Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 februari 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van den Berg; M. van Merwerode; G. Overmans.
Afwezig: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); W. Somers (SP)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 15 december 2016
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Deelname in stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-oost-Brabant (BIZOB) (2017/13100)
Stichting BIZOB is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten hoofdzakelijk uit de regio Zuidoost-Brabant. Sinds juni 2012 heeft de gemeente Uden een samenwerkingsovereenkomst met het BIZOB. Afgesproken is dat na vier jaar beoordeeld zou worden of de gemeente Uden definitief bij BIZOB aan gaat sluiten. In het eerste kwartaal van 2016 is deze samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie met projectleiders, managementteam en directie is positief. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met deelname in stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-oost-Brabant” (BIZOB).
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Uitgangspunten nieuw armoedebeleid (2017/13103)
Op 13 september 2016 heeft het college ingestemd met het vormgeven van nieuw armoedebeleid. Op 3 november 2016 is een thema avond armoede beleid geweest waarbij met een 20-tal organisaties en de raad is gesproken over armoede. Mede op basis daarvan zijn vervolgens uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe armoedebeleid die nu ter besluitvorming voorliggen. Op basis van de behandeling in de raadscommissie Samenleving en Bestuur van 26 januari jl. heeft het college een addendum opgesteld. Het addendum, het aangepaste raadsbesluit en de aangepaste uitgangspunten armoedebeleid zijn aangehangen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Uitgangspunten nieuw armoedebeleid.
7.b
Raadsadvies Regionale samenwerking NOB: concept begroting 2017, jaarprogramma 2017 en jaarrekening 2015 (2017/13101
In de regio Noordoost Brabant is een bestuursconvenant gesloten waaraan 19 gemeenten en 2 waterschappen deelnemen met als ambitie om samen met Onderwijs en Ondernemers een Topregio in Agri & Food te vormen (AgriFood Capital). De raad heeft in 2016 besloten deze samenwerking met vier jaren te verlengen. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017 en het indienen van zienswijzen over de ontwerpbegroting conform het bestuursconvenant Regionale samenwerking Noordoost.
7.c
'Ontwikkelingen in de Maashorst' van de fractie Jong Uden
De fractie van Jong Uden constateert dat er de laatste weken veel onrust is onder de recreatieve gebruikers van de Maashorst en verzoekt de raad om dit agendapunt te behandelen. Ook bij omwonenden van het natuurgebied en binnen de politiek in Landerd en Oss zijn de ontwikkelingen in de Maashorst een veel besproken thema dat emoties met zich meebrengt. De balans tussen natuur en recreatie is te ver doorgeslagen in de richting van natuur. Jong Uden wil graag weten wat de andere fracties hiervan vinden en is voornemens een motie in te dienen. Op verzoek van de fractie zijn ingekomen brieven aangehangen van: Stg Ruiters en Menners; TWC Coppi Herpen; NTFU; TTVU (zie bijlagen).
In reactie op bovenstaand verzoek is de fractie van VVD/Leefbaar Uden voornemens om een motie in te dien m.b.t. het onderwerp veiligheid en de wisent.
In reactie op bovenstaand verzoek is de fractie van CDA voornemens om een motie in te dien m.b.t. de evaluatie van de Maashorst.
8
Sluiting