Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:
link naar deze pagina

Commissie Stad en Ruimte - 21 juni 2018

Locatie: Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Voorzitter commissie
Toelichting: Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die
wordt gehouden op:
- donderdagochtend 21 juni 2018 van 09.30 tot 13.00 uur
- donderdagmiddag 21 juni 2018 van 14.00 tot 18.00 uur
- donderdagavond 21 juni 2018 van 20.00 tot 23.00 uur

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. De exacte indeling staat vermeld in het besprekingsschema, bijlage bij punt 1 (Opening en mededelingen). Hierin is een overzicht van de spreektijden per fractie en de te bespreken onderdelen van de Voorjaarsnota per dagdeel opgenomen.

N.B.: Tijdens de vergadering van 21 juni 2018, 20.00-23.00 uur, vindt deels een gecombineerde vergadering van de commissies Stad en Ruimte en Mens en Samenleving waarin de programma’s Werk en inkomen en Stadspromotie worden behandeld. (blok 12)
Bundel:
pdf Agendabundel (38,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
Hier vindt u het besprekingsschema van de commissiebehandeling van de voorjaarsnota en de jaarstukken. Deze verdeling is opgesteld op basis van de programma-indeling in de voorjaarsnota en jaarstukken. Momenteel hebben de fracties de mogelijkheid om spreektijd per blok toe te delen. De deadline hiervoor is donderdag 14 juni. Hierna zal een aangepast besprekingsschema worden gepubliceerd. De onderwerpverdeling zal niet wijzigen, alleen wijzigen mogelijk de begin- en de eindtijden per blok.
2
Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018
In de Voorjaarsnota 2018 en 1e Berap 2018, versie juni 2018 is het coalitieakkoord verwerkt.

Zoals vastgelegd in de Financiële verordening biedt het college ieder jaar een voorjaarsnota aan, waarin ze het financiële beeld actualiseren. De voorstellen in de Voorjaarsnota 2018 zijn de basis voor de Programmabegroting 2019.
Bij de Voorjaarsnota 2018 hoort ook de Eerste Bestuursrapportage 2018 over de eerste drie maanden van dit begrotingsjaar.

De voorjaarsnota bestaat uit een financieel-technische herijking van de begrotingsjaren 2018 tot en met 2022 en een overzicht van mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting. Anders dan gebruikelijk bevat deze voorjaarsnota geen voorstellen voor beleidsaanpassing of beleidsintensivering. Voorstellen voor invulling van de financiële ruimte die resteert na de herijking ontvangt u via het coalitieakkoord.
2.1
Coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen
2.2
Raadsbrief Beantwoording nagekomen schriftelijke raadsvragen Voorjaarnota 2018 en Jaarstukken 2017, tweede erratum Jaarstukken en raadsvragen Coalitieakkoord
2.3
Raadsbrief Nagekomen schriftelijke vragen coalitieakkoord
3
Jaarstukken 2017
Met de jaarstukken legt het verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat ze in 2017 hebben bereikt, wat er daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. We hebben onze ambities kunnen realiseren door intensieve en vergaande samenwerking met iedereen die betrokken is bij Utrecht.
De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
3.1
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
3.2
Accountantsverslag 2017 gemeente Utrecht
3.3
Raadsbrief Accountantsverslag 2017
4
Resultaatbestemming 2017
In de resultaatbestemming wordt voorgesteld hoe het resultaat over 2017 wordt verwerkt. Er worden per programma voorstellen gedaan voor stortingen en onttrekkingen in de programmareserves. Daarnaast wordt er voorgesteld welke middelen via de algemene dekkingsreserve worden overgeheveld naar 2018. De resultaatbestemming hoort bij de
jaarstukken 2017.
5
Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2018 en Meerjarenperspectief Bereikbaarheid (MPB) 2018
Jaarlijks worden het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) en het Meerjaren Perspectief
Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) gelijktijdig met de Voorjaarsnota aangeboden aan de
gemeenteraad. In beide meerjaren perspectieven wordt terug gekeken op wat er het afgelopen
jaar is gerealiseerd en vormen hiermee een aanvulling op de Verantwoording. Daarnaast wordt
aangegeven welke investeringen voor de komende jaren het meest urgent zijn om de stedelijke
ambities te kunnen realiseren. In dit voorstel zijn beslispunten voor noodzakelijke bijstelling
geformuleerd. Daarmee zijn deze meerjaren perspectieven naast verantwoordingsdocumenten ook
documenten op basis waarvan wordt gestuurd.
6
Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2018
Het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2018 heeft dit jaar een vernieuwde opzet,
anders dan u gewend was in de afgelopen jaren. De vernieuwde structuur is in lijn met de
verandering die vorig jaar al werd ingezet bij het MPUV 2017 en de Kaderbrief 2017. In de
raadsbrief Vernieuwd Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed d.d. 13 maart 2018 is de
vernieuwde structuur aangekondigd en geschetst.
Het MPUV 2018 rapporteert nadrukkelijk over het gemeentelijk vastgoed, in lijn met de visie op
ons vastgoedbeleid, dat in de Kaderbrief Vastgoed 2017 is geformuleerd. De opzet is meer to-thepoint
voor het Programma Vastgoed met rapportages op programmaniveau, in de plaats van op
deelportefeuilles. Het MPUV sluit hiermee beter aan en is aanvullend op de Jaarstukken, de
Verantwoording en de Programma Begroting. Als gevolg van deze nieuwe opzet is een aantal onderwerpen op het gebied van de gebruikersexploitatie, zoals de klanttevredenheid en de bezettingsgraad, niet opgenomen in het
MPUV 2018. Daarmee voorkomen we dubbelingen met de Jaarstukken, de Voorjaarsnota en de
Programmabegroting. Deze onderwerpen komen weer aan bod bij de beleidsprogramma’s
Maatschappelijke Ondersteuning en Sport.