Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 april 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H. Hellegers
Toelichting: ++Deelnemers:++
**Jong Uden** J.M. (Job) van Lanen, N.A. (Niek) van Lanen, D.A.A. (Dennis) van Tiel, E.M. (Ellen) Troost-de Wit, S.J.G.W. (Stan) Willems
**CDA** E.A.A.M. (Ellen) Alofs-vd Boogaard, M.A.G. (Maurits) van den Bosch, J.M.T. (Jurgen) Minten, P.T.N. (Peter) van Orsouw
**SP** M.A.A.F. (Marianne) van Bergen, G.Th.A.J. (Gerard) Bus, A.C. (Ton) Segers, S.J. (Spencer) Zeegers
**Gewoon Uden** T.H.A. (Theo) Daanen, L.J.G. (Leon) Deijnen, M.J.M. (Ruud) Geerders, A.M.J. (Mirelle) Klijs
**VVD-Leefbaar Uden** B.H.T. (Bart) van Gijn, J.W.B. (Jan) Hens, V.W.G.M. (Victor) Smits, A.S.M. (Ton) de Vroomen
**UdenPlus** M.J.M. (Tinie) Kardol, C.J. (Cees) Keizer, T.E.M.J. (Teddy) Thenu-Manders
**GroenLinks** C.C.D.M. (Monique) Kappé – Borrel
**PvdA** I.A. (Ingeborg) Tros
**D66** M.D. (Marloes) van Gils
**Wethouders** G.V.I.C. (Gijs) van Heeswijk, F.J.M. (Franko) van Lankvelt, M.W.G.M. (Maarten) Prinssen, I.G.M. (Ingrid) Verkuijlen

De vergadering was digitaal en terug te luisteren via YouTube => gemeente Uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Beëdiging drs. G.J. (Garrelt) de Graaf
De heer G. de Graaf is in de raadsvergadering van 28 januari 2021 benoemd tot griffier van de gemeente Uden en beoogd griffier van de gemeente Maashorst i.o.
3
Benoeming burgerlid W.A.P. Snoeks (SP)
Op voordracht van de fractie van de SP wordt de raad verzocht om de heer Snoeks te benoemen tot burgerlid.
4
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
5
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 4 maart 2021
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
6
Vragenuur
De fractie van het CDA heeft vragen ingediend betreffende digitaal vergaderen.
7.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
7.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)
Ter kennisgeving:

* Raadsvoorstel Harmonisatie belastingen Landerd (Het college van de gemeente Uden heeft op 16 maart ingestemd met deze stukken)
8
Hamerstukken
8.a
Raadsadvies Aanpak knelpunten archiefbeheer
Het college adviseert de raad om het fysieke en digitale archief van de gemeente Uden af te sluiten voorafgaand aan de herindeling en voor deze archief werkzaamheden incidenteel €222.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
8.c
Raadsadvies Beleidskader 2021-2024 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant NO
Het Regionaal Bureau Leerplicht BNO (RBL BNO) voert namens deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht. Ook geeft RBL BNO uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Het beleidskader 2021-2024 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2022. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van het RBL BNO zoals vastgelegd in het beleidskader 2021-2024.
8.d
Raadsadvies Kadernota 2022 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost
De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost
8.e
Raadsadvies Vernieuwd partnership gemeenten-IBN
IBN werkt met de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt. Het partnership draagt bij aan duurzame plaatsingen van inwoners bij IBN als werkgever. Het huidige partnership gemeenten-IBN loopt van 1 januari 2017 tot 1 juli 2021. Het college adviseert de raad het partnership gemeenten-IBN te continueren met nieuwe afspraken vanaf 1-7-2021 en het partnership voor onbepaalde tijd te verlengen.
8.f
Raadsadvies Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 2021
Het college adviseert de raad de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 2021 vast te stellen.
8.g
Raadsadvies Financiën Snelfietsroutes Uden – Nistelrode en Uden - Veghel
In Noord-Brabant wordt de komende jaren een netwerk van snelfietsroutes aangelegd, waaronder de routes Uden–Veghel en Uden-Nistelrode. Het college adviseert de raad de kredieten hiervoor vast te stellen. Het college van de gemeente Landerd heeft op 30 maart jl. hiermee.
9
Bespreekstukken
9.a
Raadsadvies Raadsplanning 2021-2023 Harmonisatie algemene regels
Het college adviseert de raad de Raadsplanning 2021-2023 Harmonisatie van algemene regels voor
gemeente Maashorst vast te stellen.
9.b
Raadsadvies Harmonisatie belastingen gemeente Maashorst
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de Rapportage Varianten gemeentelijke belastingen gemeente Maashorst en te kiezen voor variant 5. Het college van de gemeente Landerd heeft hier op 16 maart mee ingestemd.
9.c
Raadsadvies Verordening Starterslening 2021
Het college adviseert de raad de Verordening Starterslening 2021 vast te stellen (onder intrekking van de Verordening Starterslening mei 2018)
9.d
Motie Vreemd aan de Orde Jong Uden - Uitbreiden skatebaan Bevrijdingspark Uden
9.e
Motie Vreemd aan de Orde CDA - Veiligheidsmaatregelen grote grazers De Maashorst
9.f
Motie Vreemd aan de Orde SP/Groen Links/D66 - Géén kerncentrale in Uden
10
Sluiting