Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD-Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); J.P. van Deursen (SP); A.M. van Duivenboden (VVD-Leefbaar Uden); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans; F. van den Berg;

Afwezig: D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); R. Bosveld (Gewoon Uden); J. Ketting Olivier (Jong Uden); W. Somers (SP);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 22 februari 2018
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant (2018/13180)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de Kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en een positieve zienswijze in te dienen.
6.b
Raadsadvies Kadernota 2019 Kleinschalig Collectief Vervoer Br.NO. (2018/13187)
Het college adviseert de raad om kennis te nemen van de Kadernota 2019 Kleinschalig Collectief Vervoer Br.NO. en een positieve zienswijze in te dienen.
6.c
Raadsadvies Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting (2018/13181)
Als vervolg op de IKC visie en op het integraal huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente Uden behoefte aan beleid voor het medegebruik en de verhuur van leegstaande onderwijsruimten en schoolgebouwen. Het verhuurbeleid stelt de schoolbesturen in staat de leegstaande ruimten in een school in te zetten, zodat de leegstand kan worden benut. Het college adviseert de raad om het Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting vast te stellen.
6.d
Raadsadvies Vaststelling Afvalstoffenverordening 2018 (2018/13182)
In de raadsvergadering van 16 maart 2017 is besloten om met ingang van 1 december 2017 de afvalinzameling laagbouw te veranderen. Door deze nieuwe inzamelwijze is het noodzakelijk om de bestaande Afvalstoffenverordening te actualiseren. Het college adviseert de raad om de Afvalstoffenverordening 2018 vast te stellen en de Afvalstoffenverordening 2010 in te trekken.

6.e
Raadsadvies Vaststelling Bestemmingsplan Morgenweg 38-40 (2018/13183)
De eigenaar van een woonperceel aan de Morgenweg 36 heeft gevraagd om het perceel te mogen splitsen waardoor hier twee nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een planologische procedure vereist. Het college adviseert de raad om het Bestemmingsplan Morgenweg 38-40 vast te stellen.
6.f
Raadsadvies Kadernota 2019 Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) (2018/13186)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de kadernota 2019 Belastingsamenwerking Oost Brabant en een positieve zienswijze in te dienen.
6.g
Raadsadvies Kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf (2018/13191)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van de Kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf en een positieve zienswijze in te dienen.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord (2018/13185)
Het college adviseert de raad kennis te nemen van het Beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord en een positieve zienswijze in te dienen.
7.b
Raadsadvies Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant (2018/13189)
Het college adviseert de raad om kennis te nemen van de Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant en een positieve zienswijze in te dienen.
7.c
Raadsadvies Vaststelling Bomenbeleidsplan gemeente Uden (2018/13173)
Om het groene karakter in het algemeen en het bomenbestand in het bijzonder te borgen, heeft de gemeente Uden een nieuw bomenbeleidsplan ontwikkeld. Hoofddoel is het realiseren en in stand houden van een duurzaam bomenbestand. Het college adviseert de raad om het Bomenbeleidsplan gemeente Uden vast te stellen.
7.d
Raadsadvies Bestemmingsplan Parapluherziening Supermarkten/verzoek voorbereidingsbesluit (2018/13190)
Het college adviseert de raad om het Bestemmingplan Parapluherziening Supermarkten vast te stellen en het verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit af te wijzen.
8
Beantwoording schriftelijke vraag CDA betreffende Woningbouw in Volkel
De fractie van het CDA verzoekt om mondeling beantwoording van deze vraag.
9
Beantwoording schriftelijke vraag VVD-Leefbaar Uden betreffende Taskforce voor woningbouw in Volkel
De fractie van VVD-Leefbaar Uden verzoekt om mondeling beantwoording van deze vraag.
10
Motie vreemd aan de orde - Evenementen in het buitengebied
11
Motie vreemd aan de orde - Parkeren ambtenaren
12
Motie vreemd aan de orde - Vervolgonderwijs in Uden
13
Sluiting