Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 oktober 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD-Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); A.M. van Duivenboden (VVD-Leefbaar Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); M. de Groot-Arts (CDA); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); F. Kersten (D66); J. Ketting Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); K. Schiffer (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans; F. van den Berg;
Afwezig: G. Bus (SP); J.P. van Deursen (SP);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 6 juli 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Benoeming burgerleden
7
Hamerstukken
7.a
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Hockeyweg 1 (politie/brandweer) (2017/13151)
Het college adviseert de raad om het bestemmingsplan Hockeyweg 1 te Uden vast te stellen.
7.b
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Landerlaan 8 Uden (2017/13146)
Het college adviseert de raad om het gewijzigde bestemmingsplan Landerlaan 8 te Uden vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Re-integratieverordening Participatiewet 2017 (2017/13148)
Op 1 januari 2017 is de ‘Wet Verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ in werking getreden. De huidige Re-integratieverordening Participatiewet moet door deze wet aangepast worden. Het college adviseert de raad om de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 vast te stellen.
8
Bespreekstukken
8.a
Raadsadvies Tussenevaluatie van het Inrichtings- en Beheerplan (IBeP) Maashorst (2017/13149)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Tussenevaluatie van het Inrichtings- en Beheerplan (IBeP) Maashorst.
9
Afscheid Mirjam de Groot als raadslid van de gemeente Uden
10
Toelating en beëdiging nieuw raadslid Peter van Orsouw
Op 11 september 2017 is de heer P.T.N. van Orsouw door het centraal stembureau benoemd tot lid van de raad van de gemeente Uden.
De heer Van Orsouw volgt mevrouw M. de Groot op als raadslid. De procedure is als volgt:
1) de voorzitter van de raad stelt u voor mevrouw Tros, mevrouw Van Duivenboden en de heer Ketting Olivier de commissie te laten vormen die de geloofsbrief en bijhorende stukken onderzoekt;
2) na een korte schorsing zal deze commissie u informeren en adviseren over het voorliggende advies om de heer Van Orsouw toe te laten als lid van de gemeenteraad; 3) na het horen van de commissie brengt de voorzitter van de raad het toelatingsbesluit in stemming;
4) na de toelating van de heer Van Orsouw zal de beëdiging plaatsvinden.
11
Sluiting