link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsvoorstellen
1.1
Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Hoevensestraat 23 en 25
1.2
Mandaat indienen zienswijze
1.3
Plan van scholen 2020-2023
1.4
Zienswijze deelname aan een coöperatie door GGD Hart van Brabant
1.5
Woningbouwprogramma 2019-2028
15 april: Raadsvoorstel ingetrokken tot nader berichtgeving. De toegezonden versie was incorrect. Juiste versie volgt zo spoedig mogelijk via de secretaris.

15 april: Correcte versie ontvangen via secretaris en gepubliceerd.
1.6
Financiële stukken WSD
Het accountantsverslag wordt z.s.m. nagezonden.
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

4.1
Herindeling Haaren
De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg stelden het herindelingsontwerp vast. In de periode 21 december 2018 t/m 14 februari 2019 konden zienswijzen worden ingediend. In totaal werden 73 zienswijzen ingediend. Daarvan waren er 66 afkomstig van (groepen) inwoners van bij de herindeling betrokken gemeenten. Daarnaast kwamen 7 reacties binnen van instanties/organisaties, die van het herindelingsontwerp op de hoogte werden gesteld.

De zienswijzen zijn verwerkt in een conceptreactienota, die op 26 maart door de colleges is vastgesteld.De conceptreactienota is 27 maart openbaar geworden.

Op 9 april volgt een hoorzitting over de zienswijzen en de conceptreactienota. Alle indieners van zienswijzen zijn per brief uitgenodigd om hier hun zienswijze toe te lichten en/of in te gaan op de behandeling van hun zienswijze in de reactienota.

Na de bespreking van de stuurgroep met de klankbordgroep en verwerking van eventuele aanpassingen die voortkomen uit de hoorzitting zal de reactienota afgerond worden. De reactienota maakt onderdeel uit van het Herindelingsadvies dat in juni 2019 aan de gemeenteraden ter vaststelling wordt aangeboden.5
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Vught 2019
Het raadsvoorstel rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 2019 wordt rechtstreeks geagendeerd in de raad van 11 april 2019 (Presidium 14 maart 2019).
7
Besluitenlijst presidium