Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier);
de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden

Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 31 januari 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Suppletieaanvraag t.g.v. opsporing en ruiming explosieven Hoogveld en Hoogveld-Zuid (2019/13351)
Ten behoeve van de uitgifte van grond op bedrijventerrein Hoogveld alsmede t.b.v. de voorbereiding van het bestemmingsplan en de uitgifte van grond op het toekomstige bedrijventerrein Hoogveld–Zuid is onderzoek gedaan naar aanwezigheid van explosieven. Het ministerie van BZK wordt verzocht om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds i.v.m. kosten van het onderzoek, opsporen en ruimen van de explosieven. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Suppletieaanvraag t.g.v. opsporing en ruiming van explosieven.
6.b
Raadsadvies Ophoging normbedragen onderwijshuisvesting (2019/13358)
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Gemeenten dragen onder andere de kosten van nieuwbouw en uitbreiding, daarvoor ontvangen alle gemeenten middelen via het gemeentefonds. Het college adviseert de raad In te stemmen met ‘Normbedragen voor vergoeding en indexering indexjaar 2019’ van de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs.
6.c
Raadsadvies Grondprijsbeleid 2019 bouwkavels (2019/13357)
Zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid wordt het grondprijsbeleid elk jaar geactualiseerd. De verkoopprijzen worden daarvoor jaarlijks getoetst door een externe taxatiecommissie, bestaande uit 2 taxateurs en een (jaarlijks wisselende) lokale makelaar. Het college adviseert de raad het Grondprijsbeleid 2019 bouwkavels vast te stellen.
6.d
Raadsadvies Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) (2019/13360)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost Brabant en een positieve zienswijze in te dienen.
6.e
Raadsadvies Vaststelling Bestemmingsplan Volkelseweg 28 (2019/13355)
Het college adviseert de raad het bestemmingsplan Volkelseweg 28 vast te stellen.
6.f
Raadsadvies Kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2019/13353)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de Kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en een positieve zienswijze in te dienen.
6.g
Raadsadvies Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (2019/13356)
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de concept Kadernota 2020 aan. Hierin staan de begrotingsuitgangspunten. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Kadernota 2020 van de ODBN.
6.h
Raadsadvies Beleidskader 2020 en Risicoprofiel en beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord (2019/13359)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van het Beleidskader 2020 en Risicoprofiel en beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord en een positieve zienswijze in te dienen.
6.i
Raadsadvies Benoeming burgerlid de heer Van Helvoort (2019/13361)
De raad benoemt de burgerleden. Burgerleden kunnen namens een fractie deelnemen aan de commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. Op voordacht van de fractie van UdenPlus wordt de raad verzocht om dhr. Van Helvoort te benoemen tot burgerlid.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Plan van Aanpak Herindeling Landerd-Uden (2019/13352)
Het college adviseert de raad in te stemmen met het Plan van Aanpak ‘Samen op weg naar één Maashorstgemeente’.
7.b
Raadsadvies Regionale inkoop jeugdhulp vanaf 2020 (2019/13354)
Het college adviseert de raad de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 vast te stellen
8
Sluiting