Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 november 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H.A.G. Hellegers (voorzitter); G.B. Gnodde (griffier); de leden: mw. E.A.A.M. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A.M.W.P. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R.J.W. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M.A.A.F. van Bergen (SP); mw. A. Bolat (PvdA); J.J.C.A.P. van Deursen (SP); M.J.M. Geerders (Gewoon Uden); mw. M.L.A.J. de Groot-Arts (CDA); G.V.I.C. van Heeswijk (Jong Uden); J.W.B. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R.G.C. Jetten (CDA); mw. A.M.C.J. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F.H.H. Kersten (D66); F.J.M. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); A.C. Segers (SP); W.L.M. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J.M.J. Timmers (CDA); J.H.M. Verbruggen (SP); mw. R.E. van den Wijngaard (Gewoon Uden); A.S.M. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J.M.C. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S.J.G.W. Willems (Jong Uden); S.J. Zeegers (SP); de wethouders: R.P.J.M. Peerenboom; M.J.A. Vonk; B.M. Tuithof; M.J. van Merwerode; G.A. Overmans.
Afwezig: D. Bozkurt (SP); J.M. van Lanen (Jong Uden)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
Jaarlijks stelt de raad de Programmabegroting vast. Hiermee geeft de raad het college de opdracht om binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren. De 'Programmabegroting 2016-2019' is te raadplegen via http://financien.uden.nl/programmabegroting-2016/.
2
Vaststelling agenda
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 8 oktober 2015
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Reactie College van burgemeester en wethouders (eerste termijn)
5
Schorsing van de vergadering (ca. 15.00 uur)
6
Tweede termijn gemeenteraad
De onderstaande volgorde van de fracties wordt gehanteerd:
• SP
• VVD-Leefbaar Uden
• Jong Uden
• CDA
• Gewoon Uden
• D66
• PvdA
7
Schorsing van de vergadering (ca. 17.00 uur)
8
Reactie van College van burgemeester en wethouders (tweede termijn)
9
Discussie over de ingediende moties en amendementen, daarna stemming over de amendementen, het raadsvoorstel 'Vaststelling Programmabegroting 2016-2019' (2015/13014) en de moties
10
Sluiting