Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 juni 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); J.P. van Deursen (SP); D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); G. Bus (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); M. de Groot-Arts (CDA); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. Ketting Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans.
Afwezig: I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); F. van den Berg (wethouder);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 11 mei 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB): jaarrekening 2016, 1e wijziging 2017 en concept begroting 2018 (2017/13126)
De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss en Uden deelnemen. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze over de conceptbegroting 2018 van Belastingsamenwerking Oost Brabant.
6.b
Raadsadvies Voortgang burgerparticipatie Udenaar de Toekomst (2017/13121)
Vanaf 2012 hebben veel Udenaren, verenigd in onder meer de coöperatie Passiegroep Udenaar de Toekomst, gewerkt aan het verder brengen van ongeveer 100 initiatieven die door Udense inwoners en bedrijfsleven naar voren zijn gebracht om aan de Udense visie 2020, Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk invulling te geven. De passiegroep heeft een subsidieaanvraag ingediend. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Voortgang burgerparticipatie Udenaar de Toekomst.
6.c
Raadsadvies Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (2017/13127)
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2018. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2018. In de jaarrekening 2016 legt de GR KCV een verantwoording af voor de uitgaven in 2016. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de jaarrekening 2016 en een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

6.d
Raadsadvies Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2017/13125)
Op 1 januari 2017 is de gemeente Veghel opgegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. Deze verandering moet verwerkt worden in de gemeenschappelijke regeling voor het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Herstelbesluit 1e herziening BP Zeelandsedijk 28-30a te Volkel (2017/13128)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het Herstelbesluit 1e herziening BP Zeelandsedijk 28-30a te Volkel.
7.b
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2017 (2017/13122)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2017.
pdf Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2017 (398KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Buitengebied 2017 (249KB)
pdf Amendement 1 SP - BP buitengebied - gegrondverklaring zienswijze 59 (getekend) (37KB)
pdf Amendement 2 SP - BP buitengebied - gegrondverklaring zienswijze 79 (getekend) (17KB)
pdf Amendement 5 CDA - bp buitengebied - Strikseweg 1 en Schansweg 10a (getekend) (121KB)
pdf Amendement 6 CDA - BP buitengebied - Duifhuizerweg 18a (gewijzigd) (getekend).pdf (81KB)
pdf Reactie College Amendement 6 CDA - BP buitengebied - Duifhuizerweg 18a (26KB)
pdf Aanvullingen notulen raadsvergadering 22 juni 2017 mbt Amendement CDA BP buitengebied - Duifhuizerweg 18a (354KB)
pdf Bijlage 1 regels_NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 1a staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (28KB)
pdf Bijlage 1b nevenfuncties.pdf (82KB)
pdf Bijlage 1c nota parkeernormen.pdf (964KB)
pdf Bijlage 1d Beleidskader Landschapsinvesteringsregeling inclusief grondprijzen.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 1e regels landschappelijke inpassing.pdf (5.8MB)
pdf Bijlage 1f Landschapsplan ziezoo.pdf (7.8MB)
pdf Bijlage 1g Vergeleken resultaat regels buitengebied Uden 2014-2017.pdf (3MB)
pdf Bijlage 2 Toelichting_NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 2a Heiveldenstraat 2 te Volkel - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (8.1MB)
pdf Bijlage 2b Rechtestraat 3 te Odiliapeel - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (5.9MB)
pdf Bijlage 2c Strikseweg 4a te Uden - Ruimtelijke onderbouwing .pdf (9MB)
pdf Bijlage 2d Uitvoeringsproject Maashorst _CONCEPT.pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 2e Vogelstraat 10 te Odiliapeel - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (2.3MB)
pdf Bijlage 2f Zeelandsedijk 29 te Volkel - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (6.6MB)
pdf Bijlage 2g Nota van Zienswijzen (anonieme versie).pdf (575KB)
pdf Bijlage 2h toelichting_bebouwingsconcentraties.pdf (2.9MB)
pdf Bijlage 2i Asseldonkweg 20 te Uden - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (2.3MB)
pdf Bijlage 2j Bedafseweg 14 te Uden - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (4.2MB)
pdf Bijlage 2k Biesthoekstraat 8 te Volkel - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (2.1MB)
pdf Bijlage 2l Canadasweg 3a te Uden - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 2m Canadasweg 9 te Uden - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (11.8MB)
pdf Bijlage 2n Duifhuizerweg 6 te Uden - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (6.8MB)
pdf Bijlage 2o Eekhoornlaan 4 te Odiliapeel - Ruimtelijke onderbouwing.pdf (6.6MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Blad 4-000.pdf (6.7MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Blad 5-000.pdf (7.7MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Blad 6-000.pdf (2.9MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Legenda-000.pdf (1MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Blad 1-000.pdf (2.1MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Blad 2-000.pdf (6.3MB)
pdf NL.IMRO.0856.HerzBuitengebied-VA01_verbeeldingen-Blad 3-000.pdf (1.7MB)
pdf Beantwoording Toezegging Cie REF 18-5-2017 Partiele herziening BP Buitengebied (146KB)
pdf 20170522 Ingekomen brief Ton vd Hurk (14KB)
pdf 20170519 Ingekomen brief Antoon versteegde (207KB)
pdf Bijlage advies Asseldonkweg 3 (54KB)
pdf Bijlage brief Asseldonkweg 3 (50KB)
pdf Bijlage tekening Duifhuizerweg 18 (179KB)
pdf Foto Ton vd Hurk 2a de caravan (2.3MB)
pdf Foto Ton vd Hurk - Schansweg (Bedaf ingezoomd) (420KB)
pdf Foto Ton vd Hurk bos mospaadje (472KB)
pdf 20170608 Aanvullende informatie vd Hurk BP Buitengebied (13KB)
7.c
Raadsadvies Regionaal plan van aanpak transformatie jeugdhulp (2017/13129)
Het college adviseert de raad om extra budgetten beschikbaar te stellen in 2017 en 2018 om de meest prangende knelpunten in het zorglandschap op te lossen en om de transformatieslag “opbouw, ombouw en afbouw” regionaal en lokaal mogelijk te maken.
7.d
Raadsadvies Regionale samenwerking NOB: jaarrekening 2016 en jaarprogramma 2018 (2017/13130)
In de regio Noordoost Brabant is een bestuursconvenant gesloten waaraan 17 gemeenten en 2 waterschappen deelnemen met als ambitie om samen met Onderwijs en Ondernemers een Topregio in Agri & Food te vormen (AgriFood Capital). Het college adviseert de raad om in te stemmen met de zienswijze m.b.t. de conceptbegroting en jaarprogramma 2018 van de Regionale samenwerking Noordoost Brabant.
8
Sluiting