Right to Challenge Netwerk.pdf (180KB)
pdf 9.1 Right to Challenge - Routeplanner Right to Challenge Netwerk.pdf (403KB)
pdf 10.0 VNG - Bepalen kiesgerechtigden per waterschap.pdf (103KB)
pdf 11.0 Informatienota 2018- 37 - Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn.pdf (187KB)
pdf 11.1 Informatienota 2018- 37.1 - Bijlage Denklijnen bootverhuur en vaarbeleid.pdf (946KB)
pdf 12.0 Informatienota 2018- 38 - Inventarisatie huisvestingsopgave wonen en zorg.pdf (64KB)
pdf 13.0 Informatienota 2018- 39 - Analyse jeugdhulp 2017.pdf (391KB)
pdf 14.0 Informatienota 2019 - 1 - Jaarstukken 2017 en begroting 2019 RSJ IJsselland.pdf (2.1MB)
pdf 15.0 Informatienota 2019 - 2 - Financiele scan gemeente Steenwijkerland.pdf (79KB)
pdf 15.1 Informatienota 2019 - 2 - bijlage Financiele scan gemeente Steenwijkerland.pdf (1.7MB)
pdf 16.0 Informatienota 2019 - 3 - Uitbreiding hotel De Harmonie - toekennen verzoek om voorlopige voorziening door Raad van State.pdf (56KB)
pdf 17.0 College - Grondprijzenbrief 2019.pdf (358KB)
pdf 18.0 College 1.0 - Besluit.pdf (49KB)
pdf 18.1 College 1.1 - Brief aan staatssecretaris Harbers t.a.v. Kinderpardon.pdf (70KB)
pdf 18.2 College 1.2 - Motie M2 - GETEKEND AANGENOMEN - Kinderpardon.pdf (75KB)
pdf 19.0 Informatiebrief Aanpassing coffeeshopbeleid 2015 gemeente Steenwijkerland.pdf (83KB)
pdf 20.0 Ambitiekaart Inwoner op 1 - wethouder Tiny Bijl-Oord.pdf (4.6MB)
pdf 20.1 Ambitiekaart Duurzaam - wethouder Tiny Bijl-Oord.pdf (4.1MB)
pdf 20.2 Ambitiekaart Mijn Steenwijkerland - wethouder Marcel Scheringa.pdf (4.6MB)
pdf 20.3 Ambitiekaart Samenredzaam - wethouder Trijn Jongman-Smit.pdf (3.8MB)
pdf 20.4 Ambitiekaart Werk aan de winkel- wethouder Bram Harmsma.pdf (4.8MB)
pdf 21.0 20181129 - Schriftelijke vragen VVD - MKB toets - beantwoording 20181812.pdf (174KB)
pdf 22.0 20181128 - Schriftelijke vragen PvdA - Vragen leegstand binnenstad - Beantwoording 20181218.pdf (268KB)
pdf 23.0 20181217 - Schriftelijke vragen D66 - Lelystad Airport - beantwoording 20190109.pdf (561KB)
pdf 24.0 20180830 - Schriftlijke vragen GroenLinks - Verzakkingen aan woningen Oostermeenthe - beantwoording 20190109 vervolg 20181009.pdf (217KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (124KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 18 december 2018
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting