link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 november 2019

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 20:29
Voorzitter: Burgemeester Houben
Algemene documenten:

1 14:30
Opening
2 14:35
Vaststellen agenda
3 14:40
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 26 september 2019
4 14:45
Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeente Voerendaal
Behandeling:
- 1e termijn (circa 2 uur 25 minuten):
* Voorlezen Algemene Beschouwingen en indienen moties & amendementen per fractie (10 minuten per fractie, totaal circa 1 uur 10 minuten)
* Reactie door collegeleden (circa 1 uur 15 minuten)
Schorsing tot circa 18.00 uur
- 2e termijn (circa 2 uur):
* Debat over begroting, amendementen en moties inclusief interrupties
- Stemming (circa 15 minuten):
* Amendementen
* Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeente Voerendaal
* Moties
pdf Raadsbesluit begroting 2020 gemeente Voerendaal inclusief addendum gewijzigde pag 128 en amendement A10 en A11.pdf (555KB)
pdf Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021_2023 gemeente Voerendaal definitief.pdf (4.4MB)
pdf Aangepaste pagina 128 recapitulatie begrotingsevenwicht (354KB)
pdf Addendum Gemeentebrede deel Begroting 2020 (366KB)
pdf Verworpen: A1 Amendement AGB en VVD over Voorziening levensloopbestendige nieuwbouwwoningen (36KB)
pdf Verworpen: A2 Amendement VVD en AGB over Wonen (48KB)
pdf Verworpen: A3 Amendement VVD en AGB over Niet-Woningen OZB (130KB)
pdf Verworpen: A4 Amendement AGB over Minachting van de raad en haar raadsleden (20KB)
pdf Ingetrokken: A5 Amendement VVD over pagina 122 (124KB)
pdf Verworpen: A6 Amendement VVD en AGB over_Kadernota (131KB)
pdf Verworpen: A7 Amendement VVD AGB en D66 over Sociaal Rechtvaardig Voerendaal (48KB)
pdf Aangehouden: A8 Amendement VVD en AGB over Verkeer Cortemich (131KB)
pdf Aangehouden: A9 Amendement VVD en AGB over Verkeer oude centrum (131KB)
pdf Aangenomen: A10 Amendement VVD en AGB over natuurlijke bestrijding (130KB)
pdf Aangenomen: A11 Amendement VVD en AGB over Eetbare natuur (130KB)
pdf Verworpen: M1 Motie AGB en VVD over Herijking herbezinning Open Club Klimmen (36KB)
pdf Aangenomen: M2 Motie DV over Weerstandsvermogen (33KB)
pdf Aangenomen: M3 Motie CDA over Stijgende kosten Gemeenschappelijke Regelingen (267KB)
pdf Verworpen: M4 Motie VVD en AGB over De raad wil graag kaders stellen (49KB)
pdf Ingetrokken: M5 Motie PvdA over Actieplan laaggeletterdheid (41KB)
pdf Ingetrokken: M6 Motie DV over Handhaving verkeersproblematiek basisscholen (57KB)
pdf Aangenomen: M7 Motie PvdA over Aanplant bomen (40KB)
pdf Aangenomen: M8 Motie D66 over Subsidie Levensloopbestendige woningen voor alle sectoren (42KB)
pdf Ingetrokken: M9 Motie D66 over Loket voor Duurzaamheid en Energietransitie (82KB)
5 20:25
Ingekomen stukken
6 20:27
Sluiting