Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 mei 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; B. Tuithof; M. van Merwerode; G. Overmans.
Afwezig: J. Verbruggen (SP); W. Somers (SP);

Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 31 maart 2016
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsvoorstel Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied 2014 (2016/13052)
Het gaat hier om een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’. De raad wordt gevraagd om de aanvulling nota van uitgangspunten vast te stellen die de basis vormt voor de herziening. Vervolgens zal het ontwerp ter inzage worden gelegd en de herziening zal eind 2016 door uw raad kunnen worden vastgesteld. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de aanvullende nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2014.
6.b
Raadsvoorstel Jaarrekening en -verslag 2015 en begroting 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (2016/13053)
Het jaarverslag 2015 geeft o.a. een beschrijving van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaar verdere invloed hebben op o.a. de werkwijze van zowel het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf als de gemeenten. De belangrijkste ontwikkeling die in het jaarverslag toe wordt gelicht is de uitkomst van een onderzoek naar uniforme werkwijze Veiligheidshuizen Oost-Brabant. In de begroting 2017 is de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling verwerkt. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de meerjarenbegroting waarbij de ontwikkelingen worden benoemd. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2015 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsvoorstel Opvang vluchtelingen en stappenplan locatiekeuze (2016/13054)
Het college doet de raad een voorstel over de opvang van vluchtelingen, huisvesting statushouders en stappenplan locatiekeuze.
7.b
Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten prestatieafspraken AREA (2016/13051)
De nota van uitgangspunten geeft uitgangspunten weer, waar de prestatieafspraken met Area en de Bewonersraad Area, aldus de gemeente aan moeten voldoen. De nota vormt daarmee het uitgangspunt voor de onderhandelingen met Area en Bewonersraad Area voor de onderhandelingen inzake de prestatieafspraken 2017-2020. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de nota van uitgangspunten prestatieafspraken.
8
Sluiting