Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD-Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); J.P. van Deursen (SP); A.M. van Duivenboden (VVD-Leefbaar Uden); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); F. Kersten (D66); J. Ketting Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); W. Somers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans; F. van den Berg;
Afwezig: D. Bozkurt (Fractie Bozkurt);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 5 oktober 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Hamerstukken
4.a
Raadsadvies Financiële verordening gemeente Uden 2017 (2017/13143)
De financiële verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet regelt de relatie tussen de raad en het college ten aanzien van het financieel beleid, beheer en organisatie. De nu bijgevoegde ‘Financiële verordening gemeente Uden 2017’ is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Het college adviseert de raad om de 'Financiële verordening gemeente Uden 2017' vast te stellen.
4.b
Raadsadvies Vaststelling Bestemmingsplan Herziening Spechtenlaan fase II, Odiliapeel (2017/13153)
Het college adviseert de raad om het Bestemmingsplan Herziening Spechtenlaan fase II, Odiliapeel vast te stellen.
4.c
Raadsadvies Nota Archeologiebeleid en waardenkaart (2017/13152)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Nota Archeologiebeleid en waardenkaart.
4.d
Raadsadvies Aanpassing Vergadermodel (2017/13159)
De raadswerkgroep Evaluatie Vergadermodel adviseert de raad om in te stemmen met de Aanpassing Vergadermodel.
5
2e termijn gemeenteraad
We hanteren onderstaande volgorde van de fracties: SP, VVD-Leefbaar Uden, Jong Uden, CDA, Gewoon Uden, D66, PvdA en fractie Bozkurt.
6
Schorsing van de vergadering
7
Reactie van het college van burgemeester en wethouders (2e termijn)
8
Discussie over ingediende moties en amendementen, daarna stemming over: amendementen, het raadsadvies 'Vaststellen programmabegroting 2018-2021' en de moties
Jaarlijks stelt de raad de Programmabegroting vast. Hiermee geeft de raad het college de opdracht om binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren. De 'Programmabegroting 2018-2021' is te raadplegen via http://financien.uden.nl/financien/2018/programmabegroting-2018/
pdf Raadsadvies Vaststellen programmabegroting 2018-2021 (getekend) (17.116813) (168KB)
pdf Raadsbesluit Vaststellen programmabegroting 2018-2021 (getekend) (17.118139) (39KB)
pdf Infonota raad Beantw. technische vragen Programmabegroting 2018 - 17.131438 (222KB)
pdf Beantwoording technische vragen bij Programmabegroting 2018 definitief (649KB)
pdf 20171102 Ingek. stuk V&K Uden (266KB)
pdf Motie 1a - CDA - begroting 2018 - centrumvisie [verworpen] (getekend) (60KB)
pdf Motie 1b - CDA - begroting 2018 - bestemmingsreserve centrum [verworpen] (getekend) (55KB)
pdf Motie 2 - CDA - begroting 2018 - inloophuis dementerende [aangehouden] (351KB)
pdf Motie 3 - CDA - begroting 2018 - lightrailverbinding [verworpen] (getekend) (77KB)
pdf Motie 4 - CDA - begroting 2018 - onderhoud centrum in Uden [aangenomen] (getekend) (73KB)
pdf Motie 5 - CDA - begroting 2018 - verkeersveiligheid [verworpen] (getekend) (68KB)
pdf Motie 6 - CDA - begroting 2018 - woningbouw voor ouderen [verworpen] (getekend) (81KB)
pdf Motie 7 - CDA en SP - begroting 2018 - digitale ontsluiting buitengebied [verworpen] (getekend) (78KB)
pdf Motie 8 - CDA en SP - begroting 2018 - sportvisie en binnensportaccommodatie [verworpen] (getekend) (86KB)
pdf Motie 9 - SP - begroting 2018 - loonkostensubsidie [verworpen] (getekend) (52KB)
pdf Motie 10 - SP - begroting 2018 - nultarief wijkgebouwen [verworpen] (getekend) (73KB)
pdf Motie 11 - SP - begroting 2018 - verhoging tegemoetkoming activiteitenfonds Armoedebeleid [verworpen] (getekend) (68KB)
pdf Motie 12 - SP - begroting 2018 - voorkomen armoedeval [verworpen] (getekend) (53KB)
pdf Motie 13 - GU - begroting 2018 -publieksvoorziening sporthal Udens College [aangenomen] (getekend) (60KB)
9
Sluiting