link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
CDA zal een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de bebouwde kom in Kuinre. Bij akkoord van de raad zal deze aansluitend aan de inhoudelijke agendapunten op de agenda worden geplaatst.
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

Als inspreker voor het agendapunt Sport en beweegbeleid heeft zich aangemeld:
mevr. Antje Doorenspleet
4
Installatie en beediging burgerraadslid BGL
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Sport- en beweegbeleid
Portefeuille Harmsma
Raadsvoorstelnummer 2019-RAAD-00030
5.2
Aanwijzen Rapporteur RES
Voorstelnummer 2019/12
5.3
Motie vreemd CDA over bebouwde kom Kuinre
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
8
Vaststelling besluitenlijst van 3 september 2019
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting