Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 november 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: BEGROTING
Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van den Berg; M. van Merwerode; G. Overmans.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 6 oktober 2016
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
2e Termijn gemeenteraad
De onderstaande volgorde van de fracties wordt gehanteerd:
• SP
• VVD-Leefbaar Uden
• Jong Uden
• CDA
• Gewoon Uden
• D66
• PvdA
. Fractie Bozkurt
5
Schorsing van de vergadering
6
Reactie van college van burgemeester en wethouders (2e temijn)
7
Discussie over de ingediende moties en amendementen, daarna stemming over de amendementen, het raadsvoorstel 'Vaststelling Programmabegroting 2017-2020' (2016/13082) en de moties
Jaarlijks stelt de raad de Programmabegroting vast. Hiermee geeft de raad het college de opdracht om binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren. De 'Programmabegroting 2017-2020' is te raadplegen via http://financien.uden.nl/programmabegroting-2017/
8
Sluiting