Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier); de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); T. Thenu (UdenPlus); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: L. Deijnen (Gewoon Uden);

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 26 september 2019
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
6.a
Raadsadvies Wijziging Gemeenschappelijke regeling ODBN (2019/13398)
Het college adviseert de raad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
6.b
Raadsadvies Benoeming burgerraadslid VVD-Leefbaar Uden (2019/13407)
De fractie van VVD-Leefbaar Uden draagt de heer Van Gijn voor om te benoemen als burgerraadslid.
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Herindelingsontwerp gemeente Maashorst (2019/13400)
De colleges van Landerd en Uden adviseren de gemeenteraden van Landerd en Uden het Herindelingsontwerp vast te stellen.
pdf Raadsadvies Uden Herindelingsontwerp gemeente Maashorst (getekend) (345KB)
pdf Raadsbesluit Uden Herindelingsontwerp gemeente Maashorst (getekend) (46KB)
pdf Amendement CDA en PvdA - Herindelingsontwerp gem. Maashorst - Visie herindeling buitengebied (getekend) [aangenomen] (75KB)
pdf Amendement GU - Herindelingontwerp gem. Maashort - naamgeving (getekend) [verworpen] (129KB)
pdf Raadsvoorstel LANDERD Herindelingsontwerp gemeente Maashorst (71KB)
pdf Raadsbesluit LANDERD Herindelingsontwerp gemeente Maashorst (502KB)
pdf Bijlage 1 Herindelingsontwerp gemeente Maashorst (7.9MB)
pdf Bijlage 2 Herindelingsscan Landerd Uden (1.2MB)
pdf Bijlage 3 Zienswijzeprocedure Herindelingsontwerp (60KB)
pdf Bijlage 4 Deelnemers participatieproces gemeente Maashorst (363KB)
pdf Bijlage Landerd_20191024 Amendement CDA (Gewoon Uden-Uden) (177KB)
pdf Bijlage Landerd_20191024 Amendement CDA naam Maashorst (181KB)
pdf Bijlage Landerd_20191024 Amendement DS97 herindeling (178KB)
pdf Bijlage Landerd_20191024 Motie PL visie herindeling tav sociaal domein (173KB)
pdf Bijlage Landerd_ 20191024 Amendement PL visie herindeling buitengebied (172KB)
pdf Bijlage Landerd_20191017 Motie CDA Concrete doelen (181KB)
pdf 190917 Persbericht - Resultaten consultatieronde gemeente Maashorst (209KB)
pdf Landerd 20171222 Regionale toekomstbestendigheid Landerd Uden (509KB)
pdf Uden 20150616 onderzoek BMC bestuurlijke toekomst (3.1MB)
pdf 20190930 Verslag overleg Ondernemers Visie Maashorst (34KB)
pdf Uitnodiging initiatiefgroepen Maashorstfestival 24 juni 2019 (1.6MB)
pdf Uitnodiging inwoners Maashorstfestival 24 juni 2019 (1.5MB)
pdf Uitnodiging jongeren Maashorstfestival 24 juni 2019 (1.2MB)
pdf Uitnodiging ondernemers Maashorstfestival 24 juni 2019 (1.3MB)
pdf Verslag overleg met bewonersgroepen 20 augustus 2019 (87KB)
pdf Begeleiding thematafels Maashorstfestival 24 juni 2019 (32KB)
pdf Genodigden voorbereidende bijeenkomst Maashorstfestival 21 mei 2019 (27KB)
pdf Impressie thematafels 24 juni 2019 (59KB)
pdf ter informatie - Ingekomen brief dd 23-10-19 - Recron - Nieuwe naam gemeente (175KB)
7.b
Raadsadvies Protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd - Uden (2019/13401)
De colleges van Landerd en Uden adviseren de gemeenteraden van Landerd en Uden het Protocol afstemming besluitvormingsprocessen vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden (2019/13399)
De colleges van Landerd en Uden adviseren de gemeenteraden van Landerd en Uden de Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden vast te stellen.
7.d
Raadsadvies Bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg (2019/13403)
Het college adviseert de raad om het Bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg vast te stellen.
7.e
Raadsadvies Visie "Een netwerk voor voorzieningen en het sociaal domein" (2019/13402)
Het college adviseert de raad om de visie “Een netwerk voor algemene voorzieningen en het sociaal domein 2018-2022” vast te stellen.
7.f
Raadsadvies Nieuwe besturing voor samenwerking in De Maashorst (2019/13404)
Het college adviseert de raad in te stemmen met de opdracht aan het college om de besturing van de samenwerking in De Maashorst verder vorm te geven in de meeste passende rechtsvorm.
7.g
Motie vreemd aan de orde - fractie Gewoon Uden - Geluidswal foodcourt
De fractie van Gewoon Uden dient een motie vreemd aan de orde in met als onderwerp: Geluidswal foodcourt.
'Vreemd' refereert aan het feit dat de behandeling van de motie niet plaats vindt bij een op de agenda opgenomen advies aan de raad. Het (nieuwe) reglement van orde schrijft voor dat de behandeling van een motie vreemd aan de orde (artikel 28 lid 3 RvO) plaats vindt nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld.
De behandeling van een motie vreemd vindt ten hoogste in twee termijnen plaats, tenzij de raad anders beslist (artikel 12 lid 1 RvO).
8
Sluiting