link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsvoorstellen
1.1
Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
1.2
Verordening Presidium gemeente Vught 2019
Dit agendapunt wordt rechtstreeks geagendeerd in de raadsvergadering van 6 juni 2019.
1.3
Jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 en begroting 2020 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
1.4
Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Dit agendapunt wordt rechtstreeks geagendeerd in de raadsvergadering van 6 juni 2019.

Er is inspreekrecht in de raad van 6 juni alleen voor dit agendapunt.
1.5
Jaarrekening en jaarverslag 2018
1.6
Kadernota 2020-2023
1.7
Uitbreiding openbare basisschool De Koningslinde
1.8
Nieuwe basisschool Vught
1.9
Aanvraag bijdrage tweede fietsbrug rotonde Postweg-Heunweg
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

4.1
Herindeling Haaren
De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg stelden het herindelingsontwerp vast. In de periode 21 december 2018 t/m 14 februari 2019 konden zienswijzen worden ingediend. In totaal werden 73 zienswijzen ingediend. Daarvan waren er 66 afkomstig van (groepen) inwoners van bij de herindeling betrokken gemeenten. Daarnaast kwamen 7 reacties binnen van instanties/organisaties, die van het herindelingsontwerp op de hoogte werden gesteld.

De zienswijzen zijn verwerkt in een conceptreactienota, die op 26 maart door de colleges is vastgesteld.De conceptreactienota is 27 maart openbaar geworden.

Op 9 april volgt een hoorzitting over de zienswijzen en de conceptreactienota. Alle indieners van zienswijzen zijn per brief uitgenodigd om hier hun zienswijze toe te lichten en/of in te gaan op de behandeling van hun zienswijze in de reactienota.

Na de bespreking van de stuurgroep met de klankbordgroep en verwerking van eventuele aanpassingen die voortkomen uit de hoorzitting zal de reactienota afgerond worden. De reactienota maakt onderdeel uit van het Herindelingsadvies dat in juni 2019 aan de gemeenteraden ter vaststelling wordt aangeboden.