Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier);
de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: L. Deijnen (Gewoon Uden); C. Keizer (UdenPlus);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 23 mei 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
De fractie van D66 heeft vragen ingediend (zie bijlage).
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Programmabegroting 2020 en resultaatbestemming 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) (2019/13377)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2020 en resultaatbestemming 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
6.b
Raadsadvies Begroting 2020 en Jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (2019/13371)
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze in te dienen op Begroting 2020 en Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
6.c
Raadsadvies Fusie basisscholen De Brinck en Petteflet (2019/13374)
Het college adviseert de raad in te stemmen met de fusie van basisscholen De Brinck en Petteflet tot een samenwerkingsschool in de wijk Zoggel.
6.d
Raadsadvies Begroting 2020, jaarstukken 2018 GGD-HvB en deelname coöperatie (2019/13382)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant.
6.e
Raadsadvies Budgettair kader regionale inkoop specialistische Jeugdhulp ZIN 2020 en bijstelling budgettair kader 2019 (2019/13381)
Het college adviseert de raad in te stemmen met het budgettair kader regionale inkoop specialistische Jeugdhulp ZIN 2020 en de bijstelling van het budgettair kader 2019.
6.f
Raadsadvies Begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging GR Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (2019/13378)
Het college adviseert de raad geen zienswijze te geven op de begroting 2020 Regionale Ambulance Voorziening en de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening goed te keuren.
6.g
Raadsadvies Begroting 2020 Kleinschalig Collectief Vervoer (GR KCV) (2019/13390)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Begroting 2020 GR KCV Brabant Noordoost.
6.h
Raadsadvies MeerJarenPerspectief (MJP) 2019 Grondbedrijf Uden (2019/13373)
Het MeerJarenPerspectief (MJP) geeft de financiële verwachting van het grondbedrijf op de langere termijn weer. Het college adviseert de raad om in te stemmen met het MeerJarenPerspectief (MJP) 2019 Grondbedrijf Uden.
6.i
Raadsadvies Bestemmingsplan Velmolen oost, locatie Gulden (2019/13385)
Het college adviseert de raad het Bestemmingsplan Velmolen oost, locatie Gulden vast te stellen.
6.j
Raadsadvies Jaarplan en Begroting 2020 Regio Noordoost Brabant (NOB) (2019/13389)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze uit te brengen naar aanleiding van het concept jaarplan en ontwerp begroting 2020 van de Regio Noordoost Brabant.
6.k
Raadsadvies Wijziging legesverordening (onderdeel Ondergrondse infrastructuren) (2019/13386)
Het college adviseert de raad de 1e wijziging Legesverordening 2019 vast te stellen.
6.l
Raadsadvies BSOB jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpconceptbegroting 2020 (2019/13376)
De Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin de volgende gemeenten deelnemen: Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, St. Anthonis, Someren en Uden. Daarnaast maakt ook het Waterschap Aa en Maas deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De heffing en invordering van de lokale belastingen worden door de BSOB uitgevoerd, als ook de waardering van de WOZ-objecten voor de deelnemende gemeenten. Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze te geven op de ontwerpconceptbegroting 2020 BSOB.
6.m
Raadsadvies Eervol ontslag griffier Gerald Gnodde (2019/13391)
6.n
Raadsadvies Benoeming Burgerraadslid GroenLinks (2019/13393)
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Regionaal beleidskader Wmo 2020-2023 (2019/13379)
Het college adviseert de raad Het ‘Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 – 2023 Regio Brabant noordoost-Oost’ vast te stellen.
7.b
Raadsadvies Centrumregeling Wmo 2020 (2019/13380)
Naar aanleiding van de decentralisatie Wmo taken is er in de regio Noordoost-oost Brabant een samenwerking afgesproken voor de inkoop van Wmo ondersteuning. Deze afspraken met de regio zijn vastgelegd in een centrumregeling Het college adviseert de raad in te stemmen met de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020.
7.c
Raadsadvies Verordening Wmo 2019 (2019/13383)
Het college adviseert de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 vast te stellen.
7.d
Raadsadvies Feestverlichting Uden Centrum (2019/13388)
Het college adviseert de raad In te stemmen met een krediet van maximaal €200.000 voor de realisatie van feestverlichting in Uden Centrum.
7.e
Raadsadvies Ambitiedocument Woonvisie (2019/13384)
In 2012 heeft de raad het ‘Volkshuisvestingsbeleid 2012’ vastgesteld. Sindsdien is er veel veranderd, zowel sociaal, economisch, demografisch als ook op het gebied van wet- en regelgeving (onder andere invoering Woningwet 2015). Hierdoor is de behoefte ontstaan om het huidige beleid middels een woonvisie te actualiseren. Het college adviseert de raad In te stemmen met het ‘Ambitiedocument ten behoeve van de Woonvisie’.
7.f
Raadsadvies Programmarekening 2018 (2019/13387)
De Programmarekening maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus. In dit document wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer van de gemeente. Hierbij wordt tevens een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Het college adviseert de raad om de Programmarekening 2018 vast te stellen. De Programmarekening is te raadplegen via https://financien.uden.nl/financien/2018/programmarekening-2018/samenvatting/
7.g
Raadsadvies Begrotingsnotitie 2020 (2019/13375)
Deze begrotingsnotitie is het startdocument voor de hierna op te stellen Programmabegroting 2020-2023 en geeft op hoofdlijnen inzicht in de (financiële) ontwikkelingen die worden meegenomen bij de voorbereidingen van de Programmabegroting. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Begrotingsnotitie 2020. De Begrotingsnotitie is te raadplegen via https://begrotingsnotitie.uden.nl/2020
8
Afscheid griffier
9
Sluiting