link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Let op: nieuwe nummering!

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
3.a
Benoeming wethouder ter tijdelijke vervanging
voorstelnummer 2017/50ab
portefeuille burgemeester
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Herinrichting Oldemarktseweg Steenwijkerwold
voorstelnummer 2017/44
portefeuille Brus
4.2
Beleidsplan Wegen
voorstelnummer 2017/45
portefeuille Brus
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Beleidsplan Verkeer 2017-2020
voorstelnummer 2017/46
portefeuille Brus
5.2
Beleidsplan Openbaar Licht
voorstelnummer 2017/47
portefeuille Dedden
5.3
Beleidsplan Oeververbindingen 2017-2020
voorstelnummer 2017/48
portefeuille Dedden
5.4
Armoedebestrijding kinderen en herijking minimabeleid
voorstelnummer 2017/49
portefeuille Frantzen
5.5
Motie vreemd aan de orde Vlieghoogte airport Lelystad BGL D66
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 2 mei 2017.pdf (198KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Raadsvergadering 2 mei 2017 GETEKEND.pdf (100KB)
pdf I1.0 Gemeenteraad Hellendoorn - Motie Lelystad Airport.pdf (1.6MB)
pdf I2.0 Jeugdzorg regio IJsselland - Aanbiedingsbrief gemeenteraad Steenwijkerland GR Jeugdzorg.pdf (201KB)
pdf I2.1 Jeugdzorg regio IJsselland - Concept BVO begroting 2018.pdf (55KB)
pdf I2.2 Jeugdzorg regio IJsselland - Oplegger BVO-begroting (BVO-bestuur).pdf (319KB)
pdf I3.0 Oversticht - Jaarverslag 2016 Welstands & Monumentencommissie Steenwijkerland.pdf (211KB)
pdf I4.0 Raad voor Dierenaangelegenheden - Begeleidende email bij zienswijze Paardenmarkten.pdf (74KB)
pdf I4.1 Raad voor Dierenaangelegenheden - Zienswijze Paardenmarkten in Nederland.pdf (1.4MB)
pdf I4.2 Raad voor Dierenaangelegenheden - Brochure bij zienswijze Paardenmarkten in Nederland.pdf (1.5MB)
pdf I5.0 VNG - Ledenbrief Contractering en financiering van drie landelijke instellingen.pdf (375KB)
pdf I6.0 VNG - Ledenbrief instelling fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.pdf (297KB)
pdf I7.0 VNG - Ledenbrief Naar een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid.pdf (313KB)
pdf I8.0 IGSD - Brief bij meerjarenbegroting IGSD 2018 tm 2021 jaarstukken 2de wijziging begroting.pdf (681KB)
pdf I8.1 IGSD - Jaarstukken 2016.pdf (34.5MB)
pdf I8.2 IGSD - Meerjarenbegroting IGSD 2018 tm 2021 Accountantsverklaring 2016.pdf (36.1MB)
pdf I9.0 Omgevingsdienst IJsselland - Kaderbrief 2018.pdf (541KB)
pdf I9.1 Omgevingsdienst IJsselland - Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland.pdf (498KB)
pdf I9.2 Omgevingsdienst IJsselland - Begroting Omgevingsdienst IJsselland 2018 v1.pdf (529KB)
pdf I9.3 Omgevingsdienst IJsselland - Bijlagendocument Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland.pdf (187KB)
pdf I12.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2016.pdf (667KB)
pdf I12.1 Veiligheidsregio IJsselland - Jaarstukken 2016 VRIJ.pdf (910KB)
pdf I13.0 Raadsbrief 2017-26 - mr. Z. ter Steghestraat.pdf (135KB)
pdf I14.0 Raadsbrief 2017-27.0 - Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2017.pdf (94KB)
pdf I14.1 Raadsbrief 2017-27.1 - Aanbiedingsbrief aan Steenwijkerland inzake totaalbeeld IBT 2017.pdf (82KB)
pdf I14.2 Raadsbrief 2017-27.2 - Totaalbeeld 2017 Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland definitief.pdf (153KB)
pdf I14.3 Raadsbrief 2017-27.3 - Toetsingskader interbestuurlijk toezicht Overijssel- GS 13 december 2016.pdf (168KB)
pdf I15.0 Raadsbrief 2017-28.0 - Info Airport Lelystad.pdf (143KB)
pdf I15.1 Raadsbrief 2017-28.1 - Bijlage 1 reactie Alders vliegroutes Overijssel (7-3-17).pdf (273KB)
pdf I15.2 Raadsbrief 2017-28.2 - Brief aan gedeputeerde Boerman (9-3-17).pdf (211KB)
pdf I15.3 Raadsbrief 2017-28.3 - Bijlage 3 persbericht alternatief scenario aanvliegroutes Lelystad (10-3-17).pdf (232KB)
pdf I15.4 Raadsbrief 2017-28.4 - Bijlage 4 beantwoording van Dijksma Kamervragen (13-3-17).pdf (1.7MB)
pdf I15.5 Raadsbrief 2017-28.5 - Bijlage 5 persbericht afspraken over vliegverkeer Lelystad Airport (6-4-17).pdf (129KB)
pdf I16.0 College - Het vestigen van een restaurant op park Bodelaeke.pdf (1.2MB)
pdf I17.0 College - Plan van aanpak NoordWestGroep.pdf (216KB)
pdf I18.0 College - Plan van aanpak verzamelplan.pdf (690KB)
pdf I18.1 College - Plan van aanpak verzamelplan - bijlage I.pdf (130KB)
pdf I19.0 Schriftelijke vragen VVD - Beachclub Bodelaeke - beantwoording 20170405.pdf (454KB)
pdf I20.0 Schriftelijke vragen PvdA - Armoede onder kinderen 2 - beantwoording 20170410.pdf (73KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 11 april 2017
9
Sluiting