Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 maart 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Hellegers
Toelichting: Deze vergadering is ++digitaal++ en live te volgen via YouTube => gemeente Uden

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 28 januari 2021
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
5.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)
Ter kennisgeving:

* Raadsmemo verklaring van geen bedenkingen met verzoek budget uitgave corona januari 2021 (het college van Uden heeft op 9 februari 2021 ingestemd met dit stuk)
* Raadsvoorstel Sporthal De Eeght Landerd (het college van Uden heeft op 16 februari 2021 namens de raad van Uden ingestemd met dit stuk)
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
6.b
Raadsadvies Suppletieverzoek onderzoek en ruiming explosieven Hoogveld Zuid
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Suppletieaanvraag t.g.v. onderzoek en ruiming van explosieven.
6.c
Raadsadvies Kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2022 van het Werkvoorzieningschap Noord-Oost-Brabant.
6.d
Raadsadvies Vaststelling Bestemmingsplan Aldetiendstraat 30 Uden
Het college adviseert de raad het Bestemmingsplan Aldetiendstraat 30 Uden vast te stellen.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Begroting Informatisering & Automatisering Maashorst
De colleges van Uden en Landerd hebben op 9 februari 2021 ingestemd met deze stukken. Het college adviseert de raad in te stemmen met de Begroting Informatisering & Automatisering Maashorst.
7.b
Raadsadvies Dienstverleningsconcept Maashorst
Het college adviseert de raad Het Dienstverleningsconcept Maashorst vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Huisvesting gemeentehuis en gemeentewerf Maashorst
De colleges van Uden en Landerd hebben op 9 februari 2021 ingestemd met deze stukken. Het college adviseert de raad de Eindrapportage Huisvesting gemeentehuis en gemeentewerf gemeente Maashorst vast te stellen.
7.d
Raadsadvies Herindelingsbegroting Maashorst 2021
De colleges van Uden en Landerd hebben op 9 februari 2021 ingestemd met deze stukken. Het college adviseert de raad in te stemmen met de Projectbegroting herindeling Maashorst 2021 en de 20ste begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
7.e
Raadsadvies Regionale ontwikkelagenda inwoners met psychische kwetsbaarheid
Het college adviseert de raad in te stemmen met de Regionale ontwikkelagenda opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
7.f
Raadsadvies Kadernota 2022 GGD-Hart voor Brabant
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2022 van de GGD Hart voor Brabant.
7.g
Raadsadvies Voornemen tot aansluiten gemeente bij Dimpact
Het college adviseert de raad de deelname van de gemeente Maashorst in de coƶperatie Dimpact vanaf 1 januari 2022 te ondersteunen, zodat de gemeente Uden tezamen met gemeente Landerd het lidmaatschap voor de gemeente Maashorst kan aanvragen.
7.h
Raadsadvies Grondprijsbeleid 2021 bouwkavels
Het college adviseert de raad het Grondprijsbeleid 2021 bouwkavels vast te stellen.
7.i
Raadsadvies Beleidsplan en uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding
Het college adviseert de raad het Beleidsplan en uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding vast te stellen.
8
Sluiting