Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 december 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van den Berg; M. van Merwerode; G. Overmans.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 10 november 2016
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
5
Vragenuur
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies BBV-wijzigingen 2016 en Tussentijdse toetsing MeerJarenPerspectief (MJP) 2016 (2016/13090)
In maart 2016 heeft de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een tweetal notities uitgebracht met daarin nieuwe regels tav verslaglegging en begroting binnen het grondbedrijf. Deze nieuwe regels gaan met terugwerkende kracht in per 2016. In dit raadsadvies staan de belangrijkste wijzigingen en de consequenties daarvan alsmede de tussentijdse toetsing volgens de nieuwe regels van het BBV. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de BBV-wijzigingen 2016 en Tussentijdse toetsing Meerjarenperspectief 2016.
6.b
Raadsadvies Gemeentelijk Riolerings Plan incl. Waterplan (vGRP+) 2017 - 2021 (2016/13099)
Zoals in de Wet Milieubeheer is aangegeven zijn gemeenten verplicht een verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan incl. Waterplan (vGRP+) op te stellen. Volgens de Leidraad Riolering is het aanbevelingswaardig het plan elke 5 jaar te optimaliseren. In 2011 is het huidige vGRP+ 2012-2016 goedgekeurd. In 2016 is hierdoor het vGRP+ 2017 – 2021 Uden opgesteld. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het opgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan incl. Waterplan (vGRP+) 2017-2021.
6.c
Raadsadvies Nota Grondbeleid 2017 en Nota Kostenverhaal 2017 (2016/13092)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Nota Grondbeleid 2017 en Nota Kostenverhaal 2017.
6.d
Raadsadvies Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (2016/13089)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Uden.
6.e
Raadsadvies Uitvoering Participatiewet en Wsw (2016/13085)
De gemeenten in onze sub-regio gaan voor de periode van 4 jaar met IBN een partnerschap aan. IBN gaat voor de gemeenten de voorziening beschut werk uitvoeren en daarnaast nog een andere nog nader vast te stellen groep werkzoekenden aan werk helpen. Op het eind van deze periode vindt evaluatie plaats met de mogelijkheid tot structurele voortzetting van het partnerschap. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Uitvoering Participatiewet en Wsw
6.f
Raadsadvies Aanpassen belastingen, rechten en tarieven 2017 (2016/13095)
In de programmabegroting 2017-2020 zijn voorstellen opgenomen die in de belastingverordeningen uitgewerkt zijn. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de belastingverordeningen conform de in de programmabegroting opgenomen voorstellen.
6.g
Raadsadvies APV Uden, negende wijziging (2016/13094)
Met het raadsadvies wordt voorgesteld om een aantal regels uit de APV Uden te dereguleren of aan te passen om deze in lijn met de praktijk, het raadsbeleid en andere ontwikkelingen te brengen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de verordening Negende wijziging APV Uden.

6.h
Raadsadvies Legesverordening 2017 (2016/13096)
De beleidsuitgangspunten en –voornemens betreffende de leges zijn opgenomen in de programmabegroting 2017-2020. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de voorliggende legesverordening. Het college stelt de raad voor om in stemmen met de legesverordening voor 2017.
6.i
Raadsadvies Nieuwe verordening 'Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden (2016/13081)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Nieuwe verordening 'Rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden'.
6.j
Raadsadvies Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Noord (2016/13086)
Het college stelt de raad voor tot:
1. Intrekking van het raadsbesluit 6 oktober 2016 dat luidt, ‘Toe te stemmen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord’, dat is genomen op het verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord van 18 juli 2016
2. Toe te stemmen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, zoals gevraagd in de brief van 20 oktober 2016
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt te Uden (2016/13091)
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Foodcourt te Uden
pdf (getekend) Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt te Uden (359KB)
pdf (getekend) Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt te Uden (23KB)
pdf Bijlage 1 Toelichting omgevingsdialoog Foodcourt (136KB)
pdf Bijlage 2 Brief Nota van Zienswijzen (66KB)
pdf Bijlage 2a Nota van Zienswijzen Foodcourt (25KB)
pdf Bijlage 2b Nota van Zienswijzen Foodcourt (684KB)
pdf Bijlage 3 Nota van aanpassingen Foodcourt (37KB)
pdf Bijlage 4aToelichting BP Foodcourt te Uden (3.8MB)
pdf Bijlage 4b Regels BP Foodcourt te Uden (2.6MB)
pdf Bijlage 4c Verbeelding foodcourt Uden-A3 (224KB)
pdf Bijlage 4-1 Haalbaarheidsonderzoek ladder 11-10-16 (6.9MB)
pdf Bijlage 4-2 Beeld Effect Rapportage 03-05-2016 (10.7MB)
pdf Bijlage 4-3 Rapport verkeersanalyse+parkeren 05-10-16 (7.3MB)
pdf Bijlage 4-4 Verkennend bodemonderzoek 15-4-2015 (2.1MB)
pdf Bijlage 4-5 Verkennend bodemonderzoek 12-4-2013 (4.4MB)
pdf Bijlage 4-6 Verkennend bodemonderzoek 22-10-2015 (9.1MB)
pdf Bijlage 4-7 Archeologisch onderzoek 01-07-2016 (9.7MB)
pdf Bijlage 4-8 Waterparagraaf 01-02-2016 (5.2MB)
