Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur - 13 februari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. van Bergen
Toelichting: Aanwezig: M. van Bergen (voorzitter); R. Wouters (commissiegriffier); S. Zeegers (SP); E. Troost-de Wit (Jong Uden); S. Willems (Jong Uden); M. Klijs (Gewoon Uden); T. Daanen (Gewoon Uden); M. van Gils (D66); G. Schönfeld (D66)*; M. Geurts (PvdA)*; T, Kardol (UdenPlus); A. Thenu (UdenPlus)*; E. Alofs-van den Boogaard (CDA); J. Minten (CDA); J. Hens (VVD–Leefbaar Uden); V. Smits (VVD-Leefbaar Uden); H. Hellegers(portefeuillehouder); M. Prinssen (portefeuillehouder); G. van Heeswijk portefeuillehouder); *burgerleden.

Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering SB d.d. 9 januari 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
6.a
Presentatie en verantwoording 2019 Udenfonds
Bijgevoegd is de evaluatie van het Udenfonds over de jaren 2018 en 2019 en de begroting van de coöperatie PassieGroep Udenaar de Toekomst. De toelichting op deze informatie volgt in de vergadering waar de commissieleden in de gelegenheid zijn om aanvullende vragen te stellen.
6.b
Notitie Participatie (SP)
Bijgevoegd is de Notitie Participatie zoals ingebracht door de fractie van de SP. Dit stuk is bedoeld als een discussiestuk t.b.v. een eerste oordeelsvorming voor de fracties onderling.
De heer F. van den Bosch spreekt namens kerngroep Demos in op het thema Participatie in Uden; zie ook de ingekomen reactie van Demos d.d. 12 februari 2020.
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Kadernota 2021 GGD-Hart van Brabant
Een vertegenwoordiging van de GGD is deze avond aanwezig om een toelichting op de kadernota te geven. Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021GGD-Hart van Brabant.
7.b
Raadsadvies Herindelingsadvies gemeente Maashorst
Het college adviseert de raad het Herindelingsadvies gemeente Maashorst vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Kadernota 2021 en Jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL BNO)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van het Regionaal Bureau Leerplicht.
7.d
Raadsadvies Kadernota 2021 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV BNO)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2021 van het Kleinschalig Collectief Vervoer.
7.e
Raadsadvies Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze in te dienen op de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
8.a
Informatie aan de raad Voornemen beëindigen subsidierelatie met VVV NOB
Op verzoek van de fractie van de SP is deze informatienota geagendeerd voor behandeling in de commissie.
De agendacommissie stelt de commissie voor om de agendapunten 8.a en 8.b. gelijktijdig te behandelen.
8.b
Informatie aan de raad Definitief beëindigen subsidierelatie met VVV NOB
Op verzoek van de fractie van de SP is deze informatienota geagendeerd voor behandeling in de commissie.
De agendacommissie stelt de commissie voor om de agendapunten 8.a en 8.b. gelijktijdig te behandelen.
8.c
Informatie aan de raad Netwerk van algemene voorzieningen en het sociaal domein (deelproject Melle)
Op verzoek van de fractie van de SP is deze informatienota geagendeerd voor behandeling in de commissie.
9
Sluiting