Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 oktober 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); L. Deijnen (Gewoon Uden); J.P. van Deursen (SP); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: T. Daanen (Gewoon Uden);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 27 september 2018
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
De fractie van D66 heeft vragen ingediend met als onderwerp: Participatie herinrichting Marktstraat
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Kunstcollectie gemeente Uden (2018/13228)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met het in bruikleen geven van een deel van de kunstcollectie aan het Museum voor Religieuze Kunst (MRK).
6.b
Raadsadvies Vaststelling Bestemmingsplan Bitswijk Noord (2018/13229)
Het college adviseert de raad om het Bestemmingsplan Bitswijk Noord vast te stellen.
6.c
Raadsadvies Ontwikkelrichting voor bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg (2018/13224)
Het college adviseert de raad om de ontwikkelrichting voor het bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg vast te stellen.
6.d
Raadsadvies Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 ODBN (2018/13330)
Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord.
6.e
Raadsadvies Realisatie fietspad met landbouwroute (2018/13331)
Onderdeel van het project Dynamisch landschap Uden, Beter Bewegen, is de aanleg van een fietspad ten noorden van de noordelijke Rondweg. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de realisatie van een fietspad met landbouwroute.
6.f
Raadsadvies Benoeming burgerlid (2018/13337)
De raad benoemt de burgerleden. Burgerleden kunnen namens een fractie deelnemen aan de commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten, uitgezonderd de raadsvergadering.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 (2018/13227)
Het college adviseert de raad om in te stemmen met verlenging van het Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 met 1 jaar tot en met 31 december 2019.
8
Sluiting