link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Gedragscode ingekomen stukken
Voorstelnummer 2019/06
4.2
Uitbreiding uren griffiemedewerker
Voorstelnummer 2019/07
4.3
Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2019
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2019-RAAD-00015
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Zon op Land
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2019-RAAD-00017
5.2
Huisvesting Sociaal Domein na ontmanteling IGSD
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2019-RAAD-00016
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf 0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (201KB)
pdf 0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (268KB)
pdf 1.0 Mijn kwaliteit van leven - Hoe waarderen inwoners gemeente Steenwijkerland dagelijks leven en gezondheid.docx (192KB)
pdf 1.1 Mijn kwaliteit van leven - Infoblad gemeenten mijnkwaliteitvanleven.nl - april 2019.pdf (256KB)
pdf 2.0 Zorgbelang - Onafhankelijke clientondersteuning in de gemeente.docx (334KB)
pdf 3.0 Ombudsvrouw - Brief monitor eerste half jaar sociaal ombudsvrouw Steenwijkerland, 28 maart 2019.pdf (64KB)
pdf 4.0 Gemeenteraad Halderberge - Motie problematiek CBR.pdf (536KB)
pdf 5.0 Gemeenteraad Dinkelland - Motie ontmoedigen oplaten ballonnen.pdf (752KB)
pdf 6.0 GGD - Jaarstukken GGD IJsselland 2018 begeleidende brief.pdf (94KB)
pdf 6.1 GGD - Jaarstukken GGD IJsselland 2018.pdf (1.5MB)
pdf 6.2 GGD - Steenwijkerland Kerngegevens 2018.pdf (392KB)
pdf 7.0 GGD - Brief gemeenteraad toelichting Begroting 2020.pdf (109KB)
pdf 7.1 GGD - Programmabegroting GGD IJsselland.versie 2.0 gemeenteraden.pdf (983KB)
pdf 8.0 IGSD - Jaarrekening 2018 IGSD definitief na DB.pdf (1.9MB)
pdf 8.1 IGSD - aanbieding jaarstukken 2018 Steenwijkerland getekend.pdf (57KB)
pdf 9.0 Omgevingsdienst - Resultaatbestemming 2018 en begrotingswijzigingen 2019.pdf (124KB)
pdf 9.1 Omgevingsdienst - Financieel jaarverslag OD IJsselland 2018 def-gecomprimeerd.pdf (1MB)
pdf 9.2 Omgevingsdienst - controleverklaring bij jaarrekening 2018 Omgevingsdienst IJsselland.pdf (1.9MB)
pdf 9.3 Omgevingsdienst - Begroting OD IJsselland 2020 v1.1-gecomprimeerd.pdf (1014KB)
pdf 10.0 VR IJsselland -Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2018.pdf (1.5MB)
pdf 10.1 VR IJsselland - Jaarstukken 2018 - concept gemeenten.pdf (936KB)
pdf 11.0 VR IJsselland - Begroting 2020 - Brief gemeenteraden_S_V19.001638.pdf (3.1MB)
pdf 11.1 VR IJsselland - Bijlage aanbiedingsbrief.pdf (120KB)
pdf 11.2 VR IJsselland - Programmabegroting 2020.pdf (1.4MB)
pdf 12.0 RSJ - Aanbiedingsbrief kadernota en begroting 2020 Steenwijkerland.pdf (116KB)
pdf 12.1 RSJ - BO Brief aan raden - Voorlopige jaarrekening Steenwijkerland.pdf (116KB)
pdf 12.2 RSJ - Ontwerpbegroting 2020 incl. kadernota.pdf (421KB)
pdf 13.0 VNG - Consultatie ivm aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.pdf (135KB)
pdf 14.0 VNG - FLO-overgangsrecht nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting.pdf (106KB)
pdf 15.0 VNG - Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College voor Arbeidszaken.pdf (145KB)
pdf 16.0 VNG - Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015.pdf (178KB)
pdf 17.0 VNG - Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model Instructies voor de griffier en secretaris 2019.pdf (137KB)
pdf 18.0 VNG- Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest.pdf (144KB)
pdf 19.0 VNG - Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019.pdf (113KB)
pdf 20.0 VNG - Herziening Gemeentefonds.pdf (138KB)
