Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD-Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); R. Bosveld (Gewoon Uden); J.P. van Deursen (SP); A.M. van Duivenboden (VVD-Leefbaar Uden); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); F. Kersten (D66); J. Ketting Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); W. Somers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans; F. van den Berg; Afwezig: S. Willems (Jong Uden);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 21 december 2017 en 8 februari 2018
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Suppletieaanvraag t.g.v. munitieonderzoek en vernietiging explosieven Hoogveld Zuid (2018/13174)
Ten behoeve van de realisatie van het zonnepark op Hoogveld Zuid is onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van conventionele explosieven. Het ministerie van BZK wordt verzocht om een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds i.v.m. kosten van het onderzoek, opsporen en ruimen van de explosieven. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Suppletieaanvraag t.g.v. munitieonderzoek en vernietiging explosieven Hoogveld Zuid.
6.b
Raadsadvies Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 (2018/13176)
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd als opvolger van de Wet werk en bijstand. De Participatiewet schrijft voor dat de gemeente een afstemmingsverordening opstelt. Deze verordening regelt maatregelen als bijstandscliënten zich niet houden aan de arbeidsplicht. Het college adviseert de raad om de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 vast te stellen.
6.c
Raadsadvies Bestemmingsplan Beukenlaan 49a (2018/13178)
Het door de eigenaar van het perceel Beukenlaan 49A tegen het bestemmingsplan Odiliapeel ingestelde beroep is door de afdeling Rechtspraak van de Raad van State gegrond verklaard. In de uitspraak is aangegeven dat de gemeente een passende oplossing voor de woonsituatie op het perceel moet zoeken. Het college adviseert de raad om het bestemmingsplan Beukenlaan 49a vast te stellen.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017-2027 (2018/13172)
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geldt als richtinggevend ambitiedocument en moet dienen om de juiste keuzes te maken voor wat betreft: investeringen in onderwijshuisvesting waarbij rekening wordt gehouden met onder andere krimp van aantallen leerlingen, een goede spreiding van kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen binnen de gemeente en het afbouwen van overcapaciteit in bestaande schoolgebouwen. Het college adviseert de raad om in te stemmen met het IHP (Integraal Huisvestingsplan) Onderwijs 2017-2027.
7.b
Raadsadvies Kadernota 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (2018/13175)
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de concept Kadernota 2019 aan. Hierin staan de begrotingsuitgangspunten. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de Kadernota 2019 van de ODBN.
7.c
Raadsadvies Grondprijzen bouwkavels 2018 (2018/13177)
De raad is het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de grondprijzen voor bouwkavels die de gemeente aanbiedt in de markt. De laatste jaren heeft het college in mandaat de grondprijzen vastgesteld. De raad accordeerde telkens bij vaststelling van het MeerJarenPerspectief Grondbedrijf later in het jaar het besluit van het college. Vanaf dit jaar wordt het proces van besluitvorming zo ingericht dat de raad direct zelf een besluit kan nemen over de hoogte van de grondprijzen. Het college adviseert de raad De Grondprijzen bouwkavels 2018 vast te stellen.
8
Schriftelijke vraag Gewoon Uden betreffende Bouw Udens College
De fractie van Gewoon Uden verzoekt om mondeling beantwoording van deze vraag.

9
Motie vreemd aan de orde CDA Glasvezel buitengebied
10
Sluiting