link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats
Toelichting: Behandeling begroting 2018 - 2021.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming - hamerstukken
4.1
Belastingvoorstellen en -verordeningen 2018
Voorstelnummer 2017-RAAD-00019
Portefeuille Brus
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Programmabegroting 2018-2021
Voorstelnummer 2017-RAAD-00006
Portefeuille Brus
5.1.1
Algemene beschouwingen
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf 0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (125KB)
pdf 0.0 Lijst Ingekomen Stukken .doc (239KB)
pdf 1.0 Rekenkamercie SWL - beantwoording vragen rapport IGSD-NWG (003).pdf (269KB)
pdf 2.0 Gezamelijke hengelsportverenigingen - Hengelsport in Nederland.docx (322KB)
pdf 3.1 GGD - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2017.pdf (45KB)
pdf 3.2 GGD - bestuursrapportage najaar.pdf (402KB)
pdf 3.3 GGD - begrotingswijziging GGD 2017 nr.2 beleid.pdf (27KB)
pdf 4.0 VNG - wijzigingen car uwo artikelen per 1 januari 2018.pdf (500KB)
pdf 5.0 VNG - ledenbrief statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten.pdf (355KB)
pdf 6.0 VNG - wijzigingen salarisbedragen wml en ikb cao gemeenten.pdf (884KB)
pdf 7.0 VNG -reactie op het regeerakkoord.pdf (1.1MB)
pdf 11.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief 2e berap gemeeenteraden.pdf (1.3MB)
pdf 11.1 Veiligheidsregio IJsselland - Tweede bestuursrapportage 2017.pdf (779KB)
pdf 14.0 Detailhandel Nederland - Brief aan de raadsleden van de gemeenten.pdf (159KB)
pdf 14.1 Detailhandel Nederland - Brochure Gemeenteraadsverkeizingen 2018.pdf (402KB)
pdf 15.0 VNG -gratis verklaring omtrent gedrag (vog).pdf (313KB)
pdf 16.0 Plaatselijk Belang Oldemarkt - Plannen tot 2020 speerpunten voor 3 jaar.pdf (544KB)
pdf 17.0 Rekenkamercommissie - Opzet Rekenkameronderzoek Burgerinitiatieven.docx (711KB)
pdf 18.0 Raadsbrief 2017-54- Septembercirculaire 2017.pdf (97KB)
pdf 19.0 College - Kwartaal rapportage IGSD 2017 Q3.pdf (1.8MB)
pdf 19.1 College - Samenvatting Q3 2017 IGSD.pdf (917KB)
pdf 20.0 Q3 Liquiditeitsoverzicht NWG per 30 september 17 per maand RVC.pdf (379KB)
pdf 20.1 Q3 toelichting rapportage NWG.pdf (396KB)
pdf 20.2 september NWG marap.pdf (76KB)
pdf 21.0 2017-RAAD-00014.0 - Uitvoering motie Ieder kind kan meedoen.pdf (132KB)
pdf 22.0 2017-RAAD-00015.0-Machtiging ondertekening overeenkomsten Jeudgcultuurfonds, Jeugdsportfonds en Zwemfonds.pdf (90KB)
pdf 22.1 2017-RAAD-00015.1 - bijlage 1 PFO JCF Zwemfonds en JSF.pdf (169KB)
pdf 22.2 2017-RAAD-00015.2 - Contract Steenwijkerland incl zwemfonds.pdf (313KB)
pdf 22.3 2017-RAAD-00015.3- Overeenkomst Jeugd cultuur fonds Steenwijkerland.pdf (201KB)
pdf 23.0 2017-RAAD-00017.0- Wijzigingsplan Steenwijk, Brede School MFC.pdf (56KB)
pdf 23.1 2017-RAAD-00017.1-Tekening bestemmingsplan NL.IMRO.1708.STWbrschmfcgasBP02-ON01-bl01.pdf (189KB)
pdf 24.0 20170913 - Schriftelijke vragen D66-Vernietiging aanslag rioolrecht van een woningbouwcoöperatie-beantwoording 20171024.pdf (61KB)
pdf 25.0 20170920 - Schriftelijke vragen D66- Wegafsluiting N333 - beantwoording 20171012.pdf (72KB)
pdf 26.0 20171004 - Schriftelijke vragen CPB - Verplaatsen weekmarkt Vollenhove - beantwoording 20171010.pdf (64KB)
pdf 27.0 20171004 - Schriftelijke vragen CPB -beantwoording college vragen CPB verplaatsing weekmarkt Vollenhove-beantwoording 20171012.pdf (61KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 17 oktober 2017
9
Sluiting