Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 november 2018

Locatie: Raadszaal, Varrolaan 100
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Jan van Zanen
Toelichting: De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Bundel:
pdf Agendabundel (61MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Beëdiging nieuw raadslid voor de fractie van de PvdD
3
Vaststellen agenda
4
Ingekomen stukken
5
Bekrachtiging geheimhouding:
6
Notulen gemeenteraad 27 september 2018
7
Notulen Vragenuur 20 , 27 september en 4 en 11 oktober 2018
8
Actuele moties
9
Voorstel Toestemming Wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Wethouder Klein
Status: A

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief overeenkomstig het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit.
10
Voorstel Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2018 externe accountant
Presidium
Status: A


Op advies van de subcommissie Controle en Financiën stelt het presidium de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
1. De 'Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2018’ aan de externe accountant vaststellen.
2. De subcommissie Controle en Financiën belasten met de uitvoering van de opdrachtverlening.
3. Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding bekrachtigen van de geheime bijlage 2 m.b.t. de kosten van de accountantscontrole.
11
Voorstel Deelname Statenleden aan beraadslaging
Presidium
Status: A

Het Presidium stelt de raad voor, namens de voorzitter van de commissie Stad en Ruimte, naar aanleiding van beraadslaging in de commissie Stad en Ruimte van 11 oktober 2018, het volgende te besluiten:
1. Statenleden van de provincie Utrecht, indien door de commissieleden gewenst, toe te laten bij de beraadslaging in commissievergaderingen van de commissie Stad en Ruimte
12
Voorstel Beleidskader cameratoezicht 2019 - 2022
Burgemeester
Status: A

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 Het beleidskader Cameratoezicht 2019 – 2022 vast te stellen, waarin:
a) De criteria voor cameratoezicht zijn aangescherpt;
b) Conform het coalitieakkoord het huidig aantal camera’s wordt gehandhaafd en binnen dit aantal drie extra flexibele camera’s worden ingezet;
c) Het mogelijk wordt om de inzet van flexibele camera’s voortaan eenmaal met drie maanden te verlengen
13
Voorstel Vaststelling Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) en vrijgave voorbereidingskrediet Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
wethouder Van Hooijdonk
Status: B
Indicatieve spreektijd: 60 minuten

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp voor de vernieuwing van de
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vast te stellen.
2 Een voorbereidingskrediet van 30 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vernieuwing
van de NRU en dit te dekken uit het budget voor dit project in het Meerjarenperspectief
Bereikbaarheid.
3 De tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op het document Geheime bijlage bij Financiële onderbouwing tot de voltooiing van het project Noordelijke Randweg Utrecht, te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
13.1
Raadsbrief Noordelijke Randweg Utrecht en Regio Deal Gezond Stedelijk Leven
14
Voorstel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, vuurwerkvrije zones
Burgemeester
Status: B
Indicatieve tijd: 30 min

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 De Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, vuurwerkvrije zones vast te stellen waarmee alle buitenverblijven waar dieren worden opgevangen of verzorgd en natuurgebieden worden aangewezen als gebied waar het verboden is tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken.