Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën - 21 oktober 2021

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E. Alofs-van den Boogaard
Toelichting: **Deelnemers:**
Jong Maashorst: N. van Lanen, Jozephs, Van Tiel
CDA: Minten, Van Orsouw
SP: Bus, Segers
Gewoon Uden: Geerders, Deijnen
VVD-Leefbaar Uden: De Vroomen, Smits
UdenPlus: Keizer
GroenLinks: Floor
PvdA: Tros, Geurts
D66: Schönfeld, De Jong
College: Wethouders Verkuijlen, Van Heeswijk en Van Lankvelt

De vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden/#!/gemeenteuden/
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d. 23 en 27 september 2021
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter vaststelling bijgevoegd.
5
Rondvraag
Inspreker bij de rondvraag: De heer Verbeek
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken geagendeerd.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark
Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad een motie “Uitbreiden skatebaan Bevrijdingspark Uden” aangenomen. Er heerst drukte op de skatebaan. Jongeren komen vanuit heel Uden en omstreken om hier te bewegen en te ontmoeten. De populariteit van de skatebaan brengt problemen met zich mee. Het is te druk en er blijkt niet genoeg plek te zijn voor iedereen. Jonge kinderen en jongvolwassenen “botsen” met elkaar. Daarnaast is het niveauverschil een probleem. Een passende oplossing is nodig.
Het college adviseert de raad:

1. Verder uitwerking te geven aan de uitbreiding van de skatebaan in het Bevrijdingspark volgens voorliggend scenario.
2. De incidentele lasten, ter voorbereiding en uitwerking van het plan, in 2022 van € 50.000,- te dekken door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve.
3. Bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken in de primitieve begroting Maashorst 2022.
7.b
Raadsadvies Vaststelling nota van uitgangspunten Omgevingsvisie en Omgevingsplan gemeente Maashorst
Per 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. Twee kerninstrumenten van de Omgevingswet zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan zowel de visie als het plan. Om te zorgen dat deze stukken breed gedragen worden, is het van belang om de uitgangspunten hierachter met de raad af te stemmen. In maart van dit jaar is de gemeenschappelijke raad reeds geïnformeerd over het traject van de Omgevingswet en is aangegeven dat de raad op de hoogte zou worden gehouden. Voor de visie en het plan zijn de uitgangspunten nu geformuleerd die ter besluitvorming aan de raad dienen te worden voorgelegd.
Het college adviseert de raad

1. De nota van uitgangspunten Omgevingsvisie en Omgevingsplan gemeente Maashorst vast te stellen
7.c
Raadsadvies Beleidsplan riolering en water 2022 - 2024 gemeente Maashorst
Het POW&R is een beleidsplan/uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. We leggen vast wat we willen bereiken en wat de rolverdeling is tussen overheid en inwoners/bedrijven ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. In verband met de op handen zijnde samenvoeging van de gemeenten Uden en Landerd tot de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw gezamenlijk rioleringsprogramma opgesteld.
Het college adviseert de raad:

1. Het Programma Omgevingswet Riolering en Water 2022 - 2024 gemeente Maashorst vast te stellen.
2. De begrotingswijziging POW&R 2022 - 2024 te verwerken in de primitieve begroting Maashorst

Het college van Landerd heeft op 21 september 2021 ingestemd met deze stukken.
7.d
Raadsadvies Verplaatsen bushalte Hoevenseweg Uden
In het najaar van 2019 zijn aan de Hoevenseweg twee nieuwe bushaltes aangelegd. Direct na de ingebruikname van de haltes op de nieuwe locatie zijn er bezwaren gekomen vanuit de omgeving. Het verplaatsen van de bushaltes heeft als doel om de ervaren problemen in de Hoevenseweg op te lossen met behoud van de kwaliteit van het openbaar vervoer.
Het college van de gemeente Landerd heeft op 19 oktober 2021 ingestemd met deze stukken.

De heer S. Bruijnen spreekt in op dit agendapunt.

Het college adviseert de raad:

1. In te stemmen met de verplaatsing van de bushalte Hoevenseweg naar de Rondweg;
2. Een krediet van € 101.300,- voor het verplaatsen van de bushaltes beschikbaar te stellen.
3. Het structureel effect met ingang van 2022 van € 3.500 te verwerken in de meerjarenbegroting.
4. De lasten in 2021 van € 41.700,- te dekken door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve.
5. De 46e begrotingswijziging vast te stellen.
7.e
Motie vreemd aan de agenda 3x3 Basketbalveld
7.f
Besloten agendapunt Leeuweriksweg
8
Sluiting