Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 oktober 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van de Berg; M. van Merwerode; G. Overmans; B. Tuithof
Afwezig: D. Bozkurt (Partij Bozkurt); J. van Deursen (SP)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.

Het CDA wil het als hamerstuk geagendeerde raadsvoorstel 'Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (7.e) bespreken.
3
Benoeming en beëdiging Nick Kersten, Maurits van den Bosch en Richard Bosveld tot lid raadscommissies (2016/13084)
4
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 7 juli 2016
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Vragenuur
7
Hamerstukken
7.a
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Loopkantstraat / President Kennedylaan (2016/13076)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Loopkantstraat / President Kennedylaan.
7.b
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Udens College (2016/13079)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Udens College
7.c
Raadsvoorstel 1e herziening bestemmingsplan Zeelandsedijk 28-30a te Volkel (2016/13080)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de 1e herziening bestemmingsplan Zeelandsedijk 28-30a te Volkel
7.d
Raadsvoorstel Wijziging Statuten Stichting Openbaar Onderwijs groep (OOG) (2016/13075)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Openbaar OnderwijsGroep (OOG).
7.e
Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (2013/13077)
Op 1 januari 2015 is een wijziging van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ in werking getreden. De huidige ‘Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord’ dient daarom in overeenstemming te worden gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en aanverwante regelgeving. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het presidium van de raad van Den Bosch heeft de behandeling van het voorstel uitgesteld. Het presidium wil eerst juridisch laten toetsen of het voorstel correct is. De brief van het presidium aan het college van Den Bosch is ter informatie aangehangen. De portefeuillehouder, burgemeester Hellegers, stelt in reactie hierop voor de Veiligheidsregio te melden dat de raad van de gemeente Uden akkoord gaat met het voorstel mits de juridische correctheid n.a.v. opmerkingen van het presidium van de gemeente Den Bosch vóór behandeling in het AB alsnog getoetst wordt.

7.f
Raadsvoorstel Aanpassing artikel 2.77 APV inzet flexibel cameratoezicht (2016/13078)
Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester om camera’s flexibel in te zetten bij de aanpak van zich verplaatsende overlast. Om dit mogelijk te maken is artikel 151c van de Gemeentewet aangepast. De maatregel is per 1 juli 2016 in werking getreden. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van artikel 2.77 van de Algemeen Plaatselijke Verordening betreffende inzet flexibel cameratoezicht.

In het conceptraadsbesluit zaten een paar technische onjuistheden. Daarom is het besluit aangepast. Het aangepaste besluit en een toelichting op de wijzigingen, zijn aangehangen.
8
Bespreekstukken
8.a
Raadsvoorstel Rapport Regionaal operationeel kader ODBN 2017-2020 milieutaken toezicht en handhaving (2016/13074)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Regionaal operationeel beleidskader ODBN 2017-2020 milieutaken toezicht en handhaving.
8.b
Raadsvoorstel Nieuwe verordening 'Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden' (2016/13081)
Dit raadsvoorstel is in de raadscommissie AZ besproken. Er zijn vragen gesteld over artikel 2 van de conceptverordening. Daarin stond dat 20% van de vergoeding wordt uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen. In overleg met de plaatsvervangend voorzitter van de raad is dit artikel geschrapt omdat we dit nu ook niet toepassen en er geen aanleiding is om dat wel te gaan doen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Nieuwe verordening 'Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden'.
9
Afscheid Ben Tuithof als wethouder van de gemeente Uden
10
Benoeming en beëdiging nieuwe wethouder (2016/13083)
Gewoon Uden draagt de heer F.W. van den Berg voor als opvolger van wethouder Tuithof. Het initiatiefvoorstel en conceptraadsbesluit voor zijn benoeming zijn aangehangen. De procedure is als volgt:

1) De burgemeester stelt u voor mevrouw Van Bergen (SP), mevrouw de Groot (CDA) en de heer van den Berg (VVD-Leefbaar Uden) de commissie te laten vormen die de geloofsbrieven van de voorgedragen wethouder onderzoekt en hen tevens zitting te laten nemen in het stembureau (artikel 29 RvO voor de raad).

2) U stemt schriftelijk over de benoeming van de heer Van den Berg. Het stembureau ziet toe op het tellen van de stemmen. Dat gebeurt in de vergadering.

3) Bij een positief besluit, zal de voorzitter vragen of de heer Van den Berg zijn benoeming aanvaardt.

4) De commissie onderzoekt daarna de geloofsbrieven van de heer Van den Berg. De voorzitter, mevrouw Van Bergen, brengt na het onderzoek verslag uit aan de raad en doet een voorstel voor een besluit.

5) Tot slot vindt de beëdiging van de heer Van den Berg plaats.

11
Sluiting