pdf 25.0 Gemeente Hoekse Waard- Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbines-aangenomen.pdf (219KB)
pdf 26.0 IGSD - Q1 Eerste Kwartaalrapportage 2019.pdf (1.5MB)
pdf 27.0 NHK - Begeleidende brief rapport gemeentes.pdf (501KB)
pdf 27.1 NHK - Rapport Basis voor beleid houtrook en luchtkwaliteit NHK 2019.pdf (967KB)
pdf 28.0 Plaatselijk Belang Blokzijl - Verkeerssituatie Blokzijl blz 1.pdf (417KB)
pdf 28.1 Plaatselijk Belang Blokzijl - Verkeerssituatie Blokzijl pag. 2 z.p..pdf (85KB)
pdf 29.0 Sociale Alliantie - Brief aan gemeenteraden over energietransitie.pdf (177KB)
pdf 29.1 Sociale Alliantie - Notitie maatregelen tegen energiekloof.pdf (243KB)
pdf 30.0 Stichting Weerribben Wieden - Koers van het land van Weerribben en Wieden.pdf (73KB)
pdf 31.0 Informatienota 2019 - 16 - Concept plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden.pdf (724KB)
pdf 32 Informatienota 2019 - 17 - Voorlopige uitkomsten geïntegreerd verdeelmodel Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en WMO 2015 begeleiding.pdf (157KB)
pdf 33 Informatienota 2019 - 18 - Openbaar vervoer concessie.pdf (64KB)
pdf 34 Informatienota 2019 - 19 - Gaswinning Gasveld locatie Blesdijke.pdf (191KB)
pdf 35 Informatienota 2019 - 20 - Over de motie 'Meten is weten.pdf (188KB)
pdf 36 Informatienota 2019 - 21 - Financieel beeld PPN 2020 -2023.pdf (60KB)
pdf 37 Informatienota 2019 - 22 - Voortgang Integraal Huisvestings Plan onderwijs en school Giethoorn.pdf (71KB)
pdf 38 Informatienota 2019 - 23 - Interbestuurlijk toezicht 2019.pdf (792KB)
pdf 39 Informatienota 2019 - 24 - N.a.v. Informatienota over financieel beeld PPN 2020-2023.pdf (51KB)
pdf 40.0 College - Jaarverslag Leerplicht 2017-2018 - Besluit.pdf (64KB)
pdf 40.1 College - Jaarverslag Leerplicht 2017 - 2018 - Bijlage.pdf (299KB)
pdf 41.0 College - Uitnodiging ontwerpsessies Visie Giethoorn.pdf (314KB)
pdf 42.0 College - Verslag over het beheer van de archiefbewaarplaats over 2017 - 2018 - Besluit.pdf (64KB)
pdf 42.1 College - Verslag over het beheer van de archiefbewaarplaats over 2017 - 2018 - Bijlage.pdf.doc (1.5MB)
pdf 43.0 College - Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio IJsselland - BESLUIT.pdf (68KB)
pdf 43.1 College - Aanbiedingsbrief VR jaarverslag en jaarrekening 2018.pdf (1.5MB)
pdf 43.2 College - Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio.pdf (942KB)
pdf 44.0 College - Besluit stukken Sociaal werk op kop - Besluit.pdf (68KB)
pdf 44.1 College - Jaarrapportage 2018 Sociaal werk de kop.pdf (12.4MB)
pdf 44.2 College- Jaarverslag 2018 Sociaal werk de kop.pdf (9.5MB)
pdf 44.3 College - Stand van zaken plan aanpak 2018 Sociaal werk de kop.pdf (12.4MB)
pdf 45 Schriftelijke vragen CDA - blijverslening - Beantwoording 20190417.pdf (174KB)
pdf 46 Schriftelijke vragen CPB - Zonnepark Kuinre - beantwoording 20190409.pdf (520KB)
pdf 47 Schriftelijke vragen GroenLinks - Oneigenlijk gebruik van fietspaden en speelveldjes - Beantwoording 20190417.pdf (83KB)
pdf 48 Schriftelijke vragen VVD - vragen over wegenonderhoud - beantwoording 20190514.pdf (318KB)
pdf 49 Schriftelijke vragen CDA - Kansen voor de HELE gemeente - beantwoording 20190423.pdf (2.6MB)
pdf 50 Schriftelijke vragen BGL - Aanpassing N351 - beantwoording 20190508.pdf (86KB)
pdf 51 Schriftelijke vragen CU - Abonnementstarief WMO - beantwoording 20190507.pdf (103KB)
pdf 52 Schriftelijke vragen D66 - Schuldenproblematiek - beantwoording 20190507.pdf (799KB)
pdf 53 Schriftelijke vragen - Bidbook-taak en rol gemeenteraad - beantwoording 20190507.pdf (282KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 2 april 2019
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting