Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur - 2 december 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: M. van Bergen
Toelichting: **Dit betreft een commissievergadering:**

* **Samenleving & Bestuur** ++**en**++
* **Ruimte, Economie en Financiën**

De vergadering is volledig na te luisteren via YouTube => gemeente Uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering SB d.d. 14 oktober 2021 en REF d.d. 21 oktober 2021
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter vaststelling bijgevoegd. Er zijn geen openstaande toezeggingen voor de commissies SB en REF.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken geagendeerd.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies 2e Bestuursrapportage 2021
Deze 2e Bestuursrapportage 2021 bevat naast een voortgangsrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2021 en maakt onderdeel uit van de Udense planning & controlcyclus. De 2e Bestuursrapportage is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2021/2e-bestuursrapportage/algemeen/financiele-hoofdlijn/bestedings-en-dekkingsplan-maashorst/ Het college van de gemeente Landerd heeft op 16 november ingestemd met deze stukken.
Het college adviseert de raad:

1. In te stemmen met de financiële gevolgen van de 2e Bestuursrapportage 2021
2. Het positieve resultaat in 2021 (incidenteel en structureel) ten gunste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar
3. Het structurele resultaat in de jaren 2022 e.v. te betrekken bij het bestedings- en dekkingsplan 2022-2025 van de gemeente Maashorst
4. De algemene bedrijfsreserve (8301 AR) af te ramen met € 3.165.867 en het bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve vrij besteedbaar
5. 5e 52e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
7.b
Raadsadvies Overheveling budgetten van 2021 naar 2022
De overheveling van budgetten is een vast onderdeel van de planning en controlcyclus. De genoemde budgetten zijn incidenteel van aard en vallen in principe vrij aan het einde van het jaar.
Het college adviseert de raad:

1. In te stemmen met de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2021 naar 2022
2. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen in 2021 en 2022 vast te stellen
7.c
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Teugel Resort Uden
Het college adviseert de raad:

1. Het bestemmingsplan ‘Teugel Resort, Uden’ gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
pdf Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Teugel Resort Uden (111KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Teugel Resort Uden (52KB)
pdf [21.136430] Intrekken zienswijze anoniem (121KB)
pdf [21.136427] VA01 211018 09219190 toelichting en regels (5.7MB)
pdf [21.136428] VA01 211018 09219190A verbeelding A1(L)-800 (1) (1.8MB)
pdf [21.136403] Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Parkeerberekening (79KB)
pdf [21.136405] Bijlagen bij de regels_Bijlage 2 Beplantingsplan (5MB)
pdf [21.136406] Bijlagen bij de regels_Bijlage 3 Verkeersmaatregelen (883KB)
pdf [21.136408] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Kaart bestaande toestand (3.2MB)
pdf [21.136409] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Kaart inrichtingsschets (4.5MB)
pdf [21.136411] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Functies en oppervlakten gebouwen (1.1MB)
pdf [21.136412] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Notitie locatiekeuze (tent)gebouw (270KB)
pdf [21.136413] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Bouwtekening (tent)gebouw (536KB)
pdf [21.136415] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 6 Oppervlakten gebouwen (3MB)
pdf [21.136416] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 7 Bouwplan bedrijfswoning (8.3MB)
pdf [21.136418] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 8 Akoestisch onderzoek (11.7MB)
pdf [21.136419] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 9 Geuronderzoek (4.8MB)
pdf [21.136421] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 10 Ontwerp hemelwaterafvoer (1.2MB)
pdf [21.136422] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 11 Terreininmeting (1.9MB)
pdf [21.136423] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 12 Omgevingsdialoog 30 mei 2018 (421KB)
pdf [21.136424] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 13 Omgevingsdialoog 18 september 2019 (258KB)
pdf [21.136426] Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 14 Omgevingsdialoog 9 oktober 2019 (364KB)
7.d
Raadsadvies Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden kantoor Oudedijk 59 Odiliapeel
Het college adviseert de raad:

1. De ingekomen zienswijze te weerleggen zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota;
2. De verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van een kantoor en afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Oudedijk 59 te Odiliapeel af te geven.
7.e
Raadsadvies Extra subsidie DTV 2022
Het college adviseert de raad:

1. De lokale omroep van gemeente Maashorst (DTV) voor 2022 incidenteel een subsidie van €100.000,- beschikbaar te stellen.

Het college van Landerd heeft op 30 november namens de raad van Landerd het volgende besluit genomen:

1. In te stemmen met het voorstel van Uden over de Bijdrage DTV als de bijdrage in de begroting 2022 wordt opgenomen en niet al door een raadsbesluit in 2021 definitief beschikbaar wordt gesteld.

8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
Er zijn geen stukken geagendeerd.
9
Sluiting