Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 november 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Begroting
Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); M. Hermans (griffier); de leden: E. Alofs-van den Boogaard (CDA); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); G. Bus (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); B. van Gijn (VVD-Leefbaar Uden); M. van Gils (D66); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); T. Segers (SP); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); T. Thenu (UdenPlus); E. Troost (Jong Uden); I. Tros (PvdA); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
  De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
3
Hamerstukken
3.a
Benoeming burgerlid de heer Jozephs (Jong Uden)
De raad benoemt de burgerleden. Burgerleden kunnen namens een fractie deelnemen aan de commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. Op voordracht van de fractie van Jong Uden wordt de raad verzocht om de heer Jozephs te benoemen tot burgerlid.
3.b
Raadsadvies Deelname VRBN in Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Het college adviseert de raad de concept-zienswijze op het voornemen van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord tot de deelneming in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s vast te stellen.
3.c
Raadsadvies Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD-Hart voor Brabant
Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant in zijn vergadering van 9 juli 2020 een wijziging van de Gemeenschappelijk regeling GGD Hart voor Brabant vastgesteld. De wijziging is nodig door de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het college adviseert de raad toestemming te verlenen voor de wijziging gemeenschappelijke regeling GGD-Hart voor Brabant.
4
Raadsadvies Programmabegroting 2021 - 2024
Het college biedt de raad de Programmabegroting 2021-2024 ter vaststelling aan. Hiermee geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders en budgetten de opgenomen voornemens te realiseren.
De Programmabegroting 2021 - 2024 is te raadplegen via https://financien.uden.nl/2021/programmabegroting/

++BEHANDELWIJZE++
De eerste termijn is schriftelijk gebeurd: de fracties hebben hun Algemene Beschouwingen ingediend en het college heeft hierop gereageerd. We starten de Begrotingsraad dus met de tweede termijn.
Elke fractie krijgt in de tweede termijn gelegenheid om de highlights uit haar Algemene Beschouwingen naar voren te brengen en te reageren op de schriftelijke reactie van het college op die beschouwing. Ook dienen fracties hun moties en amendementen in de tweede termijn in.
Elke fractie heeft in de tweede termijn een maximale spreektijd van 5 minuten plus 2 minuten per raadslid. We hanteren onderstaande volgorde van de fracties (tussenhaakjes staat de maximale spreektijd):

* Jong Uden (15 minuten)
* CDA (13 minuten)
* SP (13 minuten)
* Gewoon Uden (13 minuten)
* VVD-Leefbaar Uden (13 minuten)
* UdenPlus (11 minuten)
* GroenLinks (7 minuten)
* PvdA (7 minuten)
* D66 (7 minuten)

Na de tweede termijn van de raadsfracties schorsen we de vergadering (van circa 17:00 uur tot 18:00 uur). Om 18:00 uur hervatten we de vergadering met een reactie van het college. Daarna vindt de derde termijn van raad en college plaats.
4.a
Ingediende amendementen
4.b
Ingediende moties
5
Sluiting