Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: C. Keizer (UdenPlus); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 8 november 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

De fractie van SP heeft de Griffie per mail verzocht om de brief van Drempels Weg (nummer A13) naar categorie C te verschuiven, waarbij de raad een afschrift krijgt van de reactie van het college.
De fractie van GroenLinks heeft de Griffie per mail verzocht om de brief van bewoners Bus, Menzel en Slabroek (nummer A11) naar categorie C te verschuiven, waarbij de raad een afschrift krijgt van de reactie van het college.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Natuurgebiedsplan Agro As de Peel (2018/13336)
Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking van de gemeenten Uden, Boekel, Landerd, Mill, Sint Anthonis en waterschap Aa en Maas. De gebiedssamenwerking maakt onderdeel uit van de regionale samenwerking AgriFood Capital in Noordoost Brabant. Kenmerkend voor de samenwerking is de intensieve samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennis en onderwijsinstellingen op het grondgebied van de vijf participerende gemeenten. Het college adviseert de raad akkoord te gaan om € 144.538 uit de reserve Buitengebied in Ontwikkeling te benutten voor natuurontwikkeling in de gemeente Uden gekoppeld aan het project Agro As de Peel.
6.b
Raadsadvies Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018 (2018/13346)
De huidige Verordening naamgeving en nummering (adressen) dateert van 2012. Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistratie adressen en gebouwen gewijzigd. Het is daarom wenselijk een verordening te actualiseren naar de gewijzigde wetgeving en in overeenstemming met de dagelijkse praktijk. Het college adviseert de raad de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018 vast te stellen.
6.c
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan "DICO-terrein te Uden" (2018/13348)
Het college adviseert de raad het Bestemmingsplan "DICO-terrein te Uden" vast te stellen.
pdf Raadsadvies Vaststelling BP Dico-terrein te Uden (getekend) (380KB)
pdf Raadsbesluit Vaststelling BP Dico-terrein te Uden (getekend) (44KB)
pdf Bijlage 1 Toelichting omgevingsdialoog Land van Dico (65KB)
pdf Bijlage 2-1 Stedenbouwkundigplan v7 mei 2018 (9.4MB)
pdf Bijlage 2-2 Verkeersanalyse (2.2MB)
pdf Bijlage 2-3 Samenvatting bodemkwaliteit (5MB)
pdf Bijlage 2-4 Nader bodemonderzoek (17.2MB)
pdf Bijlage 2-5 Beschikking Wbb (1.2MB)
pdf Bijlage 2-6 Wijzigingsbeschikking Wbb (691KB)
pdf Bijlage 2-7 Actualisatie bodemonderzoek (12.2MB)
pdf Bijlage 2-8 Verkennend en nader asbest onderzoek (9.5MB)
pdf Bijlage 2-9 Saneringsplan DICO (5.2MB)
pdf Bijlage 2-10 Aanvulling saneringsplan (15.2MB)
pdf Bijlage 2-11 Beschikking gefaseerd saneringsplan (1.5MB)
pdf Bijlage 2-12 Indicatief bodemonderzoek (480KB)
pdf Bijlage 2-13 Bodemonderzoek locatie (1MB)
pdf Bijlage 2-14 Verkennend bodemonderzoek (4MB)
pdf Bijlage 2-15 Voor en verkennend bodemonderzoek incl asbest (10.1MB)
pdf Bijlage 2-16 Archologie (10.9MB)
pdf Bijlage 2-17 Waterparagraaf (6.7MB)
pdf Bijlage 2-18 Akoustisch onderzoek wegverkeerslawaai (6.6MB)
pdf Bijlage 2-19 Quickscan natuurwetgeving (1.6MB)
pdf Bijlage 2-20 Nader onderzoek vleermuizen (2.1MB)
pdf Bijlage 2-21 Activiteitenplan dwergvleermuis (1.4MB)
pdf Bijlage 2-22 Inpasbaarheidsonderzoek bomen (13.1MB)
pdf Bijlage 2-23 Verslaglegging ontwikkelaar omgevingsdialoog Land van Dico (811KB)
pdf Bijlage 2-24 Advies externe veiligheid (24KB)
pdf Bijlage 2-25 Beschikking natuur GS (642KB)
pdf Bijlage 2-A Toelichting BP DICO-terrein te Uden (2.5MB)
pdf Bijlage 2-B Regels Dico-terrein (2.8MB)
pdf Bijlage 2-C Verbeelding DICO terrein (625KB)
pdf Bijlage 3 Beeldkwaliteitsplan Land van DICO v27 jun 2018 (16.5MB)
6.d
Raadsadvies Bestuursrapportage 2018 (2018/13338)
De Bestuursrapportage is een product uit de planning en controlcyclus en bevat naast een voortgangsrapportage ook een financiële afwijkingenrapportage. Met de Bestuursrapportage legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de door de raad hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.
De Bestuursrapportage 2018 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/financien/2018/bestuursrapportage-2018/
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Bestuursrapportage 2018.
6.e
Raadsadvies Overheveling budgetten van 2018 naar 2019 (2018/13342)
De overheveling van budgetten is een vast onderdeel van de planning en controlcyclus. De genoemde budgetten zijn incidenteel van aard en vallen in principe vrij aan het einde van het jaar. Met het overhevelen van deze budgetten kunnen de geplande werkzaamheden/activiteiten toch in 2018 worden uitgevoerd cq. worden afgerond. Het college adviseert de raad in te stemmen met de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2018 naar 2019.
6.f
Raadsadvies Financiële Verordening gemeente Uden 2019 (2018/13341)
De financiële verordening regelt de relatie tussen de raad en het college ten aanzien van het financieel beleid, beheer en organisatie. De nu bijgevoegde ‘Financiële verordening gemeente Uden 2019’ is aangepast op het gebied van activa en vastgoed. Het college adviseert de raad de Financiële Verordening gemeente Uden 2019 vast te stellen.
6.g
Raadsadvies Aanpassen belastingen, rechten en tarieven 2019 (2018/13343)
In de programmabegroting 2019-2022 zijn voorstellen opgenomen die in de belastingverordeningen uitgewerkt zijn. Het college adviseert de raad om de Belastingverordeningen 2019 vast te stellen.
6.h
Raadsadvies Legesverordening 2019 (2018/13344)
De beleidsuitgangspunten en –voornemens betreffende de leges zijn opgenomen in de programmabegroting 2019-2022. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de voorliggende legesverordening. Het college adviseert de raad om de Legesverordening 2019 vast te stellen.
6.i
Raadsadvies Controleprotocol en normenkader 2018 (2018/13345)
Jaarlijks verstrekt de raad een onderzoeksopdracht aan de accountant volgens art. 213 Gemeentewet. Hiermee levert de accountant het verslag van bevindingen en de controleverklaring op. Het accountantsonderzoek geeft een oordeel over de getrouwheid van de financiële administratie en rechtmatigheid van het financiële beheer. En omdat die begrippen te algemeen en haast onbegrensd zijn, wordt hiervoor het controleprotocol opgesteld. Het college adviseert de raad het normenkader 2018-2021 als onderdeel van het controleprotocol vast te stellen.
6.j
Raadsadvies Benoeming burgerlid (2018/13349)
De raad benoemt de burgerleden. Burgerleden kunnen namens een fractie deelnemen aan de commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. Op voordacht van de fractie van D66 wordt de raad verzocht om dhr. De Jong te benoemen tot burgerlid.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Integraal Veiligheidsplan gemeente Uden 2019-2022 (2018/13335)
Artikel 38b van de Politiewet 2012 bepaalt dat de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. Het voorliggende Integraal Veiligheidsplan (IVP) voorziet daarin, het is de uitwerking van een traject dat de veiligheidspartners gezamenlijk hebben doorlopen om te komen tot gemeentelijke doelstellingen en prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. Het college adviseert de raad om in te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan gemeente Uden 2019-2022.
7.b
Raadsadvies Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019 (2018/13347)
Het college adviseert de raad om de Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019 vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Volksgezondheid in relatie tot intensieve veehouderijen (2018/13339)
In 2017 stelde de raad de “Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid” vast. Het is een interim-toetsingskader totdat een te verwachten landelijk toetsingskader wordt vastgesteld. Toepassing van het beleidskader in de praktijk en nieuwe informatie uit onderzoeken maken het wenselijk om het beleid bij te stellen. Het college adviseert de raad in te stemmen met de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid 2.0
7.d
Motie vreemd aan de orde GroenLinks, D66 en SP - Verbod op ballonnen
De fracties van GroenLinks, D66 en SP dienen een motie vreemd aan de orde in met als onderwerp: Verbod op ballonnen.
'Vreemd' refereert aan het feit dat de behandeling van de motie niet plaats vindt bij een op de agenda opgenomen advies aan de raad.
Het (nieuwe) reglement van orde schrijft voor dat de behandeling van een motie vreemd aan de orde (artikel 28 lid 3 RvO) plaats vindt nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld. De behandeling van een motie vreemd vindt ten hoogste in twee termijnen plaats, tenzij de raad anders beslist (artikel 12 lid 1 RvO).
8
Sluiting