Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 18 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: T. Vonk; B. Tuithof; M. van Merwerode; G. Overmans.
Afwezig: mw. I. Tros (PvdA); R. Peerenboom (wethouder);
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 17 december 2015
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
6
Hamerstukken
6.a
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ontginningsweg 6a, Odiliapeel (2016/13032)
Dit bestemmingsplan voorziet in een vergroting van het bouwvlak aan de Ontginningsweg 6a te Uden voor een veehouderij. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan 'Ontginningsweg 6a, Odiliapeel' vast te stellen.
6.b
Raadsvoorstel Wijziging verordening activiteitenfonds Uden (2016/13029)
De kostendelersnorm in de Participatiewet, die dit jaar van kracht is geworden, beperkt de hoogte van de bijstandsuitkering voor levensonderhoud, als er sprake is van medebewoning. Als de gemeente niets regelt is de kostendelersnorm óók van toepassing op bijzondere kosten, zoals kosten voor participatie-activiteiten. Een groep klanten die voorheen in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming vanuit het activiteitenfonds, doordat hun inkomen lager was dan de geldende bijstandsnorm, komt niet meer in aanmerking als we de kostendelersnorm strikt toepassen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Wijziging verordening activiteitenfonds Uden.
6.c
Raadsvoorstel Wijziging afstemmingsverordening ivm de Wet Taaleis WWB (2016/13036)
Met de Wet Taaleis moeten inwoners in de bijstand, die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen, zich inspannen om de taal in elk geval op basisniveau onder de knie te krijgen. De gemeente heeft de opdracht de medewerkingsplicht te handhaven. In de Afstemmingsverordening is opgenomen hoe het college dient te handelen als de bijstandsgerechtigde onvoldoende meewerkt aan de taaltoets. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 in verband met de Wet Taaleis WWB.
6.d
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2016/13035)
Met ingang van 01-01-2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als
gevolg van deze wijziging behoeft de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant aanpassing. Verder moet de opheffing van de gemeente Maasdonk per 01-01-2015 nog worden verwerkt. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

7
Bespreekstukken
7.a
Raadsvoorstel Beheer- en beleidsplan sportvelden en terreininrichting gemeente Uden (2016/13033)
Om sport- en speelvelden doelmatig en efficiënt in stand te houden is het noodzakelijk om zowel het jaarlijks regulier beheer als ook de vervangingen planmatig uit te voeren Hiertoe is bijgaand beheer- en beleidsplan opgesteld. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het beheer- en beleidsplan sportvelden en terreininrichting gemeente Uden.
7.b
Raadsvoorstel Garantstelling geldleningen BrabantWonen (2016/13034)
Stichting BrabantWonen heeft de gemeente Uden verzocht om (na WSW) garant te staan voor twee geldleningen van in totaal €3.650.000. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Garantstelling geldleningen BrabantWonen en een risicovoorziening te vormen van €90.000.
7.c
Raadsvoorstel Uittreding en wijziging gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum (BHIC) (2016/13037)
De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) die eind 2014 heeft plaatsgevonden vraagt om aanpassingen van de bestaande BHIC-regeling. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met met de uittreding en wijziging van de gemeenschappelijke regeling BHIC.
8
Motie Vreemd aan de orde 'Openbaarheid informatieavonden'
Bij de stemming in de raadsvergadering van 17 december 2015 staakten de stemmen. Daardoor is de beslissing uitgesteld naar deze vergadering. We brengen de motie direct in stemming.
9
Motie CDA - vreemd aan de orde - herinrichting Oudedijk en aanverwante verkeersstromen Odiliapeel
10
Sluiting