Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:10
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: mw. E. Alofs-van den Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden); mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (fractie Bozkurt); J.P. van Deursen (SP); mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); de wethouders: T. Vonk; B. Tuithof; M. van Merwerode; G. Overmans. R. Peerenboom
Afwezig: R. Geerders (Gewoon Uden)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 18 februari 2016
De raad wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsvoorstel Geurbeleid 2016 (2016/13047)
Op 17 december 2015 heeft de raad het ontwerp geurbeleid (inclusief amendementen) vastgesteld. Het ontwerp geurbeleid heeft 6 weken ter inzage gelegen. De amendementen en de ingekomen reacties zijn verwerkt in het voorliggende nieuw geurbeleid. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Geurbeleid 2016.
6.b
Raadsvoorstel Evaluatie tarievenbeleid (2016/13059)
Op 3 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor het tarievenbeleid van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties vastgesteld. Tevens is op 3 oktober 2013 afgesproken om de uitgangspunten van het tarievenbeleid na een periode van twee jaar te evalueren. Deze evaluatie ligt nu voor.
6.c
Raadsvoorstel Kadernota 2017 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL BNO) (2016/13044)
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt voortijdig schoolverlaten terug. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2017. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens (= positief) of oneens (=negatief) is. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht.
6.d
Raadsvoorstel Kadernota 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Br.NO. (GR KCV) (2016/13045)
De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeente taken uit. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2017. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens (= positief) of oneens (=negatief) is. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Br.NO.

6.e
Raadsvoorstel Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap NO.Br. (2016/13048)
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens 11 deelnemende gemeenten taken uit. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2017. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
6.f
Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda in raadsvoorstellen (2016/13038)
In de raadsvergadering van 5 november 2015 is een motie aangenomen waarin wordt besloten om een paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen op te nemen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel, de methodiek van de PPPscan te gebruiken voor de beoordeling van duurzaamheid in raadsvoorstellen.
6.g
Raadsvoorstel Aanvraag zendmachtiging lokale omroep (2016/13039)
De Stichting lokale omroep Veghel-Uden (SLOVU/Skyline) heeft een zendmachtiging voor het verzorgen van lokale, publieke TV- en radio-uitzendingen in het verzorgingsgebied van de gemeenten Uden én Veghel. De huidige zendmachtiging eindigt op 19 maart 2016. SLOVU heeft, als enige, een nieuwe aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een zendmachtiging voor de wettelijke periode van 5 jaar. De gemeenteraad wordt gevraagd een advies uit te brengen over de ingediende aanvraag aan het Commissariaat voor de media. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Aanvraag zendmachtiging lokale omroep.
6.h
Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) (2016/13050)
Per 1-1-2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Als gevolg hiervan moet de Gemeenschappelijke Regeling BSOB aangepast worden. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB.
6.i
Raadsvoorstel Kadernota 2017 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) (2016/13040)
Conform de planning en control cyclus ligt nu de kadernota 2017 van de BSOB voor. In deze kadernota wordt specifiek aandacht gevraagd voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de organisatie(structuur) en de op handen zijnde nieuwe ontwikkelingen c.q. wettelijke verplichtingen. De kadernota vormt een belangrijke basis voor de begroting 2017 en verschaft een doorkijk op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze over de kadernota 2017 van de BSOB.
6.j
Raadsvoorstel Kadernota 2017 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) (2016/13041)
De gemeente Uden is net als 16 andere gemeenten in de regio Nood-Oost Brabant aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Het BHIC beheert het historisch archief van de gemeente en geeft advies over alle vraagstukken rondom archivering. De kadernota is de voorloper van de begroting. Dit geeft de gemeente de gelegenheid om in een vroeg stadium te reageren op voorgenomen beleid en ontwikkelingen.
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2017 Brabants Historisch Informatie Centrum.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsvoorstel Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (2016/13042)
In het Beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden de relevante beleidsmatige ontwikkelingen geschetst – in dit geval voor het jaar 2017- alsmede de financiële vertaling daarvan voor de Programmabegroting 2017. Tevens staan in dit kader de financieel-technische uitgangspunten die voor de samenstelling van de begroting worden gehanteerd. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
7.b
Raadsvoorstel Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (2016/13046)
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft de Kadernota 2017 van de ODBN toegezonden. In de kadernota worden de deelnemers vroegtijdig geïnformeerd over de begrotingsuitgangspunten. Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling heeft de Raad de bevoegdheid haar zienswijze kenbaar te maken. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord.
7.c
Raadsvoorstel Kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant en concept beleidsvisie (2016/13043)
De reguliere procesgang van alle gemeenschappelijke regelingen is het opstellen van een kadernota met daarin de verwachtingen voor 2017 teneinde de gemeenteraden de mogelijkheid te geven hun invloed uit te oefenen. Op basis van de zienswijzen op deze kadernota, in te dienen door de gemeenteraden, wordt nadien dor het AB een begroting opgesteld. Deze kadernota behelst de taken van de GGD en duidt globaal de koerswijzigingen die ze verwachten. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant.
8
Sluiting