Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Subcommissie Controle en Financien - 27 september 2018

Locatie: Varrolaan 100, kamer 5.02
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: Dimitri Gilissen
Bundel:
pdf Agendabundel (12MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen, vaststellen agenda.
Behandelvoorstel: Aangeven of u nog wijzigingen op de conceptagenda heeft en vaststellen agenda.
2
Vaststellen verslagen van 30 augustus 2018
Behandelvoorstel: Aangeven of u vragen, opmerkingen of correcties heeft bij het conceptverslag (Bijlage 2a). Wanneer u geen vragen of opmerkingen heeft, kunt u het verslag vaststellen.
3
Ingekomen en verzonden stukken.
Ter kennisname:
- Vertrouwelijk documenten aangaande aanbesteding accountant:
o Programma van Eisen
o Gunningscriteria

Ter bespreking:
- Bij punt 2: Verslag van subcommissie
- Bij punt 4: Raadsvoorstel Programmabegroting 2019
- Bij punt 4: Programmabegroting 2019
- Bij punt 4: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2018
- Bij punt 4: Tweede bestuursrapportage 2018
- Bij punt 5: Categorisering 2e Technische Wijziging naar aard en oorzaak van wijzigingen
4
Programmabegroting 2019
Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u vanuit een a-politieke rol vragen en opmerkingen heeft bij de programmabegroting (en bijbehorende stukken) voor wat betreft de opzet, vorm en indicatoren van de programmabegroting en welke punten u wilt benoemen in het op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R.

Achtergrond: De subcommissie heeft eerdere jaren voor diverse zaken aandacht gevraagd en voorgaand jaar haar waardering uitgesproken voor de zaken die opgepakt zijn.
4.1
Raadsvoorstel Programmabegroting 2019
4.2
Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2018
5
Categorisering mutaties begrotingswijzigingen
Behandelvoorstel: Dhr. Roodenburg heeft naar aanleiding van de behandeling van de technische begrotingswijziging in de vorige subcommissie de ambtelijke organisatie verzocht om een uitsplitsing te geven van de onderliggende oorzaak van de voorgestelde mutaties. De ambtelijke organisatie heeft hierop het geagendeerde stuk opgesteld. Dhr. Roodenburg wil nu graag met de subcommissie bespreken of een dergelijke categorisering van de mutaties de inzichtelijkheid vergroot en of het wenselijk is om de ambtelijke organisatie te verzoeken om een dergelijke categorisering te gebruiken voor toekomstige technische begrotingswijzigingen.
6
Presentatie BDO Softcontrols
Behandelvoorstel: In een eerdere subcommissie heeft BDO aangeboden om een toelichting te geven op softcontrols. Wat zijn het? Hoe functioneren ze? En welk effect hebben softcontrols op het inrichten/ uitvoeren van de jaarrekeningcontrole? BDO zal een presentatie geven en hierna is er ruimte voor vragen en discussie.
7
Stand van zaken aanbesteding accountant
Behandelvoorstel: De voorzitter en de commissiegriffier geven een toelichting op de stand van zaken rond de aanbesteding van de nieuwe accountant.
De subcommissie heeft het verwervingsteam voor de aanbesteding gemandateerd om het programma van eisen en de gunningscriteria op te stellen. Deze documenten zijn nu gereed en vertrouwelijk ter kennisname naar de subcommissie gezonden. De stukken zullen dus niet behandeld worden, tenzij daar behoefte aan is.
8
Wvttk
Behandelvoorstel: Dit agendapunt creëert de vrije ruimte voor het behandelen van onderwerpen die niet zijn aangemeld. U kunt naar eigen inschatting onderwerpen inbrengen.
9
Jaarplan 2018
Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats op de Varrolaan, k 5.02). U kunt eventueel vragen stellen over het schema.