Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Begrotingsraad.

Het advies over de herindeling Uden-Landerd wordt ook besproken.

Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Toelating en beëdiging nieuw raadslid Gerard Bus
Op 1 november is de heer Gerard Bus door het centraal stembureau benoemd tot lid van de raad van de gemeente Uden. De heer Bus volgt de heer Van Deursen op als lid van de raad van de gemeente Uden. De procedure is als volgt:
1) de voorzitter van de raad doet een voorstel van 3 raadsleden die de geloofsbrief en de bijbehorende stukken onderzoekt;
2) na een korte schorsing zal deze commissie de raad informeren en adviseren over het voorliggende advies om de heer Bus toe te laten als lid van de gemeenteraad;
3) na het horen van de commissie brengt de voorzitter van de raad het toelatingsbesluit in stemming;
4) na de toelating van de heer Bus zal de beëdiging plaatsvinden.
3
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
4
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 25 oktober 2018
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
5
Raadsadvies 'Programmabegroting 2019' en Raadsadvies 'Principebesluit herindeling Uden en Landerd'
RAADSADVIES 'PROGRAMMABEGROTING 2019'
Het college biedt de raad de Programmabegroting 2019 ter vaststelling aan. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren. De 'Programmabegroting 2019-2022' is te raadplegen via http://programmabegroting2019.uden.nl/algemeen.

RAADSADVIES 'PRINCIPEBESLUIT HERINDELING UDEN EN LANDERD'
De gemeenteraad heeft op 31 mei 2018 ingestemd met het coalitieprogramma ‘Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!’. In dit coalitieprogramma staat over de bestuurlijke toekomst beschreven dat de coalitie samen met Landerd stappen wil zetten om te komen tot een Maashorstgemeente. Daarmee versterken we onze bestuurskracht en brengen we balans in de regio. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige leefbare kernen georiënteerd rondom natuurgebied De Maashorst. Het college adviseert de raad in te stemmen met het Principebesluit herindeling Uden en Landerd.

BEHANDELWIJZE
De eerste termijn is schriftelijk gebeurd: de fracties hebben hun Algemene Beschouwingen ingediend en het college heeft hierop gereageerd. We starten de Begrotingsraad dus met de tweede termijn. De raad wordt gevraagd het raadsadvies 'Principebesluit herindeling Uden en Landerd' in de voortzetting van de algemene beschouwingen mee te nemen en hierover niet afzonderlijk in discussie te gaan.

Elke fractie krijgt in de tweede termijn gelegenheid om de high lights uit haar Algemene Beschouwingen naar voren te brengen en te reageren op de schriftelijke reactie van het college op die beschouwing. Ook dienen fracties hun moties en amendementen in de tweede termijn in.

Elke fractie heeft in de tweede termijn een maximale spreektijd van 5 minuten plus 2 minuten per raadslid. We hanteren onderstaande volgorde van de fracties (tussenhaakjes staat de maximale spreektijd):

Jong Uden (15 minuten)
CDA (13 minuten)
SP (13 minuten)
Gewoon Uden (13 minuten)
VVD-Leefbaar Uden (13 minuten)
UdenPlus (11 minuten)
GroenLinks (7 minuten)
PvdA (7 minuten)
D66 (7 minuten)

Na de tweede termijn van de raadsfracties schorsen we de vergadering (van circa 17:00 uur tot 18:00 uur). Raads- en collegeleden kunnen dan gebruiken maken van het buffet. Om 18:00 uur hervatten we de vergadering met een reactie van het college. Daarna vindt de derde termijn van raad en college plaats.
5.a
Relevante stukken voor agendapunt 5: Amendementen
5.b
Relevante stukken voor agendapunt 5: Adviezen met bijlagen
5.c
Relevante stukken voor agendapunt 5: Moties
6
Sluiting