Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Deze vergadering is volledig na te luisteren via iBabs of https://channel.royalcast.com/uden

Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van den Berg; M. van Merwerode; G. Overmans.
Afwezig: D. Bozkurt (Fractie Bozkurt)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging nieuw raadslid Gerard Bus
Vandaag heeft het centraal stembureau de heer Gerard Bus benoemd tot lid van de raad van de gemeente Uden. De heer Bus vervangt de heer Wim Somers als raadslid vanwege ziekte. Het betreft een tijdelijke benoeming voor een periode van 16 weken die van rechtswege eindigt m.i.v. 6 juli 2017. De procedure is als volgt:

1) De voorzitter van de raad stelt u voor mevrouw Van Bergen (SP), mevrouw De Groot (CDA) en de heer Van den Berg (VVD-Leefbaar Uden) de commissie te laten vormen die de geloofsbrief en bijhorende stukken onderzoekt.
2) Na een korte schorsing zal deze commissie u informeren en adviseren over het voorliggende advies om de heer Bus toe te laten als lid van de gemeenteraad.
3) Na het horen van de commissie brengt de voorzitter van de raad het toelatingsbesluit in stemming.
4) Na toelating van de heer Bus zal de beëdiging plaatsvinden.
3
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
4
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 16 februari 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
5
Vragenuur
6
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
7
Hamerstukken
8
Bespreekstukken
8.a
Raadsadvies Plan van aanpak Verkenning Maashorstgemeente (2017/13104)
In een bijeenkomst van beide gemeenteraden op 17 november hebben raadsleden aangegeven betrokken te willen zijn bij de totstandkoming van het plan van aanpak voor de verkenning. Dit plan van aanpak is dan ook het resultaat van een intensief traject met raadsleden uit beide gemeenten, waarbij de raadsleden leidend waren in het bepalen van proces en inhoud van de verkenning. Fasen 1 (verkennen draagvlak) en 2 (afbakenen proces en inhoud) zijn nu afgerond. In dit document zijn de fasen 3 en 4 van de verkenning nader uitgewerkt. Die fasen starten, wanneer de beide raden dit plan van aanpak herkennen als hun eigen plan van aanpak en het vaststellen.
8.b
Raadsadvies Wijzigen afvalinzameling laagbouw (2017/13102)
Met twee afvalproeven zijn in de wijken Melle en Hoeven verschillende inzamelmethoden voor de afvalstromen GFT, papier, verpakkingsafval en restafval getest. Het rapport is de eindevaluatie van beide afvalproeven en is tot een voorstel gekomen voor een andere manier van inzamelen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van afvalinzameling bij laagbouw.
9
Sluiting