Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); J.P. van Deursen (SP); D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); G. Bus (SP); A.M. van Duivenboden (VVD/Leefbaar Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); M. de Groot-Arts (CDA); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); F. Kersten (D66); J. Ketting Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans;
Afwezig: K. Schiffer (Jong Uden); F. van den Berg (wethouder);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.

Om juridische redenen moet de Programmarekening (hamerstuk: 6.g) na het MJP Grondbedrijf 2017 (bespreekstuk: 7.d) worden vastgesteld. Daarom wordt u voorgesteld de Programmarekening pas na de bespreking van het MJP Grondbedrijf 2017 af te hameren.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijsten raadsvergadering d.d. 22 juni 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijsten vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGD-Hart van Brabant (2017/13136)
De GGD Hart voor Brabant (GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 25 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. Het college adviseert de raad om een in te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2018 GGD-Hart van Brabant.
6.b
Raadsadvies Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2017/13137)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
6.c
Raadsadvies Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL BNO) (2017/13144)
Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt voortijdig schoolverlaten terug. De uitgangspunten die in de kadernota 2018 zijn vastgesteld, zijn vertaald naar de begroting voor 2018. Het college adviseert de raad om in te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.
6.d
Raadsadvies Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (2017/13138)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2018 Regionale Ambulance Voorziening.
6.e
Raadsadvies Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (2017/13134)
De ODBN biedt de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2021 aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp begroting. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord.
6.f
Raadsadvies Jaarverantwoording 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) (2017/13142)
Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de Programmabegroting 2018 en de Jaarverantwoording 2016 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg (BV). Het college adviseert de raad om in te stemmen met de begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
6.g
Raadsadvies Programmarekening 2016 (2017/13132)
De Programmarekening maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. In dit document wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer van de gemeente. Hierbij wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Programmarekening 2016. De Programmarekening is te raadplegen via http://financien.uden.nl/
6.h
Raadsadvies Volksgezondheid in relatie tot intensieve veehouderijen (2017/13140)
Naar aanleiding van landelijk onderzoek naar volksgezondheidseffecten van intensieve veehouderijen heeft het rijk aangegeven hiervoor een toetsingskader te gaan opstellen voor nieuwe ontwikkelingen in de leefomgeving. Vanwege de ernst van de mogelijke risico’s is in opdracht van het provinciaal Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) voor de tussentijd een interim-toetsingskader opgesteld. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de “Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid” en de “Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid” vast te stellen als interim-toetsingskader voor Wabo-vergunningverlening, Wet milieubeheer-meldingen en ruimtelijke ontwikkelingen.
6.i
Raadsadvies Toelating tot de gemeenteraad (verlenging) van de heer G.T.A.J. Bus (2017/13147)
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Begrotingsnotitie 2018 (2017/13131)
(Financieel technische) behandeling van de Begrotingsnotitie 2018. Deze begrotingsnotitie is het startdocument voor de hierna op te stellen Programmabegroting 2018-2021 en geeft op hoofdlijnen inzicht in de (financiële) ontwikkelingen die worden meegenomen bij de voorbereidingen van de Programmabegroting. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Begrotingsnotitie 2018. De Begrotingsnotitie is te raadplegen via http://financien.uden.nl/
7.b
Raadsadvies Beleidskader Armoedebeleid 2018-2021 (2017/13135)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het Beleidskader Armoedebeleid 2018-2021.
7.c
Raadsadvies Harmonisatie peuterspeelzalen (2017/13139)
het college adviseert de raad om in te stemmen met de nieuwe financieringsvoorwaarden peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie.
7.d
Raadsadvies MeerJarenPerspectief (MJP) 2017 Grondbedrijf Uden (2017/13133)
Het MeerJarenPerspectief (MJP) geeft de financiële verwachting van het grondbedrijf op de langere termijn weer. Het college adviseert de raad om in te stemmen met het MeerJarenPerspectief (MJP) 2017 Grondbedrijf Uden.
7.e
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Hoenderbos III, fase 2 (2017/13141)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Hoenderbos III, fase 2.
8
Sluiting