Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier); de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); M. van Gils (D66); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); T. Thenu (UdenPlus); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;

De vergadering is volledig na te luisteren via YouTube => gemeente Uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 12 november 2020
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
5.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden (ter kennisgeving)
Ingekomen stukken gemeente Landerd (ter kennisgeving):

* Programmabegroting 2021
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Centrumregeling Wmo en Wvggz Brabant Noordoost-oost 2020
In de regio Brabant Noordoost-oost bestaat al vanaf 2015 regionale samenwerking voor de inkoop van Wmo ondersteuning. Deze afspraken zijn vastgelegd in een centrumregeling. De samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd en zowel zorgaanbieders als regiogemeenten zijn positief over deze samenwerking. Daarom is vorig jaar besloten om de centrumregeling te verlengen voor 4 jaar namelijk voor de periode 2020 tot en met 2023. Het college adviseert de raad toestemming te verlenen voor het aangaan van de inkoopsamenwerking op het gebied van de Wmo en Wvggz.
6.b
Raadsadvies Bestemmingsplan Delstraat 11a en Eikenheuvelweg 15 Uden
Het college adviseert de raad het bestemmingsplan ‘Delstraat 11a en Eikenheuvelweg 15 Uden’ vast te stellen.
6.c
Raadsadvies Bestuursrapportage 2020
De Bestuursrapportage is een product uit de planning en controlcyclus en bevat naast een voortgangsrapportage ook een financiële afwijkingenrapportage. Met de Bestuursrapportage legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de door de raad hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.  Het college adviseert de raad in te stemmen met de Bestuursrapportage 2020.
De Bestuursrapportage 2020 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2020/bestuursrapportage/algemeen/
6.d
Raadsadvies Overheveling budgetten 2020 naar 2021
De overheveling van budgetten is een vast onderdeel van de planning en controlcyclus. De genoemde budgetten zijn incidenteel van aard en vallen in principe vrij aan het einde van het jaar. Met het overhevelen van deze budgetten kunnen de geplande werkzaamheden/activiteiten toch in 2021 worden uitgevoerd cq. worden afgerond. Het college adviseert de raad in te stemmen met de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2020 naar 2021.
6.e
Raadsadvies Legesverordening 2021
De beleidsuitgangspunten en –voornemens betreffende de leges zijn opgenomen in de programmabegroting 2021-2024. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de voorliggende legesverordening. Het college adviseert de raad om de Legesverordening 2021 vast te stellen.
6.f
Raadsadvies Aanpassingen belastingen, rechten en tarieven 2021
In de programmabegroting 2021-2024 zijn voorstellen opgenomen die in de belastingverordeningen uitgewerkt zijn. Het college adviseert de raad om de Belastingverordeningen 2021 vast te stellen.
6.g
Raadsadvies Aanpassing protocol ‘Afstemming besluitvormingsprocessen Landerd – Uden’
Het college adviseert de raad:

1. In te stemmen met het aangepast protocol ‘afstemming besluitvormingsprocessen met financiële
consequenties gemeenten Landerd – Uden’
2. Het College van B&W te mandateren om het het afstemmingsoverleg te voeren m.b.t. de zware
afstemmingsprocedure.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Sturing en verantwoording majeure projecten
De raadswerkgroep ‘Motie sturing en verantwoording grote projecten’ adviseert de raad:

1. De aanbevelingen zoals verwoord in hoofdstuk 2 van het adviesrapport, inclusief bijlage 1 met handreikingen, worden overgenomen.
2. Het ontwikkelingstraject, zoals geschetst in hoofdstuk 3 van het adviestraject, wordt op korte termijn gestart.
3. Ter uitvoering van het ontwikkelingstraject (advies 2) wordt een ‘Regieteam ontwikkelingstraject Udense werkwijze’ geformeerd, samengesteld uit een vertegenwoordiging van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.
8
Sluiting