pdf Bijlage 4-9 Quickscan F&F Looweg te Uden 4-11-15 (2.2MB)
pdf Bijlage 4-10 AERIUS_bijlage_20161005170410 (1011KB)
pdf Bijlage 4-11 Ako VL Foodcourt Uden 17-10-16 (4.8MB)
pdf Bijlage 4-12 Ako IL Foodcourt Uden 17-10-16 (5MB)
pdf Bijlage 4-13 Onderzoek externe veiligheid 01-02-16 (6.3MB)
pdf Bijlage 4-14 Rapport luchtkwaliteit Foodcourt te Uden 11-10-16 (4.7MB)
pdf Bijlage 4-15 Afschrift RWS_2015_37129 advies iz Foodcourt Uden (57KB)
pdf Bijlage 4-16 Nota vooroverleg (630KB)
pdf Bijlage 4-17-a Aanvulling Nota van zienswijzen OBP Foodcourt (237KB)
pdf Bijlage 4-17 Nota van zienswijzen OBP Foodcourt DEF 24-10-16 (684KB)
pdf 20161124 Brief College aan Raad BP Foodcourt (43KB)
pdf 20161202 Notitie toezeggingen Foodcourt nav cie 28nov2016 def (1.5MB)
pdf 20161121 Presentatie REO commissie Foodcourt Uden (2.1MB)
pdf 20161121 Presentatie McDonalds - Uden (2MB)
pdf 20161121 Presentatie Reggestede inzake Uden (3.5MB)
pdf Inspraakreactie Genoveef Lukassen BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (94KB)
pdf Inspraakreactie Jan Dortmans BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (108KB)
pdf Aanvulling inspreeknotitie BP Foodcourt Jan Dortmans (116KB)
pdf Inspraakreactie Jean-Pierre Ruijs BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (158KB)
pdf Inspraakreactie Mark Wijdeven BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (159KB)
pdf Inspraakreactie Mieke van Rosmalen BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (102KB)
pdf Inspraakreactie Miriam Kloosterman BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (301KB)
pdf Inspraakreactie Toine Smits Inspraak BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (1.3MB)
pdf Inspraakreactie Amitec BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (74KB)
pdf Inspraakreactie Andre Kloosterman Foodcourt cie REO 21-11-2016 (1.1MB)
pdf Inspraakreactie Chiel Timmers Toelichting op zienswijze Foodcourt cie REO 21-11-2016 (373KB)
pdf Inspraakreactie Ernest de Groot Toelichting Zienswijze Foodcourt FietsForumUden cie REO 21-11-2016 (336KB)
pdf Artikel Fietsersbond Fastfood ipv fietspad (124KB)
pdf Inspraakreactie Francien Dekkers Foodcourt cie REO 21-11-2016 (125KB)
pdf Inspraakreactie Ralf vd Pas BP Foodcourt cie REO 21-11-2016 (219KB)
pdf Ralf vd Pas Bezwaar Foodcourt Uden 5 juli 2016 (822KB)
pdf Amendement CDA - Bestemmingsplan Foodcourt - Verwijsmast tot 20 meter (verworpen) (55KB)
pdf (getekend) Motie Fractie Bozkurt - Bestemmingsplan Foodcourt - gezonde ondernemers (aangenomen) (65KB)
pdf (getekend) Motie SP - Bplan Foodcourt - Reclamebeleid en -verordening (aangenomen) (48KB)
pdf (getekend) Motie SP- Bestemmingsplan Zeelandsedijk 1 - zienswijze raad (aangenomen) (69KB)
pdf (getekend) Motie D66 VVD-Leefbaar Uden Jong Uden PvdA - Bplan Foodcourt -Verwijsborden langs A50 (aangenomen) (74KB)
7.b
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Zeelandsedijk 1 Volkel (2016/13088)
Dutch Garden Group B.V. is een tuinbouwbedrijf welke voornemens is op de locatie Zeelandsedijk 1 te Volkel een bedrijfshal met kantoorruimte te realiseren voor de verwerking en het verpakken van door het bedrijf geteelde tuinbouwproducten. Gezien het feit dat deze ontwikkeling niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2014”, wordt dit initiatief geregeld met een nieuw bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Zeelandsedijk 1 Volkel.
7.c
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Velmolen Oost Fase 3 (2016/13093)
Het bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3 is de afronding van de woningbouw in Velmolen Oost. Het college stelt de raad voor om in stemmen met het bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3.
7.d
Raadsadvies Visie Integrale Kindcentra (IKC) (2016/13087)
Het vormen van een visie over Integrale Kindcentra (IKC) kan worden geplaatst in het bredere verband van Onderwijshuisvesting (OHV). Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar en biedt een gevarieerd totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Bij vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting en bij aanvragen OHV wordt de IKC visie als een uitgangspunt gebruikt. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Visie Integrale Kindcentra (IKC).
7.e
Raadsadvies Bestuursrapportage 2016 (2016/13097)
De Bestuursrapportage is een product uit de planning en controlcyclus. Het bevat de 2 financiële afwijkingenrapportages en de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen. Ook bevat het een rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programmaplan. De Bestuursrapportage is het laatste product uit de Udense planning en controlcyclus. De 'Bestuursrapportage 2016' is te raadplegen via /http://financien.uden.nl/bestuursrapportage-2016/
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Bestuursrapportage 2016.
7.f
Raadsadvies Overheveling budgetten van 2016 naar 2017 (2016/13098)
De overheveling van budgetten is een vast onderdeel van de planning en controlcyclus. De genoemde budgetten zijn incidenteel van aard en vallen in principe vrij aan het einde van het jaar. Met het overhevelen van deze budgetten kunnen de geplande werkzaamheden/activiteiten toch in 2017 worden uitgevoerd cq. worden afgerond. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorstellen tot overhevelen van budgetten van 2016 naar 2017.
8
Sluiting