Verberg het menu
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 17 december 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); R. Wouters (plv. griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; B. Tuithof; M. van Merwerode; G. Overmans.
Afwezig: G. Gnodde (griffier)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De fractie van de SP verzoekt het onderwerp City Marketing te agenderen voor behandeling in de raadsvergadering. Indien de raad daarmee akkoord gaat zal het als punt 11 aan de agenda toegevoegd worden.

3
Afscheid raadslid Asli Bolat
4
Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raadslid Ingeborg Tros
5
Benoeming Deniz Bozkurt en Ingeborg Tros tot lid raadscommissies
6
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 5 november 2015
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
7
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
8
Vragenuur
9
Hamerstukken
9.a
Raadsvoorstel 'Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Zeelandsedijk 14, Volkel' (Zie-ZOO) (2015/13023)
Het voorliggende bestemmingsplan betreft een uitbreiding van het dierenpark Zie-ZOO. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan ‘Zeelandsedijk 14, Volkel’;
pdf (getekend) Raadsvoorstel Vaststelling BP Zeelandsedijk 14, Volkel.pdf (126KB)
pdf Bijlage 1 Zienswijzenota BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (67KB)
pdf Bijlage 2 Toelichting BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (2.6MB)
pdf Bijlage 2.1 Toelichting Medewerking gemeente Uden BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (255KB)
pdf Bijlage 2.2 Toelichting Startdocument uitbreiding BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (5MB)
pdf Bijlage 2.3 Toelichting Landschapsplan uitbreiding BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (30.8MB)
pdf Bijlage 2.4 Toelichting Forfaitaire bijdrage ruimtelijke kwaliteit BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (543KB)
pdf Bijlage 2.5 Toelichting Bodemonderzoek BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (4.7MB)
pdf Bijlage 2.6 Toelichting Verkeerskundig onderzoek BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (1.6MB)
pdf Bijlage 2.7 Toelichting Beoordeling luchtkwaliteit BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (6KB)
pdf Bijlage 2.8 Toelichting Watertoets parkeerplaats (60KB)
pdf Bijlage 2.9 Toelichting Watertoets uitbreiding bebouwing BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (60KB)
pdf Bijlage 2.10 Toelichting Watertoets geohydrologisch onderzoek BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (1.1MB)
pdf Bijlage 2.11 Toelichting Flora- en faunaonderzoek BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (3.1MB)
pdf Bijlage 2.13 Toelichting Aanvraag Natuurbeschermingswet BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (4MB)
pdf Bijlage 2.14 Toelichting burendialoog BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (124KB)
pdf Bijlage 2.15 Toelichting Ambtelijke aanpassingen BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (175KB)
pdf Bijlage 3 Regels BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (189KB)
pdf Bijlage 3.1 Regels Staat van bedrijven - horeca BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (6KB)
pdf Bijlage 3.2 Regels Landschapsplan BP Zeelandsedijk 14, Volkel (Zie-ZOO) (7.8MB)
9.b
Raadsvoorstel 'Vaststelling bestemmingsplan 'Steeuwichtweg 20, 29 en 32, Uden' (2015/13024)
Het bestemmingsplan ‘Steeuwichtweg 20, 29 en 32, Uden’ betreft sanering van een varkenshouderij, woningsplitsing van een cultuurhistorische boerderij Steeuwichtweg 32 en dagrecreatieve nevenactiviteiten van de houtzagerij. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan 'Steeuwichtweg 20, 29 en 32, Uden' vast te stellen.
9.c
Raadsvoorstel 'Vaststelling bestemmingsplan Recreatieve poort De Bosrand, Bosdreef 5a te Uden' (2015/13013)
Het voorliggende bestemmingsplan betreft de ontwikkeling van een recreatieve poort aan de Bosdreef 5a te Uden. Een recreatieve poort is een entree voor het natuurgebied waar bezoekers de auto kunnen parkeren om vervolgens het gebied per fiets of te voet te bezoeken. Bij de recreatieve poort zijn parkeerplaatsen, horeca en informatie over het gebied aanwezig.Om de realisatie van de recreatieve poort juridisch planologisch mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. De Raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘Recreatieve poort De Bosrand, Bosdreef 5a’ vast te stellen.
9.d
Raadsvoorstel 'Jaarprogramma Wabo en Milieu 2016' (2015/13021)
Voor u ligt het jaarprogramma Wabo en Milieu 2016. Het programma dient jaarlijks door de gemeenteraad te worden vastgesteld. De uitvoering van de taken is daarmee vastgelegd. De raad wordt gevraagd het jaarprogramma Milieu en Bouwen 2016 vast te stellen.

