Verberg het menu
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.A.G. Hellegers
Toelichting: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: E. ALofs-van den Boogaard (CDA); A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); M. van den Bosch (CDA); M. van Bergen (SP); T. Daanen (Gewoon Uden); L. Deijnen (Gewoon Uden); J.P. van Deursen (SP); M. Everling (SP); K. Francken (Jong Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); M. Kappé (Groen Links); T. Kardol (UdenPlus); C. Keizer (UdenPlus); M. Klijs (Gewoon Uden); J. van Lanen (Jong Uden); M. van Merwerode (D66); G. Overmans (PvdA); J. Minten (CDA); P. van Orsouw (CDA); V. Smits VVD-Leefbaar Uden); D. van Tiel (Jong Uden); E. Troost (Jong Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S. Zeegers (SP);
De wethouders: G. van Heeswijk; F. van Lankvelt; M. Prinssen; I. Verkuijlen;
Afwezig: T. Thenu (UdenPlus);


Deze vergadering is volledig na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergaderingen d.d. 19 april 2018
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.
4
Vragenuur
5
Ingekomen stukken aan de raad
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
6
Hamerstukken
7
Bespreekstukken
7.a
Raadsadvies Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht BNO 2019 en jaarverslag 2016-2017 (2018/13188)
Het college adviseert de raad een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht BNO 2019.
7.b
Raadsadvies Vaststelling Archiefverordening gemeente Uden 2018 (2018/13192)
Het college adviseert de raad de Archiefverordening gemeente Uden 2018 vast te stellen.
7.c
Raadsadvies Verordening Starterslening mei 2018 (2018/13193)
Het college adviseert de raad de Verordening Starterslening mei 2018 vast te stellen en de Verordening Starterslening 2018 gemeente Uden, vastgesteld op 21 december 2017, in te trekken.
7.d
Raadsadvies Reglementen van orde voor de raad en raadscommissies (2018/13199)
De vigerende reglementen van orde stammen uit 2011. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de reglementen qua opzet aangepast naar de huidige maatstaven en tekstueel sterk ingekort. De fractievoorzitters bieden de geactualiseerde reglementen ter vaststelling aan.
7.e
Raadsadvies Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters van de raad (2018/13195)
Artikel 77 van de Gemeentewet regelt dat bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door een lid van de raad. De raad wordt gevraagd een eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden aan te wijzen.
7.f
Raadsadvies Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters raadscommissies (2018/13200)
De fractievoorzitters stellen de raad voor te benoemen:
- tot voorzitter van de raadscommissie REF: mevrouw E.A.A.M. Alofs-van den Boogaard;
- tot plv. voorzitter van de raadscommissie REF: de heer S.J. Zeegers;
- tot voorzitter van de raadscommissie S&B: mevrouw K. Francken-Schiffer;
- tot plv. voorzitter van de raadscommissie S&B: mevrouw M.A.A.F. van Bergen.
7.g
Raadsadvies Benoeming leden Werkgeverscommissie Griffie (2018/13201)
De gemeenteraad is werkgever van de Griffie. Om het werkgeverschap goed vorm te geven is in Uden - en veel andere gemeenten - een werkgeverscommissie ingesteld. De raad heeft door vaststelling van een verordening juridische grondslag gegeven aan de werkgeverscommissie. In de verordening is bepaald dat de werkgeverscommissie uit drie raadsleden bestaat. De voorzitter is als adviseur aan de werkgeverscommissie verbonden. Goede traditie is dat de eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad lid van de werkgeverscommissie zijn, een derde lid wordt toegevoegd. De raad benoemt de drie leden.

Ton de Vroomen en Teddy Thenu-Manders zijn beide kandidaat voor het derde lid van de Werkgeverscommissie Griffie. Daarom vindt een schriftelijke stemming plaats. De voorzitter zal u voorstellen drie raadsleden zitting te laten nemen in het stembureau. Het stembureau ziet toe op de stemming.
7.h
Raadsadvies Benoeming burgerleden (2018/13202)
De raad benoemt de burgerleden. Burgerleden kunnen namens een fractie deelnemen aan de raadscommissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten, uitgezonderd de raadsvergadering.
8
Motie vreemd aan de orde 'Statiegeldalliantie'
9
Motie vreemd aan de orde 'Lastenverzwaring woningcorporaties'
10
Sluiting