Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD-Leefbaar Uden); M. van Bergen (SP); R. Bosveld (Gewoon Uden); J.P. van Deursen (SP); A.M. van Duivenboden (VVD-Leefbaar Uden); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten (CDA); J. Ketting Olivier (Jong Uden); J. van Lanen (Jong Uden); F. van Lankvelt (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); W. Somers (SP); R. Sour (Jong Uden); J. Timmers (CDA); I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; G. van Heeswijk; M. van Merwerode; G. Overmans; F. van den Berg;
Afwezig: D. Bozkurt (Fractie Bozkurt); F. Kersten (D66);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 7 december 2017
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Afscheid Gerda Vervoort als raadslid van de gemeente Uden
7
Toelating en beëdiging nieuw raadslid Richard Bosveld
Op 4 december 2017 is de heer Bosveld door het centraal stembureau benoemd tot lid van de raad van de gemeente Uden. De heer Bosveld volgt mevrouw Vervoort-van den Wijngaard op als raadslid. De procedure is als volgt:
1) de voorzitter van de raad stelt u voor mevrouw Van Asseldonk, de heer Van Deursen, en de heer Van Orsouw de commissie te laten vormen die de geloofsbrief en bijhorende stukken onderzoekt;
2) na een korte schorsing zal deze commissie u informeren en adviseren over het voorliggende advies om de heer Bosveld toe te laten als lid van de gemeenteraad;
3) na het horen van de commissie brengt de voorzitter van de raad het toelatingsbesluit in stemming;
4) na de toelating van de heer Bosveld zal de beëdiging plaatsvinden.
8
Hamerstukken
8.a
Raadsadvies Aanpassen belastingen, rechten en tarieven 2018 (2017/13165)
In de programmabegroting 2018-2021 zijn voorstellen opgenomen die in de belastingverordeningen uitgewerkt zijn. Het college adviseert de raad om de Belastingverordeningen 2018 vast te stellen.
8.b
Raadsadvies Legesverordening 2018 (2017/13164)
De beleidsuitgangspunten en –voornemens betreffende de leges zijn opgenomen in de programmabegroting 2018-2021. Deze uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de voorliggende legesverordening. Het college adviseert de raad om de Legesverordening 2018 vast te stellen.
8.c
Raadsadvies Bestuursrapportage 2017 (2017/13160)
De Bestuursrapportage is een product uit de planning en controlcyclus en bevat naast een voortgangsrapportage ook een financiële afwijkingenrapportage. Met de Bestuursrapportage legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de door de raad hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. De Bestuursrapportage 2017 is te raadplegen via http://financien.uden.nl/financien/2017/bestuursrapportage-2017/ Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Bestuursrapportage 2017.
8.d
Raadsadvies Overheveling budgetten van 2017 naar 2018 (2017/13161)
De overheveling van budgetten is een vast onderdeel van de planning en controlcyclus. De genoemde budgetten zijn incidenteel van aard en vallen in principe vrij aan het einde van het jaar. Met het overhevelen van deze budgetten kunnen de geplande werkzaamheden/activiteiten toch in 2018 worden uitgevoerd cq. worden afgerond. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorstellen tot overhevelen van budgetten van 2017 naar 2018.
8.e
Raadsadvies Vaststellen Algemene subsidieverordening Uden 2018 (2017/13163)
De huidige Algemene subsidieverordening (ASV) dateert van 2012. Belangrijke aspecten hierin waren vereenvoudiging en deregulering. Na een aantal jaren ervaring met deze ASV bleek het wenselijk om deze aan te passen aan veranderde wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in subsidieland. Het college adviseert de raad om de Algemene subsidieverordening Uden 2018 vast te stellen.
8.f
Raadsadvies Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB (2017/13166)
In 2016 heeft de voormalige gemeente Veghel besloten om uit de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) te treden. Bij de behandeling van de uittreding heeft het algemeen bestuur van BSOB aangegeven dat het van belang is dat de plaats van Veghel wordt opgevuld. Het dagelijks bestuur en management van BSOB hebben met diverse gemeenten in het gebied van BSOB gesproken over de diensten en meerwaarde van BSOB. Hiertoe wensen de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Bernheze en Sint-Anthonis toe te treden tot de BSOB. De BSOB verzoekt hiertoe de deelnemers om in te stemmen met de aanpassing van deze Gemeenschappelijke Regeling. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) en een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 van de BSOB.
8.g
Raadsadvies Vaststelling Verordening starterslening 2018 gemeente Uden
Het college adviseert de raad om de Verordening starterslening 2018 gemeente Uden vast te stellen.
8.h
Raadsadvies Vaststelling Verordening activiteitenfonds voor volwassenen (2017/13169)
Op 6 juli 2017 heeft de raad ingestemd met het nieuwe armoedebeleid 2018-2021. Dit armoedebeleid is geschreven rondom 4 uitgangspunten die vervolgens nog binnen het beleidsplan zijn geconcretiseerd in uit te werken maatregelen. Dit raadsadvies behelst uitwerking van verschillende maatregelen rondom het activiteitenfonds. Het college adviseert de raad om de Verordening activiteitenfonds voor volwassenen vast te stellen.
9
Bespreekstukken
9.a
Raadsadvies Publieksvoorziening sportaccommodatie Udens College (Schepenhoek) (2017/13171)
Het college adviseert de raad om akkoord te gaan met scenario 3 m.b.t. realisatie van de uitbreiding/optimalisering van de publieksvoorziening gekoppeld aan de sportaccommodatie nieuwbouw Udens College (Schepenhoek).
9.b
Raadsadvies Fusie Stichting Openbaar Onderwijsgroep en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (2017/13162)
Op 8 juni 2017 kregen de schoolbesturen Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) en de Stichting Openbaar OnderwijsGroep (OOG) van het Ministerie van OCW groen licht om te fuseren en een samenwerkingsbestuur op te richten. De bedoeling is dat per 1 januari 2018 het nieuwe, gefuseerde schoolbestuur start. Omdat het openbaar onderwijs betreft, dienen de gemeenteraden in te stemmen met de statuten voordat het nieuwe schoolbestuur kan starten. Het college adviseert de raad om
1. De statuten goed te keuren van het op te richten samenwerkingsbestuur waar het openbaar onderwijs deel van uit gaat maken;
2. De Gemeenschappelijke regeling Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG) te beëindigen met ingang van 1 januari 2018.
9.c
Raadsadvies Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (2017/13168)
Het college adviseert de raad om de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 vast te stellen.
9.d
Raadsadvies Bedrijfsplan ICT-samenwerking BLOU (2017/13167)
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze te geven op het Bedrijfsplan ICT-samenwerking BLOU.
10
Sluiting