Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:




link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: Burgemeester
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

* in memoriam de heer F.O Huijsmans
* in memoriam oud burgemeester A.H.Brouwer-Korf
Bundel:
pdf Agendabundel (106MB)
Algemene documenten:

1
Agenda vaststellen en inventariseren
2
Bekrachtiging geheimhouding Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van: * 2 geheime bijlagen bij het raadsvoorstel omgevingsvisie Beurskwartier en Lombok
3
Notulen van het Vragenuur van 22 juni 2017
4
Actuele motie(s) (vindt in het avonddeel plaats)
5
SPOEDDEBAT LEEFSTRATEN
De fracties van de VVD, D66, SP en CDA verzoeken de raad hen in de gelegenheid te stellen tot het mogen houden van een spoeddebat conform artikel 42 van het reglement van orde. De fracties zijn van mening dat het proces tot het houden van een leefstraten in de zomer van 2017 rommelig is verlopen (in elk geval voor de initiatieven aan de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat) en willen ook uitspraken doen over de randvoorwaarden waarbinnen dergelijke initiatieven zouden moeten worden gewogen. Gezien het voornemen de leefstraten al snel in te laten gaan en het aankomend reces willen onze fracties dit debat voeren tijdens de laatste raad voor het reces. Aan de orde komen in elk geval: • de wens tot het nemen van een verkeersbesluit bij een leefstraatinitiatief • het proces over de totstandkoming van de leefstraten Koekoekstraat en Nieuwe Koekoekstraat • de randvoorwaarden waaraan een leefstraatinitiatief moeten voldoen
6
Vaststelling bestemmingsplan Loevenhoutsedijk sportpark, Overvecht
7
Nieuwe reclamevormen en vaststelling gewijzigde Reclameverordening
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 8 juni 2017 zijn het raadsvoorstel en bijlagen gewijzigd. Ook is een Toelichting op de Reclameverordening toegevoegd.
7.1
Raadsbrief bij toelichting bij aangepast raadsvoorstel Reclameverordening 2017
8
Omgevingsvisie gemeente Utrecht
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 27 juni 2017 zijn twee bijlagen bij het raadsvoorstel gewijzigd.
9
Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht
10
Verzoek wijziging statuten NUOVO Scholengroep
11
Plan van Scholen basisonderwijs 2018-2021
12
Tarievenbeleid sportaccommodaties Utrecht 2017
AANPASSING: Beslispunten 2 en 3 zijn aangepast, inclusief aanscherping van de frequentie voor tariefswijzigingen. Dit voorstel is niet behandeld in de raad.
12.1
Raadsbrief Tarievenbeleid sport - toelichting op effecten per vereniging d.d. 11 mei 2017
13
Burgerinitiatief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht
13.1
Raadsbrief Burgerinitiatief beperking lichthinder
13.2
Raadsbrief Burgerinitiatief Elke dag een Nacht van de Nacht
14
Vaststelling bestemmingsplan Hotel- en woongebouw Jaarbeursplein
15
Ontwikkeling Smakkelaarsveld
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 8 juni 2017 zijn twee bijlagen bij het raadsvoorstel ‘Ontwikkeling Smakkelaarsveld’ aangepast.
16
Invoering betaald parkeren Leidsche Rijn Centrum
17
Busbaan Dichterswijk IPvE/FO
18
Wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 8 juni 2017 is in de verordening begripsbepaling 29 'Onttrekken' aangescherpt.
19
Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden
19.1
Raadsbrief over Beantwoording toezegging sanctie en escalatiemodel revolverend fonds jongeren met schulden op
20
Inzet extra middelen kinderen in armoede
21
Startdocument Rijnenburg en Reijerscop
AANPASSING: Conform bespreking in de raadscommissie Stad en Ruimte van 22 juni 2017 is het raadsvoorstel 'Startdocument Rijnenburg en Reijerscop' en de bijlage 'Startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop' gewijzigd.
22
Benoeming van 2 leden van de subcommissie Controle en Financiën