Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 juli 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; B. Tuithof; M. van Merwerode; G. Overmans.

Afwezig: J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); F. Kersten (D66);
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Benoeming Sonja Berding, Hans van Zon en Jaap Lommerse tot lid raadscommissies
4
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 26 mei 2016
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Vragenuur
7
Hamerstukken
7.a
Raadsvoorstel Herinrichting Losplaats Velmolenweg, bodemverontreiniging (2016/13067)
Het college stelt de raad te stellen om in te stemmen met een aanvullend krediet voor het saneren van een bodemverontreiniging (herinrichting Losplaats Velmolenweg).
7.b
Raadsvoorstel Meerjarenperspectief (MJP) 2016 grondbedrijf Uden (2016/13066)
Jaarlijks wordt het Meer Jaren Perspectief (MJP) voor het grondbedrijf geactualiseerd. Het MJP geeft de financiële verwachting van het grondbedrijf op de langere termijn weer. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Meerjarenperspectief 2016 grondbedrijf Uden.
7.c
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) (2016/13058)
Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt voortijdig schoolverlaten terug. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de jaarrekening 2015 en een zienswijze in te dienen op de begroting 2017 RBL BNO.
7.d
Raadsvoorstel Jaarverslag 2015 en Begroting 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2016/13061)
Het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant biedt op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om te reageren op de conceptbegroting 2017 en het conceptjaarverslag 2015. De conceptbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2017 van het Werkvoorzieningschap die op 7 april 2016 in de Raad is behandeld. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het jaarverslag 2015 en een zienswijze in te dienen op de begroting 2017 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
7.e
Raadsvoorstel Meerjarenbegroting 2017-2020 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (2016/13063)
Het Dagelijks Bestuur van de RAV heeft de begroting 2017-2020 toegezonden met het verzoek om een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2017-2020 Regionale Ambulance Voorziening.
7.f
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 GR KCV Brabant Noordoost (2016/13060)
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving de raad de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2017. In de jaarrekening 2015 legt de GR KCV een verantwoording af voor de uitgaven in 2015. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de jaarrekening 2015 en een zienswijze in te dienen op de begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
7.g
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 GGD Hart voor Brabant (2016/13062)
De GGD Hart voor Brabant (GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 27 gemeenten in de regio Midden Brabant, regio De Meierij en regio Brabant Noordoost. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de jaarrekening 2015 en een zienswijze in te dienen op de begroting 2017 GGD Hart voor Brabant.
7.h
Raadsvoorstel Actualisering en verlenging van het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant (2016/13068)
In december 2013 heeft uw Raad het voorstel ‘Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant’ vastgesteld. Onderdeel van dit voorstel was het aangaan van een verdergaande overheidssamenwerking in de regio Noordoost Brabant, vormgegeven in het ‘Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2014-2016’. Dit convenant heeft een looptijd van drie jaar (2014-2016) en loopt eind van dit jaar af. De betrokken partijen in de regio zijn voornemens het convenant voor een periode van vier jaar te verlengen (2017-2020). Het college stelt de raad voor om in te stemmen met actualisering en verlenging van het Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant voor een periode van vier jaar (2017-2020). Op verzoek van de raadswerkgroep BOB-AFC is tevens ter informatie en gelijktijdige behandeling de notitie BOB-AFC aangehangen.
7.i
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015, Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-2010 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) (2016/13056)
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC heeft de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 met een meerjarenbegroting 2018-2020 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over deze stukken kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met Jaarrekening 2015, begroting 2017 en meerjarenbegroting van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
7.j
Raadsvoorstel Jaarverslag 2015 Milieu en Bouwen (2016/13064)
In het kader van de P&C-cyclus voor milieu en bouwen biedt ons college hierbij het jaarverslag over 2015 aan. Het betreft de behaalde resultaten op het gebied van vergunningverlening en toezicht c.q. handhaving. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Jaarverslag 2015 Milieu en Bouwen.
7.k
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 en Ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) (2016/13065)
De ODBN biedt de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2020 aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp begroting. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de jaarrekening 2015 en een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord.
8
Bespreekstukken
8.a
Raadsvoorstel Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017 /Verlenging Centrumregeling Inkoop Jeugdhulp (2016/13059)
Gemeenten hebben met de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de hulp en ondersteuning van hun inwoners. Sinds januari 2015 werken gemeenten in Noordoost Brabant in diverse verbanden samen voor de inkoop van Wmo taken en jeugdhulp. De samenwerkingsafspraken rondom inkoop zijn vastgelegd in een centrumregeling Wmo en een centrumregeling Inkoop Jeugdhulp. De centrumregeling Wmo was afgesproken voor de duur van 2 jaar tot eind 2016. In januari 2016 heeft er een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden van beide centrumregelingen. Naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie is een nieuwe centrumregeling Wmo opgesteld voor de duur van 3 jaar en is het voorstel de duur van de centrumregelingen Wmo en Jeugd gelijk te trekken. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017 en de verlenging Centrumregeling Inkoop Jeugdhulp.
8.b
Raadsvoorstel Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw (2016/13072)
8.c
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 en Conceptbegroting 2017 Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) (2016/13069)
De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Veghel en Uden deelnemen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de jaarrekening 2015 en een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2017 van de Belastingsamenwerking Oost Brabant.
8.d
Raadsvoorstel Nieuw vergadermodel (2016/13070)
De raadswerkgroep 'Verkenning Vergadermodel' stelt de raad voor op een andere manier te vergaderen. Kern van het voorstel is per 1 januari 2017 te starten met de Politieke Avond als vergadermodel, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn:
• elke drie weken een Politieke Avond van 19.30 uur tot maximaal 22.30 uur;
• we starten met een raadsvergadering;
• daarna is er een informatieronde;
• en tot slot vergaderen twee raadscommissies parallel: Samenleving en Bestuur én Ruimte, Economie en Financiën.
Naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissie heeft de werkgroep een addendum opgesteld, deze is aangehangen.
8.e
Raadsvoorstel Jaarrekening 2015 en Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) (2016/13057)
Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2017 en de jaarverantwoording 2015 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en Bevolkingszorg. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
8.f
Raadsvoorstel Programmarekening 2015 (2016/13055)
De Programmarekening maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. In dit document wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer van de gemeente. Hierbij wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Programmarekening 2015.
8.g
Raadsvoorstel Begrotingsnotitie 2017 (2016/13071)
(Financieel technische) behandeling van de Begrotingsnotitie 2017. Deze begrotingsnotitie is het startdocument voor de Programmabegroting 2017-2020 en geeft op hoofdlijnen inzicht in de (financiële) ontwikkelingen die worden meegenomen bij de voorbereidingen van de Programmabegroting. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Begrotingsnotitie 2017. De Begrotingsnotitie is te raadplegen via http://financien.uden.nl/begrotingsnotitie-2017/
9
Sluiting