Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs–van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); C. Keizer (UdenPlus); T. Kardol (UdenPlus); |J. van lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); J.P. van Deursen (SP); M. Klijs (Gewoon Uden);
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Toelating en beëdiging nieuw raadslid Ingeborg Tros
Op 21 juni 2018 is mevrouw Ingeborg Tros door het centraal stembureau benoemd tot lid van de raad van de gemeente Uden. Mevrouw Tros volgt de heer Overmans op als lid van de raad van de gemeente Uden. De procedure is als volgt:
1) de voorzitter van de raad doet een voorstel van 3 raadsleden die de geloofsbrief en de bijbehorende stukken onderzoekt;
2) na een korte schorsing zal deze commissie de raad informeren en adviseren over het voorliggende advies om mevrouw Tros toe te laten als lid van de gemeenteraad;
3) na het horen van de commissie brengt de voorzitter van de raad het toelatingsbesluit in stemming;
4) na de toelating van mevrouw Tros zal de beëdiging plaatsvinden.
3
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
4
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergaderingen d.d. 17 mei en 21 juni 2018
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijsten vast te stellen.
5
Vragenuur
6
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
7
Hamerstukken
7.a
Raadsadvies Plan van Scholen 2019-2022: Maashorst School (2018/13210)
Het college adviseert de raad het verzoek van de Stichting Maashorst School tot het per 1 augustus 2019 stichten van een algemeen bijzondere basisschool in de gemeente Uden te honoreren en het verzoek op het Plan van Scholen 2019-2022 te plaatsen.
7.b
Raadsadvies Jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (2018/13208)
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven over de Begroting 2019 Regionale Ambulance Voorziening.
7.c
Raadsadvies Jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 GGD Hart voor Brabant (2018/13209)
Het college adviseert de raad om kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 en een positieve zienswijze in te dienen op de Begroting 2019 van GGD Hart voor Brabant.
7.d
Raadsadvies Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (2018/13216)
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
7.e
Raadsadvies Begroting 2019 en Jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2018/13217)
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
7.f
Raadsadvies Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (2018/13204)
Het college adviseert de raad om kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 en een positieve zienswijze in te dienen op de Begroting 2019 van GR Kleinschalig Collectief Vervoer Br.NO.
7.g
Raadsadvies Jaarverantwoording 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) (2018/13207)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven over de Programmabegroting 2019 en de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
7.h
Raadsadvies Begrotingsnotitie 2019 (2018/13215)
Deze begrotingsnotitie is het startdocument voor de hierna op te stellen Programmabegroting 2019-2022 en geeft op hoofdlijnen inzicht in de (financiële) ontwikkelingen die worden meegenomen bij de voorbereidingen van de Programmabegroting. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Begrotingsnotitie 2019.
De Begrotingsnotitie is te raadplegen via http://financien.uden.nl/financien/2019/begrotingsnotitie-2019/

7.i
Raadsadvies BSOB jaarrekening 2017, 2e begrotingswijziging 2018 en ontwerpconceptbegroting 2019 (2018/13214)
De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss en Uden deelnemen. In 2017 is de gemeente Veghel uitgetreden en zijn de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten, Someren, Sint Anthonis en Bernheze toegetreden. Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze te geven op de ontwerpconceptbegroting 2019 BSOB.
8
Bespreekstukken
8.a
Raadsadvies Inkoop specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling budgettair kader 2018 (2018/13203)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het voorstel beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling budgettair kader 2018.
8.b
Raadsadvies 10e wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening (2018/13206)
Het college adviseert de raad om de 10e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.
8.c
Raadsadvies Concept Jaarplan en ontwerp begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant (NOB) (2018/13211)
Het college adviseert de raad geen zienswijzen uit te brengen naar aanleiding van het concept jaarplan en ontwerp begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant.
8.d
Raadsadvies Programmarekening 2017 (2018/13213)
De Programmarekening maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. In dit document wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer van de gemeente. Hierbij wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Het college adviseert de raad om de Programmarekening 2017 vast te stellen.
De Programmarekening is te raadplegen via http://financien.uden.nl/financien/2017/programmarekening-2017/samenvatting/
8.e
Raadsadvies MeerjarenPerspectief (MJP) 2018 Grondbedrijf Uden (2018/13205)
Het MeerJarenPerspectief (MJP) geeft de financiële verwachting van het grondbedrijf op de langere termijn weer. Het college adviseert de raad om in te stemmen met het MeerJarenPerspectief (MJP) 2018 Grondbedrijf Uden.
9
Sluiting