Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Subcommissie Controle en Financien - 4 juni 2018

Locatie: Stadhuis Perskamer, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: Dimitri Gilissen
Bundel:
pdf Agendabundel (8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen; Vaststellen agenda
Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.
2
Vaststellen verslagen van 14 mei 2018
Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (Bijlage 2a). Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen.
3
Ingekomen en verzonden stukken
Ter kennisname:
– Concernaudit, Jaarplan 2018 (B3a). Dit stuk is in de subcommissie van 5 februari 2018 in concept besproken. Het wordt nu ter kennisname aangeboden aan de subcommissie.

Ter bespreking:
– Bij punt 4: Jaarstukken 2017 (4.1)
– Bij punt 4: Voorjaarsnota 2018 (4.2)
– Bij punt 5: concept - Adviesbrief Subcommissie (B5a)
4
Jaarstukken 2017 en Voorjaarsnota 2018
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen
heeft bij de vorm van de Verantwoording en de Voorjaarsnota (o.a. transparantie, indicatoren, overzichtelijkheid) die u wilt benoemen in het advies aan de commissies. Tevens kunt u zaken te benoemen die wenst op te nemen in het advies van de subcommissie aan de commissies Mens en Samenleving (M&S) en Stad en Ruimte (S&R).

Er is bij dit agendapunt ook de ruimte om het coalitieakkoord "Utrecht: ruimte voor iedereen” te bespreken.
4.1
Jaarstukken 2017
4.2
Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018
4.3
Coalitieakkoord "Utrecht: ruimte voor iedereen”
5
Concept- Adviesbrief subcommissie aan commissies M&S en S&R
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog vragen, opmerkingen, of aanvullingen heeft voor het advies van de subcommissie aan de commissies.

Achtergrond: Dit concept van de adviesbrief van de subcommissie Controle & Financiën is opgesteld aan de hand van hetgeen dat besproken is in de subcommissie van maandag 14 mei jl.. Het concept-advies wordt na deze vergadering bijgewerkt, per mail aan de leden voorgelegd, en het definitieve advies wordt aangeboden voor de commissievergadering Mens en Samenleving van 19 juni as.
6
Wvttk
Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
7
Jaarplan najaar 2018.
Behandelvoorstel: Hieronder wordt het voorstel weergegeven voor vergaderdata op de donderdag voor de subcommissie. De commissiegriffier zal een toelichting geven. U wordt gevraagd een keuze te maken tussen 30 augustus of 6 september en om in te stemmen met de overige data.
8
Rondvraag en sluiting