9.e
Raadsvoorstel 'Duurzaamheidsagenda 2015-2020' (2015/13026)
Gemeente Uden wil koploper in duurzaamheid zijn. Om deze ambitie te bereiken, is de duurzaamheidagenda 2015-2020 opgesteld, waarin staat vermeld waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken. De duurzaamheidsagenda is een vervolg op het Integraal duurzaamheidsbeleidsplan ‘Doe het duurzaam’ met uitvoeringsprogramma waaraan in de periode 2009-2014 gewerkt is. De Raad wordt gevraagd de duurzaamheidsagenda 2015-2020 vast te stellen.
9.f
Raadsvoorstel 'Wijziging GR-RAV van West- en Midden Brabant' (2015/13022)
Het betreft hier een technische wijziging van de verordening om deze weer te laten aansluiten met de actuele situatie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de tekst van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord.
9.g
Raadsvoorstel 'Aanpassen belastingen, rechten en tarieven 2016' (2015/13017)
In de programmabegroting 2016-2019 zijn voorstellen opgenomen die in de belastingverordeningen uitgewerkt zijn. Dit betreft vooral het al dan niet toepassen van inflatiecorrectie (prijsontwikkeling) of een aanpassing van het tarief om een betere kostendekkendheid te realiseren. De raad wordt gevraagd de belastingverordeningen conform de in de programmabegroting opgenomen voorstellen vast te stellen.
9.h
Raadsvoorstel 'Bestuursrapportage 2015' (2015/13019)
De Bestuursrapportage is een product uit de planning en controlcyclus. Het bevat de 2 financiële afwijkingenrapportages en de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen. Ook bevat het een rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programmaplan. De Bestuursrapportage is het laatste product uit de Udense planning en controlcyclus. De Raad wordt gevraagd de begrotingswijziging van de Programmabegroting 2015 vast te stellen. De 'Bestuursrapportage 2015' is te raadplegen via http://financien.uden.nl/bestuursrapportage-2015/
10
Bespreekstukken
10.a
Raadsvoorstel 'Omgevingsvisie Uden 2015' (2015/13027)
De gemeente Uden heeft een “Interim Structuurvisie 2009-2015”, met een looptijd tot 1 januari 2015. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. In het conceptwetsvoorstel zijn zes kerninstrumenten benoemd, waarvan de omgevingsvisie er één is. Op 1 juli jl. is bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet een amendement aangenomen, waarmee de omgevingsvisie een verplicht instrument zal worden voor gemeenten. Vooruitlopend op deze wetswijziging is ervoor gekozen om de nieuwe structuurvisie op te stellen in lijn met het gedachtengoed van de nieuwe Omgevingswet. De raad wordt gevraagd om de 'Omgevingsvisie Uden 2015' vast te stellen.
10.b
Raadsvoorstel 'Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 2015-2030 (GVVP)' (2015/13025)
Het huidige GVVP is van 2004. In de afgelopen jaren is er veel in en rond Uden veranderd op gebied van verkeer, wetgeving en ontwikkelingen. Het GVVP 2015 – 2030 bestaat uit twee delen, de mobiliteitsvisie en het uitvoeringsprogramma. Het stuk dat nu voorligt is de mobiliteitsvisie. Als de mobiliteitsvisie is vastgesteld wordt begonnen met opstellen van het uitvoeringsprogramma. De mobiliteitsvisie is een beleidsdocument, waarin per mobiliteitsthema (auto, fiets, OV, voetganger, vrachtverkeer en landbouwverkeer) het te voeren beleid wordt geschetst. De raad wordt gevraagd het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) vast te stellen.
10.c
Raadsvoorstel 'Ontwerp Geurbeleid' (2015/13028)
Naar aanleiding van de uitgevoerde geurevaluatie heeft de raad op 9 juli 2015 besloten om nieuw geurbeleid op te laten stellen. Voor u ligt de ontwerp Geurgebiedsvisie 2016 gemeente Uden, de ontwerp Verordening geur en veehouderij 2016 gemeente Uden en de Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen gemeente Uden. De raad wordt gevraagd het 'Ontwerp Geurbeleid' vast te stellen.

10.d
Raadsvoorstel 'Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2016-2020' (2015/3016)
De gemeente Uden heeft een groot aantal gebouwen in eigendom. Het bezit van gebouwen vraagt om beheer en onderhoud daarvan. Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de noodzakelijke onderhoudskosten op korte en middellange termijn, worden er periodiek onderhoudsinspectie uitgevoerd, waarbij de uit te voeren werkzaamheden opgenomen worden in een meerjarenonderhoudsplanning. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de 'Onderhoudsplanning gemeentelijke eigendommen 2016-2020'
10.e
Raadsvoorstel 'Legesverordening 2016' (2015/13018)
De beleidsuitgangspunten en –voornemens betreffende de leges zijn opgenomen in de programmabegroting 2016-2019. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de voorliggende legesverordening. De raad wordt gevraagd de legesverordening voor 2016 vast te stellen.
10.f
Raadsvoorstel 'Overheveling budgetten van 2015 naar 2016' (2015/13020)
De overheveling van budgetten is een vast onderdeel van de planning en controlcyclus. De genoemde budgetten zijn incidenteel van aard en vallen in principe vrij aan het einde van het jaar. Met het overhevelen van deze budgetten kunnen de geplande werkzaamheden/activiteiten toch in 2015 worden uitgevoerd cq. worden afgerond. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorstellen tot overhevelen van budgetten van 2015 naar 2016.
11
Motie SP Vreemd aan de orde van de dag - Impasse rond 'Uitvoering motie bundeling promotiegelden citymarketing en centrummanagement
12
Motie CDA - vreemd aan de orde - uitvoering motie bundeling promotiegelden citymarketing en centrummanagement
13
Motie vreemd aan de orde van de dag SP-CDA-GU-FB openbaarheid informatieavonden
14
Sluiting