Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:




link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 juli 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Motiemarkt 11.00 - 12.00 uur

in Memoriam
mevrouw Van der Gaast-Bakker Schut van 19.30 uur - 20.00 uur
Beëdiging raadslid GroenLinks

DEZE AGENDA IS GEWIJZIGD
Bundel:
pdf Agendabundel (91,5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda en lijst van ingekomen stukken
2
Bekrachtiging geheimhouding:
Bekrachtiging geheimhouding:
Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, de door het college opgelegde geheimhouding zoals in de bijlage opgenomen te bekrachtigen.
3
Notulen gemeenteraad 24 mei 2018 en 7 juni 2018
4
Notulen Vragenuur 31 mei en 28 juni 2018
5
Jaarstukken 2017
Wethouder Klein
Status: B
5.1
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
5.2
Accountantsverslag 2017 gemeente Utrecht
5.3
Raadsbrief Accountantsverslag 2017
6
Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018
Wethouder Klein
Status: B
6.1
Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen Voorjaarnota 2018 en Jaarstukken 2017 en erratum Jaarstukken 2017
6.2
Raadsbrief Beantwoording nagekomen schriftelijke raadsvragen Voorjaarnota 2018 en Jaarstukken 2017, tweede erratum Jaarstukken en raadsvragen Coalitieakkoord
6.3
Raadsbrief Nagekomen schriftelijke vragen coalitieakkoord
7
Resultaatbestemming 2017
Wethouder Klein
Status: B
8
Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2018 en Meerjarenperspectief Bereikbaarheid (MPB) 2018
Wethouder Diepeveen
Status: B
9
Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2018
Wethouder Everhardt
Status: B
10
Actuele motie(s)
Dit punt wordt in het avonddeel behandeld.

* 2018/M89 ‘Actuele Motie Gebruik stoepkrijt niet langer strafbaar’ van de heer Wiegant (SP), mede namens mevrouw Oosters (S&S), mevrouw Bijsterbosch (D66), mevrouw De Boer (GroenLinks) , de heer Van der Zweth (PvdA), mevrouw Van Esch (PvdD) en de heer Van Déun (PVV)
*2018/M90 'Actuele Motie Zoudenbalch' van de heer Van der Zweth (PvdA), mede namens de heer Bakker (D66) en mevrouw Kleinrensink (GroenLinks).
11
Vaststelling van het bestemmingsplan De Hoge Woerd, 1e herziening
Wethouder Verschuure
Status: B
Indicatieve spreektijd: 20 minuten

12
Voorstel inzake het rekenkameronderzoek Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten
Status: A
12.1
Raadsbrief Stand van zaken uitvoering van de visie Toekomst op de daklozenopvang in Utrecht
13
Voorstel inzake het rekenkameronderzoek Zicht op Vastgoed
Wethouder Everhardt
Status: A

14
Vaststelling van de wegsleepverordening 2018
Wethouder Van Hooijdonk
Status: A

15
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
College
Status: A
16
Vaststelling van de vernieuwde Gedragscode voor burgemeester en wethouders
College
Status: A
17
Voorstel inzake Plan van scholen basisonderwijs 2019-2022
Wethouder Klein
Status: A
18
Voorstel inzake het aanvullend advies licentie lokale omroep 2018-2023
Wethouder Klein
Status: A