link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 oktober 2020

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Installatie burgerraadslid CPB
Voorstelnummer 2020/07
5
Besluitvorming – hamerstukken
5.1
Experiment centraal tellen en ‘coronaproof’ stemmen
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2020-RAAD-00044
5.2
Verantwoording Fractiebudgetten 2019
Voorstelnummer 2020/08
6
Besluitvorming – bespreekstukken
6.1
Verzoek tot versterking eigen vermogen van Enexis Holding N.V.
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00045
6.2
Gladheidbestrijding in Steenwijkerland
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00047
6.3
Beleidsplan Oeverconstructies 2021-2026
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00048
6.4
Visie beheer en onderhoud sportvelden
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2020-RAAD-00049
6.5
Visiedocument Participatie Steenwijkerland 2020-2023 Iedereen doet mee in Steenwijkerland
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2020-RAAD-00046
6.6
Najaarsnota
Portefeuillehouder Scheringa
Voorstelnummer 2020-RAAD-00043
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (152KB)
pdf 1.0 Gezamelijke brancheverenigingen infrastructuur - Inspiratie voor de begrotingsbehandeling.pdf (229KB)
pdf 2.0 Innovatie Lokaal - Upgrading openbare verlichting.pdf (161KB)
pdf 3.0 Cijfers kwartaal 2 NWG.pdf (665KB)
pdf 4.0 Raden in Verzet - Voortgangsnotitie.docx (23KB)
pdf 5.0 Vereniging Stadswerk - Nederland Landelijk Kennis en Praktijknetwerk Invasieve Exoten.pdf (96KB)
pdf 6.0 Stichting op Kop - Fusie openbare basisscholen Giethoorn besluit tot opheffen Noorderschool Giethoorn.pdf (1.4MB)
pdf 7.0 Stichting op Kop - Opheffing Woldschool Steenwijkerwold.pdf (828KB)
pdf 13.0 RBT - Raadsbrief 25-9.pdf (191KB)
pdf 13.1 RBT - Raadsbrief 1-10.pdf (190KB)
pdf 13.2 RBT - Raadsbrief 8-10.pdf (162KB)
pdf 14.0 VNG - Archivering tekstberichten.pdf (180KB)
pdf 15 0 VNG - eerste pakket moties ALV 25 september 2020.pdf (123KB)
pdf 15.1 VNG - Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020.pdf (181KB)
pdf 16.0 VNG - Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder.pdf (158KB)
pdf 17.0 VNG - Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten.pdf (198KB)
pdf 18.0 VNG - Ledenbrief uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden.pdf (159KB)
pdf 19.0 VNG - Nieuwsflits.pdf (1.1MB)
pdf 20.0 VNG - VNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw).pdf (205KB)
pdf 21.0 VNG - VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw).pdf (203KB)
pdf 22.0 VNG - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2021.pdf (1.5MB)
pdf 23.0 Informatienota 2020 - 27 - Helder communiceren.pdf (112KB)
pdf 24.0 Informatienota 2020 - 28 - Stadsarrangement binnenstad Steenwijk.pdf (942KB)
pdf 25.0 Informatienota 2020 - 29 - Vragen over beleid inhuur externen - Beantwoording motie.pdf (59KB)
pdf 26.0 Informatienota 2020 - 30 - Bezwaarschrift van agrariërs rondom De Wieden m.b.t. PIP.pdf (2.5MB)
pdf 27.0 College 1 - Jaarverslag 2019 kinderopvang - Collegebesluit.pdf (67KB)
pdf 27.1 College 1 - Jaarverslag Kinderopvang 2019.pdf (111KB)
pdf 28.0 College 2 - Begeleidend schrijven intrekking omgevingsvergunning Focus U Park.pdf.docx (24KB)
pdf 28.1 College 2 - Brief intrekking omgevingsvergunning Focus U Park.pdf (378KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (128KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 22 september 2020
10
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
11
Sluiting