link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 juli 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: De vergadering is een hervatting van de raadsvergadering van 30 juni 2020

6.3.2
Heropening
6.3.3
Moties vreemd aan de orde met betrekking tot het HHP - VERVOLG
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (168KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (162KB)
pdf 1.0 Toiletalliantie - Iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij.pdf (2.7MB)
pdf 2.0 ECIO - Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking.pdf (90KB)
pdf 3.0 Stichting Jumelage - Jaarverslag 2019.pdf (2MB)
pdf 4.0 Monet - FAQ 5G tbv lokale overheden.pdf (90KB)
pdf 4.1 Monet - FAQ EMV en gezondheid tbv lokale overheden.pdf (97KB)
pdf 5.0 Jachthavens IJsselmeergebied - Open brief Platform jachthavens IJsselmeergebied.pdf (1.3MB)
pdf 5.1 Jachthavens IJsselmeergebied - Open brief begeleidende mail.docx (18KB)
pdf 6.0 NWG - 2020-03 Cijfers kwartaal 1 NWG.pdf (100KB)
pdf 6.1 NWG - 20 kwartaal 1 toelichting rapportage NWG bespreking RvC 20-05-13.pdf (238KB)
pdf 7.0 Rovisie gaat over ROVA.docx (353KB)
pdf 8.0 Zonl - Jaarverslag 2019 Zorggroep oude en Nieuwe Land.docx (59KB)
pdf 9.0 LOGA - Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden.pdf (234KB)
pdf 10.0 Veiligheidsregio - Raadsbrief 11-6.pdf (296KB)
pdf 11.0 Gemeente Kerkrade - Motie afschaffing verhuurdersheffing.pdf (190KB)
pdf 12.0 Gemeente Noordoostpolder - Motie ALV -VNG financien invoering Omgevingswet.docx (22KB)
pdf 12.1 Gemeente Noordoostpolder - motie kosten Omgevingswet.pdf (44KB)
pdf 13.0 Raadslid J. Willemsen-Post - Beeindiging lidmaatschap Raad.pdf (640KB)
pdf 14.0 Burgerraadslid N. Benus - Ontslagbrief CU n. benus.pdf (114KB)
pdf 15.0 RKC - Neerleggen lidmaatschap I. de Haan - RKC MSSW.pdf (245KB)
pdf 15.1 RKC - Begeleidende brief ontslag mw. I. de Haan - RKC MSSW.pdf (252KB)
pdf 19.0 VNG - Ledennieuwsbrief Coronacrisis Nr 11.pdf (280KB)
pdf 19.1 VNG - Coronacrisis nr 13.pdf (191KB)
pdf 20.0 VNG - Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2019.pdf (625KB)
pdf 20.1 VNG - jaarverslag 2019.pdf (2.8MB)
pdf 21.0 VNG - Definitieve voorstellen ledenraadpleging in verband met uitgestelde ALV.pdf (212KB)
pdf 22.0 VNG - Meerjarige transitiestrategie common ground.pdf (173KB)
pdf 23.0VNG - Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.pdf (226KB)
pdf 24.0 VNG - Stand van zaken nieuwe wet inburgering.pdf (171KB)
pdf 25.0 VNG - Uitvoeringslasten Klimaatakkoord.pdf (148KB)
pdf 26.0 VNG - Verbinden met Schulden.pdf (218KB)
pdf 27.0 Veiligheidsregio IJsselland - Tussentijdse verantwoordingsbrief voorzitter Veiligheidsregio IJsselland.pdf (2.1MB)
pdf 27.1 Veiligheidsregio IJsselland - Persbericht Voorzitter Veiligheidsregio schrijft verantwoording.pdf (321KB)
pdf 28.0 Informatienota 2020 - 13 - Financiële gevolgen meicirculaire 2020.pdf (85KB)
pdf 29.0 Informatienota 2020 - 14 - Financiële mutaties voorjaar 2020.pdf (806KB)
pdf 30.0 Informatienota 2020 - 15 - Integrale Toegang definitief ontwerp Atrium.pdf (8MB)
pdf 31.0 Informatienota 2020 - 16 - Op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse.pdf (122KB)
pdf 32.0 College - Informatiebrief Regio Deal Regio Zwolle Raden en Staten mei 2020.pdf (240KB)
pdf 33.0 College - Jaarverslag gemeentearchivaris 2019 - Collegebesluit.pdf (69KB)
pdf 33.1 College - Jaarverslag gemeentearchivaris 2019.pdf (1.4MB)
pdf 34.0 College 1 - begeleidende mail bij Peuterwerk.docx (18KB)
pdf 34.1 College 1 - Brief ouders Steenwijkerland - Peuterwerk - 20 mei 2020_.pdf (450KB)
pdf 35.0 Schriftelijke vragen CPB - Loden waterleidingen in gebruik gebouwen in gemeente Steenwijkerland - beantwoording 20200623.pdf (265KB)
pdf 36.0 Schriftelijke vragen GL - Aanpak bestrijding eikenprocessierups - beantwoording 20200617.pdf (273KB)
pdf 37.0 Schriftelijke vragen VVD - Terrassen in de openbare ruimte - beantwoording 20200617.pdf (617KB)
pdf 38.0 Schriftelijke vragen VVD - Steun voor culturele sector beantwoording 20200623.pdf (134KB)
pdf 39.0 Schriftelijke vragen CU en PvdA - Huisvesting voorgezet onderwijs Steenwijk - beantwoording 20200617.pdf (325KB)
pdf 40.0 Schriftelijke vragen GroenLinks - Park Ramswoerthe - beantwoording 20200619.pdf (92KB)
pdf 41.0 Schriftelijke vragen CDA - Verhoging van het budget voor maatschappelijk werk - beantwoording 20202406.pdf (124KB)
pdf 42.0 Schriftelijke vragen GroenLinks - aanbesteding contractverlenging Sociaal Werk - beantwoording 20200623.pdf (94KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 16 juni 2020
10
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
11
Sluiting