Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Dit betreft een concept agenda.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 19 december 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5.a
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
5.b
Ingekomen stukken m.b.t. Afstemming besluitvormingsproces Landerd-Uden
Ingekomen stukken gemeente Landerd (ter kennisgeving).
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Oude Udenseweg 15-17, Uden
Het college adviseert de raad het Bestemmingplan Oude Udenseweg 15-17, Uden vast te stellen.
6.b
Raadsadvies Vestiging voorkeursrecht in het gebied Hoogveld-Zuid te Uden
Het college adviseert de raad de Vestiging voorkeursrecht in het gebied Hoogveld-Zuid te Uden vast te stellen.
6.c
Raadsadvies Strategische uitgangspunten Centrumvisie Uden
Het college adviseert de raad de Strategische Uitgangspunten Centrumvisie Uden vast te stellen als uitwerkingskader.
6.d
Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Duifhuizerweg ong. Uden
Het college adviseert de raad het bestemmingsplan Duifhuizerweg ong. Uden vast te stellen.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Incidentele middelen Wegwijzer 2e kwartaal 2020
Om de wachtlijsten bij de integrale toegang voor Wegwijzer Jeugd en Volwassenen weg te nemen zijn er extra middelen nodig voor de inhuur van tijdelijke bezetting. Het college adviseert de raad in te stemmen met dekking van deze extra middelen uit de algemene reserve.
7.b
Raadsadvies Herinrichting Park Moleneind
Het college adviseert de raad de herinrichting van park Moleneind voort te zetten conform ontwerp.
8
Sluiting