link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Parent Elimination - Vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking (2.5MB)
pdf 3. Parent Elimination - Ouders reageren op bedreigingen tegens jeugdzorgmedewerkers (55KB)
pdf 4. DURF - Klimaatakkoord (78KB)
pdf 5. Contactgroep Humanitaire Hulp Molukken - Noodsituatie zware aardbeving 26 september 2019 (712KB)
pdf 6. Gemeente Rheden - Motie Trap op, trap af (432KB)
pdf 8. Gemeentebelangen - Wisseling van de wacht (255KB)
pdf 9. Kernteam Bestaanszekerheid - Oproep niet bezuinigen op het sociaal domein (1.2MB)
pdf 10. Gemeente Westerkwartier - Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake Gemeentefonds (3.5MB)
pdf 11. VNG – Ledenbrief Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt - geactualiseerd gemeentelijk standpunt (226KB)
pdf 12. ODBN - PFAS gemeenten (86KB)
pdf 13. ODBN - Lidmaatschap werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (145KB)
pdf 14. Veiligheidsregio - Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger (835KB)
pdf 15. Combinatie Jeugdzorg - Presentatie bijeenkomst Samen sterk voor de jeugd 6-11-2019 (944KB)
pdf 16. Provincie Noord-Brabant - Notitie reikwijdte en detailniveau, aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant (6.5MB)
pdf 17. VNG - Ledenbrief Samenwerking gemeenten -zorgverzekeraars (146KB)
pdf 18. VNG - Nadere informatie bij BALV-agendapunten 8b Jaarplan GGU en 9 Principes Digitale Samenleving (1.1MB)
pdf 19 VNG - Ledenbrief Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies (34KB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief Mobiliteit (96KB)
pdf 21. Gemeente Duiven - motie trap op, trap af (648KB)
pdf 22. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch – begrotingswijziging (220KB)
pdf 23. GGD Hart voor Brabant - Verhuisbericht (63KB)
overig 24. GGD Hart voor Brabant - Brabantse Omgevingsscan wint de Aan de slag Trofee 2019 (95KB)
pdf 25. VNG - Ledenbrief Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (96KB)
pdf 26. Gemeente Haaren - Motie trap op, trap af (772KB)
pdf 27. Nederlandse Vereniging Raadsleden - Herfstbrief 2019 (3.4MB)
pdf 28. ODBN - Vergaderschema 2020 (743KB)
pdf 29. M van der Staaij - zwarte pieten-discussie (316KB)
pdf 30. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Circulaire (onkosten)vergoeding en toelagen politieke ambtsdragers (209KB)
pdf 31. Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Motie Gemeentefonds, trap op trap af (121KB)
pdf 32. Ministerie van Buitenlandse Zaken – reactie op brief burgemeester aardbeving Molukken (83KB)
pdf 33. Gemeente Grave - Motie Ontwikkeling gemeentefonds (296KB)
pdf 34. Gemeente Bergen op Zoom - Motie financiele problemen door Rijksoverheid (2.3MB)
pdf 35. Gemeente Grave - Motie Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen (69KB)
pdf 36. VNG - Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019 (6.6MB)
pdf 37. ODBN - Vergaderstukken vergadering AB 11 december 2019 (14.1MB)
pdf 38. VNG - Ledenbrief publicatie handhaving door en voor gemeenten 2019 (121KB)
pdf 39. VNG – Ledenbrief Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen i.v.m. Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (200KB)
pdf 40. Gemeente Leeuwarden - Motie afschaffen verhuurdersheffing (796KB)
pdf 41. Stichting ElektroHyperSensitiviteit - Gezondheidsrisico's 5G (726KB)
pdf 42. VNG – Ledenbrief Stand van zaken Omgevingswet (156KB)
pdf 43. BHIC - Concept Kadernota 2021 (210KB)
pdf 44. Regio Noordoost Brabant – Regiodeal Noordoost Brabant.pdf (3.5MB)
pdf 45. Podium Circulair - Reactie op cultuurnota 2020-2023 (520KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren
6.2
Vaststelling bestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7, Vught
6.3
Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.
6.4
Verordening maatschappelijke ondersteuning Vught 2020
6.5
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
6.6
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vught 2020
7
Bespreekstukken
7.1
Nieuwbouw accommodatie R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
7.2
Cultuurnota 2020-2023
7.3
Nota Vught klimaatadaptief
7.4
Beleidsplan jeugdhulp
7.5
Belasting- en rechtenverordeningen 2020
7.6
Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting