Verberg het menu
link naar deze pagina

Commissievergadering Samenleving en Bestuur - 13 februari 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Uden
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. van Bergen

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering SB d.d. 9 januari 2020
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
4
Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter informatie bijgevoegd.
5
Rondvraag
6
Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7
Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
7.a
Raadsadvies Kadernota 2021 GGD-Hart van Brabant
Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021GGD-Hart van Brabant.
8
Controle: vragen stellen over informatienota's, beantwoording schriftelijke vragen en andere stukken
9
Sluiting